ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 23. 1. 2019

Žádost o poskytnutí informace  týkající se podnětu žadatele.  

1. Žádám o rozhodnutí vydané SUKL k výrobku XX.

2. Pokud není rozhodnutí vydané, tak uvést důvod proč není dosud vydané?

3. Proč výrobek XX nakoupený v roce 2015, na etiketě opatřený stejnými tvrzeními, jak je v letech 2007 – 2012 uváděl výrobce (CE, cert ITC, chráněno ÚPV), považujete po celou dobu šetření za ZP? Tedy šetříte podnět, když díky prokázání nepravdivým údajů o jejich účincích ČOI a díky mnohým doloženým důkazům v mém podnětu je zřejmé, že to není a nikdy nebyl ZP.

4. Pokud výrobek XX ve stavu daném podnětem není ZP, předali jste po vašem šetření ihned podnět na ČOI za neoprávněné používání CE a další klamná tvrzení uvedená na obale - etiketě?

5. Proč jste nepodali odpověď na moji žádost ze dne 10. 5. 2018, zda se mohu stát účastníkem řízení? Proč nemohu být, když jsem dal podnět?

6. Šetřili jste mé informace o tom, že výrobce tvrdí, že výrobek XX byl ZP a pod tím neguje, že to nejsou ZP, běžný spotřebitel není schopen rozlišit pravdu a proto tvrzení e-shopu nevyhoví ČOI novele zákona o ochraně spotřebitele ani Živnostenskému úřadu v rámci regulace reklamy. Předali jste jim neprodleně tato zjištění k šetření dle zákona?

7. Žádám o informaci, zda byly všechny body mého podnětu a dodatků prošetřeny řádně s využitím všech zákonných možností a souvislostí uvedených v mém podnětu?

8. Žádám o informaci, zda bylo prověřeno, jakou materiálovou skladbu měl zkoušený textilní materiál v laboratoři ITC, který pak vedl k vydání certifikátů pro výrobek XX a zda bylo posouzeno, jestli produkty XX uvedené na trh ČR výrobcem byly s touto textilií i s certifikátem ve shodě?

9. Žádám o informaci, byl na ITC prověřen celý postup laboratorních zkoušek a následné certifikace?

10.Žádám o informaci, zda bylo zkontrolováno u ITC provádění kontrolních auditů výrobce, když se k tomu ITC zavázalo v bodě 5. strany 4. závěrečného protokolu?

11.Žádám o informaci, prověřili jste, proč ITC kontroly výrobce neprovedlo, když ode mě měli podněty o nedodržování certifikátu a já osobně jsem opakovaně písemně i telefonicky vyzval ITC ke konání?

12.Žádám o informaci, zda výrobce deset let uchovává dle zákona technickou dokumentaci k výrobkům XX, zda je SUKL prověřil? Dle platnosti certifikátů je tato zákonná možnost šetřit dokumenty až do roku 2022!!

13.Žádám o informaci, jak jste prošetřili fakt, že po 15. 6. 2012 se změnily předpisy EU pro ZP 1. třídy dle bodu č. 4. certifikátu. Výrobce měl povinnost dle podmínek ITC po 15. 6. 2016 ukončit prodej výrobku XX jako ZP 1. tř se sníženou sazbou DPH a etikety upravit dle platné legislativy, bez CE, ITC. Výrobce výrobky XX prodával beze změny etiket nezákonně jako ZP se sníženou DPH do konce roku 2012 a ještě v roce 2015 i 2018 byly nakoupeny v síti ČR balené jako ZP s CE, certifikáty apod.

14.Žádám o informaci, zda byl vámi zkontrolován účel použití uvedený u ÚPV chráněné textilie s určeným účelem použití uvedeným v závěrečném protokolu certifikátu str. 2 bod č. 1. Identifikační údaje a tento s určeným účelem použití uvedeným ve shodě? Potvrdil SUKL nesoulad těchto tvrzení?

15.Žádám o informaci, zda byly na SUKL potvrzeny mé výsledky šetření, zejména to, že výrobce zneužil certifikáty ITC, aby uvedl na trh ČR zdravotnické produkty, které certifikátům technicky, materiálově ani účinkem neodpovídaly a tedy neměl právo na ně nikdy uplatnit snížené DPH, značit je CE apod. Jste si toho vědomi? Využili jste všech možností, předali jste podnět včas zpět na ČOI nebo POLICII?

Poskytnuté informace

Část žádosti pod body 9 až 15 se nevztahuje k působnosti Ústavu, proto byla žádost v této části odložena.

Ad 1) Vyrozumění o zastavení řízení o určení, zda výrobek XX je nebo není zdravotnickým prostředkem, bylo žadateli poskytnuto s vyloučením osobních údajů.

Ad 2) Viz odpověď na otázku 1.

Ad 3) Viz odpověď na otázky 1 a 2.

Ad 4) Česká obchodní inspekce již v této věci vydala pravomocná rozhodnutí ve věci šetření výrobku XX a udělila pokutu ze spáchání správního deliktu pro porušení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v rozhodném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Ad 5) Vymezení účastníků řízení je obsaženo v § 27 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád. Účastníkem konkrétního řízení se tedy nemůže stát každý, kdo o to požádá, ale ten, o jehož právech se rozhoduje anebo jehož práva mohou být vydaným rozhodnutím i nepřímo dotčena.

K žadatelovu emailu ze dne 10. 5. 2018 (cit.: předmět „Žádost o účastník řízení SUKL“ s textem „Dobrý den, mohu takto zaslat koncept nebo v něm něco zrušit? Máte asi na www nějaký kontakt na podatelnu?? Podívám se.“), který nebyl podepsán zaručeným elektronickým podpisem, Ústav uvedl, že do dnešního nebyl zaslán oficiální požadavek na účastenství ve správním řízení, ačkoliv si žadatel telefonicky ověřoval, zda má Ústav datovou schránku. V každém případě by byla taková žádost vzhledem k výše uvedenému irelevantní.

Ad 6) V otázce klamání spotřebitele, nekalých konkurenčních praktik a nekalých obchodních praktik, které jsou upraveny zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, popř. zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, není Ústav kompetentním dozorovým orgánem.

Česká obchodní inspekce již výrobek XX řešila – viz odpověď k dotazu č. 4.

Ad 7) Ano. V rámci správního řízení Ústav rozhoduje o hraničním výrobku a využil všech zákonných možností.

Ad 8) Ústav požádal Institut pro testování a certifikaci, a. s. (ITC) o zaslání dokumentace k certifikátům k výrobku XX, ale nebylo mu vyhověno, neboť certifikáty nebyly ITC vydány v postavení autorizované nebo notifikované osoby a současně je jako certifikační orgán vázán mlčenlivostí.


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení