ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 21. 11. 2019

Žádost o poskytnutí dokumentů z provedeného hodnocení nabídek v rámci výběrového řízení ZMR23/2019 - „Sociologický průzkum: Reálné využití léčiv a jeho dopad na zdravotní systém v ČR“.  

Žadatel konkrétně požaduje:

A) popis postupu hodnocení, podle kterého měla výběrová komise vyhodnocovat parametr „…předloží seznam alespoň 3 významných služeb s obdobným předmětem plnění zaměřených na lékovou politiku či zdravotnickou oblast, vyjma marketingových průzkumů v celkovém finančním rozsahu alespoň 500 000,- Kč bez DPH, provedených dodavatelem za poslední 3 roky činnosti před zahájením výběrového řízení s uvedením jejich rozsahu a doby plnění“, zejména část upravující obsahové hodnocení „plnění zaměřených na lékovou politiku či zdravotnickou oblast“;

B) zdůvodnění výběrové komise, podle jakých kritérií rozhodla, když významnou zakázku v nabídce MindBridge Consulting a.s. s popisem: „Srovnávací výzkum v mladé generaci 16 – 26 let v 7 zemích (ČR, Itálie, Španělsko, Arménie, Gruzie, Rakousko, Chorvatsko), který byl zaměřený na zjištění penetrace partnerského násilí v oblasti fyzického, psychického, sexuálního i ekonomického, jeho zdravotní důsledky, četnosti výskytu v jeho jednotlivých jevových formách,“ označila za nesplňující podmínky zadávací dokumentace.

Poskytnuté informace

Zákon o zadávání veřejných zakázek konkrétní zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu neupravuje. Aby byl v prostředí Ústavu zajištěn transparentní a nediskriminační proces zadávání veřejných zakázek malého rozsahu při dodržení zásad rovného zacházení, transparentnosti, přiměřenosti, hospodárnosti, efektivnosti, účelnosti a zákazu diskriminace, řídí se pracovníci, kteří se účastní procesů souvisejících se zadáváním výše uvedených zakázek, interním předpisem S-002 Veřejné zakázky malého rozsahu. Tím je zároveň zajištěn jednotný postup, kompetence a pravidla pro výběrová řízení tohoto typu.

K prvnímu dotazu Ústav uvádí, že podle interních předpisů není explicitně vyžadováno zpracovat samostatný dokument, popisující postup komise při posuzování splnění jednotlivých požadavků technické kvalifikace. Komise u vybraného dodavatele posuzuje komplexně splnění všech podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, přičemž vychází z údajů uvedených v nabídkách účastníků výběrového řízení a ze svého nejlepšího úsudku. V souladu s interními předpisy Ústavu je výsledek tohoto posouzení včetně hodnocení součástí Zprávy o hodnocení nabídek (viz odkaz na profil zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/SUKL), kde komise zároveň potvrdí výsledek hodnocení konstatováním, že vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci.

Základní podmínkou pro zhodnocení nabídek dodavatelů bylo v rámci výběrového řízení ZMR23/2019 - „Sociologický průzkum: Reálné využití léčiv a jeho dopad na zdravotní systém v ČR“ splnění všech požadovaných kritérií technické kvalifikace definovaných v zadávací dokumentaci současně. V souladu s výše uvedeným interním předpisem a podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci posoudila hodnotící komise, jmenovaná ředitelkou Ústavu, uvedené významné služby a došla k jednomyslnému závěru, že podaná nabídka hodnotící kritéria nesplňuje.

V návaznosti na druhý dotaz Ústav uvádí, že zdůvodnění komise ohledně nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci u významné zakázky v nabídce MindBridge Consulting a.s. je uvedeno v dokumentu Rozhodnutí o vyloučení z výběrového řízení: „…ze seznamu významných služeb předloženého účastníkem vyplývá, že požadavek na zaměření předmětu plnění na lékovou politiku či zdravotnickou oblast splňují pouze 2 významné služby z uvedeného seznamu“.


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení