ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Povinné informace

Souhrnné informace o SÚKL podle vyhlášky č. 515/2020 Sb. 

Název

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Uvede se úplný název povinného subjektu bez použití zkratek.

Důvod a způsob založení

Státní ústav pro kontrolu léčiv je správním úřadem, zřízeným zákonem č. 79/1997 Sb. Je organizační složkou státu, jeho nadřízeným orgánem je Ministerstvo zdravotnictví České republiky.

 

https://www.sukl.cz/sukl/statut-sukl

Uvede se důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých vykonává svoji činnost.                                                     Uvede se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s příslušnými informacemi. Jako textová informace se vždy uvede zřizovatel povinného subjektu, nadřízený orgán povinného subjektu, případně další nadřízené orgány povinného subjektu, pokud se liší přímé vedení od metodického.     

Organizační struktura

organizacni-struktura

Uvede se popis vnitřní organizační struktury povinného subjektu.    Uvede se jako textová informace, schéma nebo              hypertextovým odkazem na internetové stránky s příslušnými informacemi, včetně dalších informací o   organizačních útvarech povinného subjektu, například odborech a odděleních.                                  

Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa

Sídlo:

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
Praha 10 - Vinohrady

100 41

 

Adresy a kontaktní údaje regionálních pracovišť sekce lékárenství a kontroly distribuce (OKL) jsou k dispozici na stránce:

 

regionalni-pracoviste-sukl

 

Uvede se strukturovaná kontaktní adresa povinného poštovní adresa subjektu určená k doručování poštovních zásilek. Pokud povinný subjekt používá více kontaktních poštovních adres, uvedou se i další upřesňující informace o účelu jejich použití; na prvním místě se uvede adresa sídla, k níž se jako účel použití uvede "Sídlo". Adresa se uvede ve struktuře                         

a) označení adresáta, pokud se liší od názvu povinného subjektu uvedeného v položce 1,                         

b) název ulice, číslo popisné nebo evidenční a číslo orientační včetně dodatku, přitom číslo orientační se  uvede za číslo popisné a oddělí se lomítkem,

c) název části obce, v Praze název katastrálního území,

d) poštovní směrovací číslo přidělené povinnému subjektu

nebo adresní poště a název adresní pošty.                                       

V případě, že se jako kontaktní poštovní adresa používá poštovní přihrádka, uvede se adresa ve struktuře

a) označení adresáta, pokud se liší od názvu povinného subjektu uvedeného v položce 1, 

b) údaj "poštovní přihrádka" nebo jiný obdobný údaj doplněný číslem přihrádky,

c) poštovní směrovací číslo přidělené povinnému subjektu nebo adresní poště a název adresní pošty.                                           

Uvedení adresy v požadované struktuře lze nahradit uvedením hypertextového odkazu na detail adresního místa v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí.       

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Sídlo:

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
Praha 10 - Vinohrady

100 41

 

Adresy a kontaktní údaje regionálních pracovišť sekce lékárenství a kontroly distribuce (OKL) jsou k dispozici na stránce:

 

regionalni-pracoviste-sukl

 

Uvedou se adresy všech úřadoven povinného subjektu určených pro osobní návštěvu. Osobní návštěvu                                        

Adresa se uvede ve struktuře

a) označení úřadovny, pokud se liší od názvu povinného subjektu uvedeného v bodě 1,

b) název ulice, číslo popisné nebo evidenční a číslo orientační včetně dodatku, přitom číslo orientační se    uvede za číslo popisné a oddělí se lomítkem,

c) název části obce, v Praze název katastrálního území,

d) poštovní směrovací číslo a název obce, v Praze se za názvem obce uvede číslo městského obvodu.               

Uvedení adresy v požadované struktuře lze nahradit uvedením hypertextového odkazu na detail adresního místa v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí.       

Úřední hodiny

Sídlo:

 

Úřední hodiny podatelny:

Po-Čt: 8-15 hod.

Pá: 8-14 hod.

 

Úřední hodiny regionálních pracovišť sekce lékárenství a kontroly distribuce (OKL):

Nejsou vyhlášeny pravidelné úřední hodiny, návštěvu je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem.

regionalni-pracoviste-sukl

 

Uvedou se úřední hodiny všech úřadoven povinného subjektu určených pro osobní návštěvu.

Uvede se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s příslušnými informacemi

Telefonní čísla

recepce +420 272 185 111

podatelna +420 272 185 806

pokladna +420 272 185 798

tiskové a informační oddělení +420 272 185 333

ostraha +420 272 185 113

nepřetržitá služba - léčivé přípravky +420 272 185 777

nepřetržitá služba - zdravotnické prostředky +420 272 185 999

Uvedou se telefonní čísla povinného subjektu, jeho organizačních útvarů a úřadoven.

Telefonní čísla se uvedou s mezinárodní předvolbou.    

Vnitřní linka (bez provolby) se uvede za lomítkem.      

Adresa internetových stránek

www.sukl.cz

Uvede se elektronická adresa oficiálních internetových stránek povinného subjektu.                             

Uvede se hypertextovým odkazem

 

Adresa podatelny

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

 

Přehled technických nosičů dat, na kterých

povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě: CD, DVD nebo USB flash disk

Uvede se adresa podatelny pro doručování dokumentů v listinné podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v elektronické podobě doručovaných na technických nosičích dat.

Uvede se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s příslušnými informacemi.

Dále se uvede přehled technických nosičů dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě.      

Pokud povinný subjekt používá více podatelen, uvedou se informace o účelu jejich použití

Elektronická adresa podatelny

 

 

 

posta@sukl_cz

 

elektronicka-podatelna - informace o mailovych zpravach -velikost zpravy_podporovane formaty

 

další elektronické adresy:

www.sukl.cz/sukl/kontakty

 

Uvede se elektronická adresa podatelny povinného subjektu, kterou je adresa elektronické pošty (e-mailová adresa)

Uvede se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s příslušnými informacemi.

Dále se uvedou další elektronické adresy povinného subjektu s informací o účelu jejich použití.

Datová schránka

qwfai2m

Uvede se identifikátor datové schránky subjektu.

Dále se uvedou identifikátory dalších datových schránek s uvedením účelu použití těchto datových schránek.

Případné platby lze poukázat

Informace o možnostech provádění plateb na účty SÚKLu.

 

Další informace jsou k dispozici na internetové stránce Sazebník a poplatky, kde je též dostupný interaktivní formulář, pro získání potřebných platebních údajů - čísla účtu, variabilního symbolu, pod kterým je třeba platbu provést, atd. Tyto údaje jsou uvedeny na Potvrzení o zaplacení úhrady nákladů, které se

objeví po odeslání vyplněného formuláře.

Uvede se účet u poskytovatele platebních služeb pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti prospěch povinného subjektu, a to ve struktuře číslo účtu včetně případného předčíslí, kód poskytovatele platebních služeb, účel platby a symboly platby, pokud jsou při platbě požadovány, zejména konstantní symbol variabilní symbol a specifický symbol.

Uvede se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s příslušnými informacemi.

Dále se uvedou informace o jiných způsobech platby, pokud jsou umožněny.

00023817

Uvede se identifikační číslo povinného subjektu podle zákona o základních registrech.

Plátce daně z přidané hodnoty

CZ00023817

Uvede se daňové identifikační číslo povinného subjektu,

pokud je povinný subjekt plátcem daně z přidané hodnoty. Pokud povinný subjekt není plátcem daně z přidané hodnoty, uvede se tato skutečnost

Dokumenty

Seznamy hlavních dokumentů

Statut: https://www.sukl.cz/sukl/statut-sukl

 

Strategický plán SÚKL pro roky 2021-2025:

https://www.sukl.cz/sukl/strategicky-plan-sukl-pro-roky-2016-2020

 

Politika kvality Ústavu:

https://www.sukl.cz/sukl/politika-ustavu

 

Protikorupční strategie:

https://www.sukl.cz/sukl/protikorupcni-strategie

 

Uvedou se seznamy hlavních dokumentů povinného subjektu

koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být podle zákona o svobodném přístupu k informacím poskytnuty.

Rozpočet

https://www.sukl.cz/sukl/dalsi-informace/rozpocet-statniho-ustavu-pro-kontrolu-leciv

Uvedou se údaje o rozpočtu povinného subjektu v aktuálním a uplynulém roce a o jeho změnách. Uvede se označení rozpočtu nebo jeho změny s uvedením data vydání, označením osoby nebo orgánu, která rozpočet schválila nebo vydala, a celkové plánované příjmy a výdaje povinného subjektu.

Uvede se jako textová informace. Jsou-li rozpočet nebo jeho změny zveřejněny na internetových stránkách, lze údaje uvést hypertextovým odkazem na tyto internetové stránky.

Žádosti o informace

Úřední deska SÚKL - Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Uvede se místo a způsob, jak získat příslušné informace.

Uvede se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s příslušnými informacemi.                                 

Příjem podání a podnětů

 

Žádost nebo stížnost, návrh, podnět nebo jiné dožádání lze podat prostřednictvím podatelny či elektronické podatelny viz výše. Rozhodnutí o právech a povinnostech osob jsou doručována v souladu se správním řádem.

 

Informace týkající se příjmu různých typů žádostí dle odborné problematiky, ke které se vztahují, jsou dostupné v příslušných pokynech SÚKL na internetové stránce  Činnosti SÚKL - Legislativa.

Uvede se místo a způsob, kde lze podat žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob. 

Uvede se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na postup zveřejněný Ministerstvem vnitra na portálu veřejné správy v podobě popisu úkonů orgánu veřejné moci vedeného v základním registru agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností.                            

Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

https://www.sukl.cz/sukl/prehled-nejdulezitejsich-pravnich-predpisu

 

Předpisy jsou k dispozici k nahlédnutí na:

 

https://www.zakonyprolidi.cz/

Uvede se přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace nebo které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu.

Dále se uvede, kde a kdy jsou tyto předpisy přístupné k nahlédnutí.

Uvede se jako doprovodná popisná textová informace s hypertextovými odkazy na internetové stránky obsahující text předpisů.

Vydané právní předpisy

Státní ústav pro kontrolu léčiv nevydává žádné právní předpisy

Uvede se přehled právních předpisů vydaných v věcné působnosti povinného subjektu.                    

Uvede se jako doprovodná popisná textová informace s     hypertextovými odkazy na internetové stránky obsahující text předpisů.                                          

Úhrada za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

je k dispozici na internetových stránkách– Úřední deska SÚKL – Poskytování informací - Úhrady za úkony spojené s poskytováním informací

Uvede se sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem a s tím spojených služeb.

Uvede se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s příslušnými informacemi.

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 37330/2019-3/PRO ze dne 29. 8. 2019, kterým byla podle § 16a odst. 7 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. potvrzena výše úhrady za poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.                              

Uvedou se rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle  zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti

Tato rozhodnutí se uvádějí nejméně za 2 roky.           

Uvede se jako textová informace nebo hypertextovým      odkazem na internetové stránky s příslušnými informacemi.

 

Licenční smlouvy

Vzory licenčních smluv

V případě SÚKL neaplikováno.

Uvedou se vzory licenčních smluv podle  zákona o        svobodném přístupu k informacím, pokud jsou k poskytování informací povinným subjektem potřebné.

Vzory licenčních smluv se uvedou v takové formě, aby mohly být žadatelem o informaci přizpůsobeny konkrétní žádosti a použity jako návrh na uzavření licenční smlouvy, a to i s možností dálkového přístupu.

Výhradní licence

V případě SÚKL neaplikováno.

Uvedou se licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle  zákona o svobodném přístupu k informacím.

Uvede se jako textové informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s příslušnými informacemi.

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

je k dispozici na internetových stránkách– Úřední deska SÚKL – výroční zpráva o poskytování informací

Uvede se výroční zpráva povinného subjektu o činnosti v oblasti poskytování informací podle  zákona o svobodném přístupu k informacím.

Uvede se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky příslušnými informacemi.