ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 2. 1. 2024

Státní ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) obdržel dne 2. 1. 2024  žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), konkrétně tohoto znění, cit: „podle zákona č. 106/1999 Sb. si dovoluji požádat o zaslání auditní zprávy (celého dokumentu) z auditu, který byl vypracován v roce 2023 a týkal se hospodaření Vašeho úřadu za období vedení předchozí ředitelky Ireny Storové. Audit je zmiňován například v tom to článku: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2456368 .“  

Ústav posoudil podstatné náležitosti žádosti a shledal, že je částečně přípustná, a proto se jí částečné vyhovuje.

Ústav dospěl k závěru, že s ohledem na ustanovení § 11 odst. 2 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím může poskytnout žadatelce pouze vybranou část z požadovaného materiálu, která není jako autorské dílo vytvořené třetí osobou chráněna autorským právem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná pasáž představuje „doporučení z prověrky“ a je následujícího znění:

„Doporučení z prověrky

Revize možného střetu zájmů zaměstnanců

Vzhledem k tomu, že z prověrky vyplynulo, že celkem 44 zaměstnanců má aktivní živnostenské oprávnění, nebo byli evidováni v Obchodním rejstříku jako vlastníci/statutární zástupci obchodních společností, doporučujeme prověřit, zda jsou všechny tyto aktivity v souladu s interními postupy a nedochází k možnému střetu zájmů se zaměstnaneckým poměrem v SÚKL.

 

Zhodnocení vytíženosti kanceláří Benešovská 2538/40

Z předložených podkladů vyplynulo, že aktuálně je formálně evidováno v budově Benešovská 2538/40 v průměru 108 zaměstnanců. Nicméně nebylo možné ověřit, jaká je skutečná návštěvnost budovy. Proto doporučujeme dlouhodobé sledování skutečné vytíženosti budovy buďto prostřednictvím vstupních turniketů, nebo na základě docházkového systému. Na základě vyhodnocení těchto údajů doporučujeme zvážit úpravu množství pronajímaných prostor, zavedení sdílených pracovních míst, apod.

 

Kontrola počtu licencí XXX

V průběhu prověrky bylo zjištěno, že jediným podkladem pro určení současného počtu licencí je XXX. Od této doby neproběhla žádná inventura/vyhodnocení používaného počtu licencí vzhledem k potřebám SÚKL a aktuálnímu nastavení používaných technologických řešení.

 

Nastavení vnitřní kontroly nad externími programátory

Vzhledem k tomu, že SÚKL má k dispozici dlouhodobě 8 stálých programátorů na základě smlouvy s XXX bez větší evidované kontroly zadávání a vyhodnocování stráveného času, doporučuje zavést:

 • Odsouhlasení ex-ante počtu člověkodnů nutných ke splnění požadovaného zadání, vč. nastavení očekávaného data dodání;
 • Určení odpovědného zaměstnance SÚKL, který bude mít odpovědnost projektový dohled a sledování plnění jednotlivých úkolů;
 • Průběžné kontrolní mechanismy na sledování postupu prací a včasnou identifikaci jak zpoždění, tak možného zvýšení časové náročnosti, která vždy musí být předem odsouhlasena;
 • Definování výkonnostních parametrů (KPIs) pro vyhodnocování kvality spolupráce se společností XXX

 

Vytvoření a rozvoj moderní IT architektury

S ohledem na počet provozovaných aplikací a programů na nejrůznějších platformách jsme neidentifikovali jednotnou koncepci IT architektury a její trend do budoucna. Toto se jeví z pohledu budoucího směřování všech těchto prvků jako velmi důležité. Pro tento účel je proto vhodné definovat koncepčně řízenou podnikovou IT architekturu SÚKL jako podklad pro inicializaci změn, vznik strategických projektů, které naplňují cíle SÚKL a podporují rozhodování managementu. IT architektura musí mít za cíl navrhovat základní architekturu informačních systémů, jejich jednotlivých komponent, vzájemných vazeb a dohlíží na soulad implementace základní architektury informačních systémů s jejím návrhem. Doporučujeme také zvážit určení odpovědného IT architekta se všemi pravomocemi a odpovědnostmi.

 

Úprava nákupního procesu

Z prověřovaného vzorku transakcí vyplynulo, že bude nezbytná úprava nákupního procesu, resp. průběhu zadávacích řízení veřejných zakázek tak, aby tato splnila základní cíl, tj. zajištění hospodárného, účelného a efektivního nakládání s veřejnými prostředky. Úpravy nákupního procesu by se měly týkat zejména následujících oblastí:

 • Povinné využití Předběžné tržní konzultace u významnějších zakázek (upravené v ustanovení § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek), což umožní SÚKL, aby ještě ve fázi před zahájením zadávacího řízení komunikoval s dodavateli, popř. odborníky ohledně otázek vztahujících se k zadávání veřejné zakázky s cílem:
  • připravit zadávací podmínky a/nebo
  • informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích a získat zpětnou vazbu.
   • Vypisovat zadávací řízení u významnějších zakázek na základě zdokumentované interní analýzy potřeb a v případě IT zakázek provázání cíle zadávacího řízení na směřování IT architektury.
   • Navrhovat v rámci Průvodního listu k zadávací dokumentaci okruh dodavatelů k přímému oslovení s cílem maximalizovat počet obdržených nabídek a tak dosáhnout hospodárného, účelného a efektivního nakládání s veřejnými prostředky.
   • V rámci zadávací dokumentace využívat definování mimořádně nízké nabídkové ceny v souladu s částí 9, přílohy 1 směrnice S-060 Zadávání veřejných zakázek dle ZZVZ, verze 19.

 

Revize smluv na dobu neurčitou

Ve vybraném vzorku jsme identifikovali smlouvy, které navazovaly na původní vývoj/implementaci softwaru a byly uzavřeny na dobu neurčitou. Doporučujeme proto zrevidovat takové smlouvy, zda jsou pro SÚKL uzavřeny výhodně a neznamenají zablokování možné budoucí změny smluvního partnera.

 

Nastavení plánování vypisování zadávacích řízení

Vzhledem k tomu, že jsme identifikovali případy, kdy buďto byly vytvořeny jednorázové objednávky nebo bylo zadávací řízení zahájeno pozdě, doporučujeme zavedení jednotného systému sledování platnosti smluv a plánování odpovídajících zadávacích řízení, aby nedocházelo k prodlevám a zpožděním.“

 

Ve zbylém rozsahu této žádosti byl Ústav povinen žádost odmítnout, blíže viz rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, které bylo žadatelce zasláno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.