Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019   

<<   leden


Publikovaných článků: 42


Informace pro předkladatele specifických léčebných programů – léčivý přípravek obsahující léčivou látku bupropioni hydrochloridum v síle 150 mg nebo 300 mg v jednotce lékové formy určené k podání ústy a indikovaných k terapii depresivních onemocnění

SÚKL vyzývá zájemce k předložení návrhu specifického léčebného programu na léčivý přípravek obsahující léčivou látku bupropioni hydrochloridum v síle 150 mg nebo 300 mg v jednotce lékové formy určené k podání ústy a indikovaných k terapii depresivních onemocnění a epizod.  


KLH-19 verze 2


Informační dopis - inhibitory SGLT2 (všechny LP s obsahem inhibitorů SGLT2)

Státní ústav pro kontrolu léčiv ve spolupráci se společnostmi AstraZeneca Czech Republic, s.r.o., Boehringer Ingelheim, s r.o., Mundipharma GesmbH Austria a Merck Sharp & Dohme s.r.o. by Vás chtěli informovat o následujících faktech.  


Prezentace k semináři 3 - Sekce dozoru

Téma: Ochranné prvky  


Návrh Seznamu k 20.1.2019

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.1.2019. Stejně tak Seznam zohledňuje rozhodnutí, proti kterým bylo podáno odvolání a která jsou předběžně vykonatelná, obdobně jako v případě nabytí právní moci. U léčivých přípravků zohledňuje 10 % výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10 % nebo 15 % výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10 % sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15 % sazby DPH.   


Prezentace k semináři 2 - Sekce dozoru

Téma: Kontroly SÚKL v lékárnách   


Seznam cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1. 2. 2019

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP"). Seznam ZP je vydáván vždy k 20. dni kalendářního měsíce.  


Rok 2019

Veškeré zveřejněné prezentace jsou chráněny autorskými právy a jejich případné zneužití bude posuzováno dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  


Informace o odcizení léčivých přípravků ve Velké Británii - aktualizace

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivých přípravků, ke kterému došlo 6.1.2019 na území Velké Británie.    


2018


Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – Suboxone

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Návrh opatření obecné povahy 01-19

Návrh opatření obecné povahy 01-19, kterým se stanovují výše a podmínky úhrady transfuzních přípravků a autologních transfuzních přípravků  


Informační dopis - Belkyra

Státní ústav pro kontrolu léčiv ve spolupráci se společností Allergan Pharmaceuticals International Ltd a s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky by Vás chtěli informovat o následujících faktech.  


Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících fluorochinolony

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících fluorochinolony v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 15. - 17. října 2018.  


Seminář 3 - Sekce dozoru

Téma: Ochranné prvky  


Informace pro předkladatele specifických léčebných programů - LP obsahující kombinaci léčivých látek levodopum/carbidopum v lékové formě tobolek nebo tablet k perorálnímu podání s řízeným uvolňováním

SÚKL informuje zájemce ohledně možnosti předložení návrhu specifického léčebného programu pro léčivý přípravek obsahující kombinaci léčivých látek levodopum/carbidopum v lékové formě tobolek nebo tablet k perorálnímu podání s řízeným uvolňováním, určených k symptomatické léčbě pacientů s Parkinsonovou chorobou.  


Státní agentura pro konopí pro léčebné využití - odborný pracovník

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na pozici Odborný pracovník v oddělení Státní agentura pro konopí pro léčebné využití  


Vedoucí oddělení úhrad zdravotnických zdravotnických prostředků 2.kolo

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební pozici Vedoucí oddělení úhrad zdravotnických prostředků - 2.kolo  


Informace SÚKL ze dne 16.1.2019

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku FUROSEMID BIOTIKA FORTE, 12,5MG/ML INJ SOL 10X10ML se závadou v jakosti.  


DIS 13 - verze 6


Upozornění na zrušení předběžného opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - Cosopt free

SÚKL upozorňuje na zrušení předběžného opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR, které bylo vydáno dne 22. 6. 2018 pod č.j. MZDR 25069/2018-2/FAR za účelem zajištění dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotních služeb.  


Odborný pracovník Odboru laboratorní kontroly

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Odborný pracovník Odboru laboratorní kontroly.  


Referent RMS v Oddělení MRP žádostí

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Referent RMS v Oddělení MRP žádostí.  


Odborný pracovník Odboru laboratorní kontroly

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Odborný pracovník Odboru laboratorní kontroly.  


Adipex Retard – nová opatření pro předepisování a užívání

Z hodnocení přínosů a rizik během prodloužení registrace vyplynuly četné změny v používání.  


Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - Privigen a Taflotan

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – Orfiril, Budenofalk, Salofalk a Entizol

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Hloubková revize systému úhrad 2019

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejňuje orientační přehled skupin zaměnitelných léčivých přípravků, u kterých zahájí hloubkovou revizi systému úhrad.  


Vedoucí oddělení koordinace odborných činností

SÚKL vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení na služební pozici Vedoucí oddělení koordinace odborných činností  


Informace o zrušení povolení k distribuci společnosti VARIUM, a.s.

SÚKL informuje o zrušení povolení k distribuci společnosti VARIUM, a.s., IČ 278 66 882, která měla pozastavenou distribuční činnost.  


Informace o ukončení pozastavení distribuční činnosti společnosti Dialab spol. s r.o.

SÚKL informuje o ukončení pozastavení činnosti distributora léčiv Dialab spol. s r.o., IČ 148 89 200.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 19. 12. 2018

Žádost o poskytnutí informace o dodávkách potravin pro zvláštní lékařské účely za období od roku 2013 do listopadu 2018.  


Prosinec 2018

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích  


Seminář 2 - Sekce dozoru

Téma: Kontroly SÚKL v lékárnách   


Publikace 100 let SÚKL

Státní ústav pro kontrolu léčiv vydává publikaci k 100. výročí založení.  


FI leden 2019

Farmakoterapeutické informace 1/2019  


2019

Zde naleznete plné verze Farmakoterapeutických informací vydaných v roce 2019  


Doporučení PRAC k farmakovigilančním signálům - 2019

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o zveřejnění nového doporučení PRAC ke zhodnoceným farmakovigilančním signálům, z jehož závěrů vyplývají požadavky na aktualizaci souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace.  


2018: eRecept se osvědčil

Od počátku roku 2018 lékaři povinně předepisují léky elektronicky. Loňský rok tak uzavřelo naše zdravotnictví s 58,5 mil. předepsaných a 56 mil. vydaných eReceptů. Do konce roku se do systému aktivně zapojilo 17 083 zdravotnických zařízení, 2 894 lékáren a 41 864 lékařů. Jak se po uplynutí ročního startovacího období ukazuje, pacienti, lékaři i lékárníci už používání eReceptu uvykli a nelze hovořit ani o zavírání lékařských praxí kvůli povinnosti vypisovat eRecepty. Další pozitiva si lékaři slibují od připravovaného lékového sdíleného záznamu, který by jim v průběhu roku 2019 měl přinést možnost dohlédnout na všechny předepsané a vydané léky konkrétnímu pacientovi a také na to, jak pacient léčebný plán dodržuje.  


Ředitel odboru analýz a podpory řízení

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební pozici Ředitel odboru analýz a podpory řízení  


Rok 2018


Informace pro předkladatele specifických léčebných programů – léčivý přípravek obsahující léčivou látku naloxoni hydrochloridum v lékové formě injekčního roztoku určený k použití zejména při intoxikaci opiody

SÚKL vyzývá zájemce k předložení návrhu specifického léčebného programu na léčivý přípravek obsahující naloxoni hydrochloridum (400 µg v 1 ampulce) v lékové formě injekčního roztoku určený k použití zejména při intoxikaci opioidy v počtu cca 1000 balení po 10 ampulkách.