ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnuní informací ze dne 17. 5. 2016

Poskytnutí textu rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o regulaci reklamy za rok 2016:  

sukls112194/2008, sukls109199/2010, sukls84721/2010, sukls20903/2012, sukls144981/2013, sukls190680/2013, sukls192325/2014, sukls192319/2014, sukls192146/2014, sukls192127/2014, sukls30266/2015, sukls30305/2015, sukls30274/2015. Dále byly požadovány informace, zda účastníci řízení ve výše uvedených věcech podali proti rozhodnutí povinného subjektu opravný prostředek, a zda a jak o něm nadřízený orgán povinného subjektu případně rozhodl a  jestli výše uvedená rozhodnutí byla přezkoumávána správními soudy a zda a jak případně správní soudy v těchto věcech rozhodly.

Poskytnuté informace

  • Žadateli byla poskytnuta pravomocná rozhodnutí vydaná ve správních řízeních sukls84721/2010, sukls20903/2012, sukls144981/2013, sukls190680/2013, sukls30274/2015, sukls30305/2015, sukls30266/2015, sukls20903/2012, sukls101295/2015, sukls100171/2015 v plném rozsahu a sukls192319/2014, sukls112194/2008, sukls192146/2014, sukls192127/2014, sukls192325/2014, sukls30308/2015, sukls23678/2016 s anonymizovanými údaji, které Ústav dle zákona o svobodném přístupu k informacím neposkytuje.
  • Informace zda účastníci řízení ve výše uvedených věcech podali proti rozhodnutí povinného subjektu opravný prostředek, a zda a jak o něm nadřízený orgán povinného subjektu případně rozhodl: Odvolání byla podána proti rozhodnutím vydaným pod sp.zn. sukls109199/2010 a sp.zn. sukls84721/2010. Tyto odvolání Ministerstvo zdravotnictví dle § 90 odst. 5 zamítlo a napadené rozhodnutí SÚKL potvrdilo.
  • Informace, zda výše uvedená rozhodnutí byla přezkoumávána správními soudy a zda a jak případně správní soudy v těchto věcech rozhodly: Z uvedených rozhodnutí byla správní žalobou napadena rozhodnutí vydaná pod sp.zn. sukls109199/2010 (sp.zn. 11 Ad 17/2011) a sp.zn. sukls84721/2010 (sp.zn. 16 Ad 9/2011).Obě žaloby byly Městským soudem v Praze zamítnuty. Proti rozhodnutí Městského soudu sp.zn. 11 Ad 17/2011 byla podána kasační stížnost, která byla Nejvyšším správním soudem, sp.zn. 8 As 204/2014 zamítnuta.
 
Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení