ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 3. 1. 2022

Žádost o informace v tomto znění: „ Podle informací zveřejněných na webu SÚKlu, vakcínu Comirnaty (Pfizer, BioNTech) podmínečně registrovala Evropská komise na základě hodnocení EMA. Dále je uvedeno, že složení vakcíny Comirnaty obsahuje kromě léčivé látky, kterou je jednovláknová mediátorová RNA, následující pomocné látky:  

ALC-0315 ((4‑hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexan‑6,1‑diyl)bis(2‑hexyldekanoát))

ALC‑0159 (2‑[(polyethylenglykol)‑2000]‑N,N‑ditetradecylacetamid)

Kolfosceryl-stearát (1,2‑distearoyl‑sn‑glycero‑3‑fosfocholin)

Cholesterol

Chlorid draselný

Dihydrogenfosforečnan draselný

Chlorid sodný

Dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného

Sacharosa

Voda pro injekci


Žádám o následující informace:

1)           Provedl Ústav rozbor vzorků vakcíny Pfizer/Comirnaty včetně vyšetření vakcinační tekutiny pod mikroskopem, s cílem kontroly složení vakcíny a přítomnosti nedefinovatelných struktur ve vakcíně?

Pokud je odpověď „ANO“, kolik různých šarží bylo posuzováno? Potvrdil tento rozbor stoprocentní soulad se složením vakcíny, jak je deklarován v příbalovém letáku vakcíny a na webu SÚKLu,  a vyloučil rozbor jakoukoli přítomnost nedefinovatelných předmětů/struktur ve vakcíně?

Pozn.: Zákon č. 378/2007 Sb. o léčivech v § 90 odst. 3 písm. d) stanovuje Ústavu povinnost z moci úřední zakázat výdej nebo používání léčivého přípravdku nebo nařídit stažení léčivého přípravku, jestliže kvalitativní a kvantitativní složení léčivého přípravku neodpovídá složení podle registrace.

2)           Pokud odpověď v bodě 1 je „NE“, nechal Ústav provést rozbor vzorků vakcíny Pfizer/Comirnaty u jiného (na výrobci nezávislého) subjektu, a jakého? Zbytek otázky je stejný jako v bodě 1. 

3)           Může Ústav jednoznačně informovat – v souladu s povinostmi vyplývajícími mu ze zákona a s článkem 4 odst. 1 Statutu Ústavu činit v zájmu ochrany občanů –, že mRNA vakcína Pfizer/Comirnaty neobsahuje nanostruktury hydroxidu grafenu, resp. grafen v jakékoli podobě?

Pozn.: na přítomnost grafenu v covid mRNA vakcínách a jejich smrtelnou škodlivost poukázali někteří odborníci, mj. dr. Andreas Noack nebo účastníci již dvou konferencí (konaných 20. 9. 2021 a 2. 12. 2021) patologického ústavu v německém Reutlingenu (prof. dr. Arne Burkhardt a prof. dr. Walter Lang aj.)

(Zdroj: https://pathologie-konferenz.de/en/?fbclid=IwAR37Sqkq-o-oUoUisUaO0bmntJkSER30zJiCZNpTLYhVtLB90GiBr9EklS4).

4)           Pokud byla odpověď „NE“ v bodech 1 i 2, žádám informaci, jak Ústav zajišťuje farmakovigilanci vakcíny Pfizer/Comirnaty, a zejména jak Ústav zjistí případnou nutnost postupu podle ustanovení zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech § 90 odst. 3, pokud neověřil ani nenechal ověřit složení vakcíny.

5)           Zná SÚKL přesné složení placeba, které bylo použité v I., II. fázi klinického testování a ve III., nedokončené fázi klinického testování vakcíny Pfizer/Comirnaty? Je v tomto placebu obsažena jedna nebo více stejných látek jako ve vakcíně Pfizer/Comirnaty, a pokud ANO, jaká/jaké?

Pozn.: Přítomnost jedné či více stejných složek ve vakcíně i v placebu může zásadním způsobem ovlivnit výsledky klinických testů v I. až III. fázi. Viz článek 4 odst. 1) písm. a) Statutu Ústavu „předmětem činnosti SÚKLu je v zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby byla používána pouze taková léčiva, která jsou… kvalitní, účinná a bezpečná“.

6)           Žádám o informaci, jaký byl počet hlášení nežádoucích účinků a úmrtí na území ČR (Československa) u klasického očkování proti příušnicím, tetanu a hepatitidě B (jednotlivě za každou skupinu), a to jednak za prvních 12 měsíců jejich užívání a jednak za celou dobu, po kterou se jimi očkuje.

7)           S ohledem  na  body  1) až 3) výše

               a  dále vzhledem k  tomu, že:

 a)     Světová rada pro zdraví (World Council for Health) vyzývá okamžitému zastavení experimentálních covid-19 „vakcín“. Aktivními členy této Rady jsou celosvětově uznávaní odborníci-lékaři, mj. Robert Malone, autor mRNA vakcín, Paul Alexander, Byram Bridle, Geert Vanden Bossche, Dolores Cahill, Sucharit Bhakdi, Ryan Cole, Richard Fleming, Peter McCullough, Mark Trozzi, Michael Yeadon, Wolfgang Wodarg a Vladimir Zelenko. Tito odborníci soustavně varují svět před nepříznivými účinky vyplývajícími z experimentálních injekcí Covid-19 a jejich nedostatečně ověřenou bezpečnost; varují před jejich dlouhodobými účinky, které v tuto chvíli nelze znát, protože většina klinických studií bude dokončena až v roce 2023 (Pfizer v prosinci 2023) a některé až v roce 2025! Vydali prohlášení, v němž vyzývají k ukončení humanitární „covidové“ krize, a dále prohlásili, že jakákoli přímá nebo nepřímá účast na výrobě, distribuci, správě a propagaci těchto covid-injekcí porušuje základní principy obecného práva, ústavního práva a přirozené spravedlnosti, stejně jako Norimberský zákoník, Helsinskou deklaraci a další mezinárodní smlouvy.

(Zdroj: https://worldcouncilforhealth.org/campaign/covid-19-vaccine-cease-and-desist/#full)

b)   Na webu SÚKLu je dne 3. 1. 2022 uveden celkový stav ke dni 29.11.2021, a to

9 379 vedlejších nežádoucích účinků
129 úmrtí
po covid očkování.

Na webu EudraVigilance (http://www.adrreports.eu/en/search_subst.html#) je za země EEA ke dni 25. 12. 2021 uvedeno celkem

1 304 635 vedlejších nežádoucích účinků 
35 226 úmrtí
po covid očkování.

Řada odborníků poukazuje na to, že tyto počty jsou podhlášené a skutečná čísla jsou od jeden až dva řády vyšší.

c)   Ve světovém i českém tisku jsou dostupné zprávy o desítkách či spíše stovkách případů úmrtí sportovců i jiných dosud naprosto zdravých a mladých lidí, očkovaných covid vakcínami. Jde většinou o kardiovaskulární příčinu – infarkty, mrtvice apod.

d)   Ke dni 25. 12. 2021 byly na EudraVigilance (http://www.adrreports.eu/en/search_subst.html#)

zveřejněny k vakcíně Comirnaty/Pfizer tyto údaje:

654 735      celkem hlášených vedlejších nežádoucích účinků.

    2 338      počet úmrtí po podání této vakcíny ve skupině „cardiac disorders

  14 061   počet dosud nevyřešených případů ve skupině cardiac disorders,

    1 321   počet případů s trvalými následky ve skupině cardiac disorders.

Bližší rozčlenění skupiny „cardiac disorders“ v grafu:

graf_106.png

 

Skupina „cardiac disorders“ je svým počtem úmrtí po vakcinaci druhou nejvyšší (za skupinou „general disorders and administration site conditions“, ve které bylo evidováno ke stejnému datu 4 537 úmrtí).

Vzhledem k uvedenému jsou ovšem informace v příbalovém letáku Pfizeru tristní: v tabulce 1 na str. 6 Letáku je v řádku „Srdeční poruchy“ a sloupci „Není známo, z dostupných údajů nelze určit“ uveden text „Myokarditidac“ a „Perikarditidac“, přičemž poznámka c značí „Nežádoucí účinek byl určen po registraci“. Podobně na str. 28 Letáku se uvádí „Po očkování vakcínou Comirnaty byly velmi vzácně hlášeny případy myokarditidy (zánětu srdečního svalu) a perikarditidy (zánětu osrdečníku (perikardu)). K těmto případům dochází zejména do dvou týdnů po očkování, častěji po druhé dávce vakcíny, a častěji k nim dochází u mladších mužů.“

e)   covid očkovaným se nevyhýbá infekce Covidem-19, jsou nemocní, jsou infekční pro druhé lidi, a dokonce jsou v nemocnicích, na JIP a umírají. Počty hospitalizovaných covid-očkovaných a neočkovaných lidí nevykazují dramatické rozdíly, a covid vakcíny tedy nesplňují slogan politiků a některých odborníků „očkování vás ochrání před závažným průběhem nemoci“.

Pozn. 1:
Např. ke dni 1. 12. 2021 byly tyto stavy v nemocnicích:

Celkem - 6527

Neočkovaní – 3444
Plně očkovaní – 2672                           
(Zdroj: Zdroj: ISIN / Covid-19           Informační systém infekční nemoci)

Pozn.2: počty nově hospitalizovaných neočkovaných/očkovaných (1.-3. dávkou vakcíny) byly:
20. 12. 2021   229/208,
21.12. 2021                    243/168
22. 12. 2021                   199/148
27.12. 2021                    224/134
28.12. 2021                   92/68                                  (Zdroj idnes.cz)

f)    Pfizer a BioNTech ve své zprávě, uvolňované postupně na soudní příkaz, uvádí v bodě 2.7.3: „Pfizer and BioNTech have developed an investigational vaccine intended to prevent Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) caused by the virus, SARS-CoV-2“. (Zdroj: https://phmpt.org/pfizers-documents/) Z přístupných dat a statistik plošného použití této podmínečně registrované vakcíny však vyplývá, že vakcína NEBRÁNÍ nemoci Covid-19. Z hlediska bezpečnosti vakcíny pak nezávislý odborný svět vybízí k velké opatrnosti.

g)    mRNA vakcíny mají řadu prvenství. Např. vývoj a testování těchto „mRNA uprecedented vaccines“ trvá v průměru 12,5 roku a poté je pravděpodobnost úspěchu pouhá dvě procenta. Poprvé se použilo PEG a geneticky modifikovaný nukleotid u lidí, poprvé se použila mRNA technologie proti infekčnímu agens u lidí, úředními autoritami je poprvé lidem sdělováno, že přijetím vakcín mají očekávat vedlejší negativní účinky a poprvé se také nedává jasné prohlášení, že vakcíny budou redukovat infekci, přenos a úmrtí – což dosavadní statistiky potvrzují. U mRNA covid vakcín použitých v ČR není dosud dokončená III. fáze klinických testů účinnosti a bezpečnosti. V případě Moderny – tato má vůbec poprvé svůj produkt na trhu.

(Zdroj: https://dpbh.nv.gov/uploadedFiles/dpbhnvgov/content/Boards/BOH/Meetings/2021/SENEFF~1.PDF)

 

Žádám o informaci:

zda SÚKL inicioval studie (jaké) ke zjišťování účinnosti a bezpečnosti podmínečně registrované mRNA vakcíny Pfizer/Comirnaty v plošném použití na občanech ČR;

jakými mechanismy provádí SÚKL u vakcíny Pfizer/Comirnaty ustanovení zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech § 90 odst. 1 a 3, aby zjistil, že rizika vakcíny převažují nad prospěšností, a jak je definována hranice, kdy rizika převáží nad prospěchem.Ústav poskytl žadateli následující informace:

K bodu 1) žádosti uvádíme, že Ústav neprovedl rozbor vzorků vakcíny Pfizer/Comirnaty včetně vyšetření vakcinační tekutiny pod mikroskopem, s cílem kontroly složení vakcíny a přítomnosti nedefinovatelných struktur ve vakcíně.

K bodu 2) žádosti (a v návaznosti na bod 1) výše) uvádíme, že Ústav postupoval u všech šarží vakcín, které byly použité k vakcinaci v ČR, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, v platném znění. Informace k postupu propouštění šarží na trh v ČR je dostupná zde: https://www.sukl.cz/hlaseni-k-propousteni-sarzi-u-vybranych-lecivych-pripravku a další informace také naleznete zde: https://www.edqm.eu/en/batch-release-human-biologicals-vaccines-blood-and-plasma-derivatives