ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Zynteglo – nebyla prokázána souvislost se vznikem rakoviny krve

Farmakovigilanční výbor pro hodnocení rizik léčiv (PRAC) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) dospěl k závěru, že v současnosti neexistují žádné důkazy o tom, že přípravek Zynteglo způsobuje rakovinu krve známou jako akutní myeloidní leukémie (AML).  

Zynteglo je genová terapie určená k léčbě poruchy krve zvané beta-talasémie. Přípravek využívá k dosáhnutí účinku virový vektor (nebo modifikovaný virus), který jakožto nosič vnáší do krevních buněk pacienta funkční gen.

Výbor PRAC přezkoumal případy výskytu AML u dvou pacientů léčených nově vyvíjeným přípravkem bb1111, použitým v klinické studii na léčbu jiné krevní choroby, srpkovité anémie. Ačkoli u přípravku Zynteglo nebyly hlášeny žádné případy AML, oba léky používají stejný virový vektor. Z tohoto důvodu vznikla obava, že použitý virový vektor může mít spojitost s rozvojem tzv. inzerční onkogeneze (rakoviny způsobené podáním modifikovaného viru).

Přezkumem se zjistilo, že příčinná souvislost mezi rozvojem AML a použitím virového vektoru je nepravděpodobná, neboť u jednoho z pacientů nebyl virový vektor přítomen v rakovinných buňkách a u druhého pacienta byla přítomnost vektoru nalezena v genu VAMP4, který není spojován s rozvojem onkologických onemocnění.

Po prozkoumání všech důkazů dospěl výbor PRAC k závěru, že věrohodnějším vysvětlením pro výskyt případů AML je jednak použití přípravné léčby, kterou pacienti podstupují před samotnou genovou terapií k odstranění původních buněk kostní dřeně, jednak vyšší riziko rakoviny krve u lidí se srpkovitou anémií.

Zmiňovaná přípravná léčba k odstranění buněk kostní dřeně se rovněž používá před podáním přípravku Zynteglo pacientům s beta-talasémií. Lékaři by proto měli klást důraz na informovanost pacientů léčených přípravkem Zynteglo ohledně zvýšeného rizika rakoviny krve spojovaného s léčivými přípravky používanými při přípravné léčbě.

Výbor PRAC rovněž aktualizoval doporučení pro monitorování pacientů. Lékaři by nyní měli u svých pacientů alespoň jednou ročně po dobu 15 let kontrolovat příznaky rakoviny krve.[1]

V úzké spolupráci s odborníky z Výboru pro moderní terapie (CAT) bylo potvrzeno, že léčebný přínos přípravku Zynteglo nadále převažuje nad jeho riziky. Stejně jako u všech léčivých přípravků bude výbor PRAC nadále sledovat veškeré nové údaje o bezpečnosti a v případě potřeby bude aktualizovat doporučení pro pacienty a zdravotnické pracovníky.

Více o přípravku

Pacienti postiženi beta-talasémií mají nízké hladiny červených krvinek a potřebují časté krevní transfuze. Onemocněni je způsobeno vrozenou genetickou změnou zodpovědnou za nedostatečnou produkci beta-globinu, který je složkou hemoglobinu - proteinu v červených krvinkách, který přenáší kyslík v těle. Zynteglo se vyrábí odebráním kmenových buněk z krve pacienta. Použitím modifikovaného viru dochází k vložení funkčních kopií genu pro beta-globin do odebraných buněk. Takto upravené buňky jsou podány zpět pacientovi, aby byly krevním řečištěm transportovány do kostní dřeně, kde začínají vytvářet červené krvinky schopné produkovat beta-globin. Předpokládá se, že účinek této léčby bude trvat po celý život pacienta.[1] Předchozím doporučením bylo kontrolování příznaků rakoviny jednou ročně.

odbor farmakovigilance 
12. 7. 2021

Zynteglo – zahájení evropského přehodnocení, 22.03.2021

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje, že Farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik léčivých přípravků (PRAC) zahájil v spolupráci s Výborem pro moderní terapie (CAT) přehodnocení...