Metodiky stanovení cen a úhrad

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje, že vzhledem ustanovení odst. 5 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 298/2011 Sb., které stanoví, že „Řízení zahájená podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí postupem podle dosavadních právních předpisů…“ je nutné odlišit, ke kterému znění zákona o veřejném zdravotním pojištění se metodiky stanovení cen a úhrad léčiv vztahují.

Proto byla do přehledu metodik přidána informace o tom, zda se předmětná metodika vztahuje k zákonu o veřejném zdravotním pojištění ve znění účinném do 30.11.2011 nebo se vztahuje ke znění účinném od 1.12.2011.

Metodiky bez vyznačení účinnosti zákona, ke které se vztahují, jsou metodiky procesního charakteru obecně platné v řízeních zahájených před i po 1.12.2011.

 

Vysvětlivky:
neřízený výtisk – metodiky zveřejněné na webu Ústavu jsou opatřeny vodotiskem „Neřízený výtisk“  z důvodu dodržení interních předpisů pro řízení dokumentů  v rámci systému managementu kvality dle ISO 9001
označení směrnice W – upravená verze interní směrnice pro zveřejnění na webu Ústavu

 

 metodika   název účinnost od účinnost zákona 
SP-CAU-001  Metodika stanovení maximální ceny posuzovaného léčivého přípravku / potraviny pro zvláštní lékařské účely 1. 3. 2015  do 30. 11. 2011
SP-CAU-002 Metodika stanovení základní úhrady referenční skupiny/léčivé látky a plně hrazeného léčivého přípravku 13. 3. 2017 do 30. 11. 2011
SP-CAU-003 Postup vyřizování žádosti o stanovení/ změnu maximální ceny  a/nebo výše a podmínek úhrady léčivého přípravku / potraviny pro zvláštní lékařské účely 1. 11. 2018  
SP-CAU-004 Metodika stanovení úhrady individuálně připravovaných radiofarmak 13. 12. 2016  
SP-CAU-005 Metodika stanovení úhrady individuálně vyráběných transfuzních přípravků 9. 11. 2017  
SP-CAU-006 Průběh správního řízení v rámci pravidelné revize systému maximálních cen 22. 6. 2015  
SP-CAU-007 Postup zrušení výše a podmínek úhrady a maximální ceny/výše a podmínek úhrady léčivého přípravku/potraviny pro zvláštní lékařské účely ex offo 26. 1. 2018      
SP-CAU-008 Postup vyřizování žádosti o zrušení maximální ceny a/nebo výše a podmínek úhrady léčivého  přípravku / potraviny pro zvláštní lékařské účely 28. 3. 2018  
SP-CAU-009 Příprava a zahájení revize systému úhrad zrušena  
SP-CAU-010 Metodika přepočtu nalezené ceny na cenu referenční 8. 4. 2019  
SP-CAU-011 Postup stanovení výše a podmínek úhrady léčivých přípravků  opatřením obecné povahy 12. 5. 2017  
SP-CAU-012 Postup při soutěži o nejnižší cenu zrušena do 30. 11. 2011
SP-CAU-013 Průběh správního řízení v rámci pravidelné revize systému  úhrad ve věci změny výše a podmínek úhrady léčivých přípravků hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění 2. 1. 2019  
SP-CAU-014 Postup vyřizování žádosti o stanovení/ změnu maximální ceny výrobce léčivého  přípravku / potraviny pro zvláštní lékařské účely zrušena  
SP-CAU-015 Metodika odvození hodnot koeficientu 9. 11. 2017 do 30. 11. 2011
SP-CAU-016 Metodika stanovení úhrady individuálně připravovaných parenterálních výživ pro domácí terapii 1. 11. 2018  
SP-CAU-017 Postup vyřizování žádosti o výjimku ze snížení  maximální ceny výrobce / ohlášené ceny původce léčivého  přípravku / potraviny pro zvláštní lékařské účely zrušena  
SP-CAU-018 Průběh správního řízení v rámci zkrácené revize systému úhrad ve věci změny výše a podmínek úhrady léčivých přípravků hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění 16. 4. 2018 od 1. 12. 2011
SP-CAU-019 Postup vyřizování žádosti o zrušení  maximální ceny léčivého  přípravku / potraviny pro zvláštní lékařské účely zrušena  
SP-CAU-020 Metodika stanovení fixované úhrady zrušena do 30. 11. 2011
SP-CAU-021 Metodika stanovení úhrady u složených léčivých přípravků zrušena  
SP-CAU-022 Metodika stanovení úhrady u tekutých nedělených lékových  forem   13. 3. 2017 do 30. 11. 2011
SP-CAU-027

Postup pro hodnocení dopadu do rozpočtu      

26. 10. 2018  
SP-CAU-028

Postup pro posuzování analýzy nákladové efektivity

17. 5. 2017