Úhrada náhrad výdajů za odborné úkony prováděné na žádost

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje povinnost vybírat náhrady výdajů za provedení odborných úkonů na žádost a za další odborné úkony stanovené zákonem.  

V aktuálně platných verzích pokynů UST-29 a UST-36 jsou uvedeny podmínky a popsup při úhradě náhrad výdajů za odborné úkony prováděné na žádost:

  • dle § 112 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
  • dle § 27 zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů) jsou podmínky a postup úhrady uvedeny v pokynech SÚKL UST-29 a UST-36. Přílohou těchto pokynů jsou Sazebníky náhrad výdajů
  • dle § 94 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Úhrady náhrad výdajů plaťte bankovním převodem před podáním žádosti. Variabilní symbol, pod kterým se má provést úhrada, získáte prostřednictvím interaktivního formuláře na webových stránkách SÚKL. Upozrňujeme, že při vyplňování tohoto formuláře je kontrolována správnost vyplněného čísla účtu, které musí být ve formátu IBAN. Podrobné informace týkající se vyplňování tohoto formuláře naleznete aktuálně platných verzích pokynů UST-29 a UST-36.

Po vyplnění a odeslání formuláře budou Vámi zadané údaje zaznamenány do databáze a zobrazí se stránka  „Předpis platby náhrady výdajů za odborné úkony prováděné na žádost“, na které bude uveden variabilní symbol (VS), pod kterým platbu uhradíte.  Tento Předpis platby předložíte zároveň se žádostí. Jakmile bude platba připsána na příslušný účet, vystavíme Vám Potvrzení o zaplacení náhrady výdajů, které Vám bude sloužit jako účetní doklad o úhradě náhrady výdajů za odborný úkon.

Upozornění: pokud odešlete z formuláře nesprávná data a chybu zjistíte až následně, opakujte zadání se správnými daty a vygenerujte si nový Předpis platby. SÚKL zpracovává pouze údaje na formuláři předloženém SÚKL např. se žádostí. Pokud už došlo k předložení žádosti s chybně vygenerovaným Předpisem platby na SÚKL, je nutné oznámit tuto skutečnost na SÚKL spolu se žádostí o výmaz původního formuláře z databáze a vrácení provedené úhrady (na základě vyplněné žádosti). Žádost naleznete na stránkách SÚKL https://www.sukl.cz/sukl/ust-24-verze-8 (Příloha 1 nebo Příloha 2).

V aktuálně platných verzích pokynů UST-29 a UST-36 jsou platby stanoveny v českých korunách. Při platbě je tedy nutné v bance zadat, aby platba byla převedena na účet SÚKL v požadované měně a výši a aby poplatky banky byly účtovány na vrub plátce.

V případě, že platba nebude provedena pod správným variabilním symbolem, je možno požádat účtárnu SÚKL o převod z původního VS na nový VS. Pokud bude platba sdružena z více variabilních symbolů, bude toto bráno jako chybná platba a vrácena zpět celá nebo v případě hromadných plateb přiřazena část ke správnému variabilnímu symbolu a zbytek vrácen jako přeplatek.

Pokud při vyplňování nebo tisku nastanou problémy, informujte nás, prosím, na adrese infs@sukl_cz. Rádi Vám pomůžeme.