ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Sekce dozoru (DOZ)

dotazy obecného charakteru prosím směřujte výhradně na e-mail infs(at)sukl.cz

 

Personalizované kontakty – DOZ

Oddělení dozoru nad reklamou (DR)

vykonává dozor nad reklamou na léčivé přípravky a poskytuje odborná stanoviska k problematice; rozhoduje v případech pochybností, zda jde o léčivý přípravek nebo o léčivou látku nebo o léčivý přípravek podléhající registraci nebo o jiný výrobek, popřípadě zda jde o homeopatický přípravek, a to na žádost nebo z vlastního podnětu; šetří případy nelegálního zacházení s léčivými přípravky; dozoruje provozování veřejně přístupné odborné informační služby o léčivých přípravcích; posuzuje neintervenční poregistrační studie, které nejsou bezpečnosti hlášené v registru; spolupracuje s Celní správou při posuzování zásilek ze třetích zemí obsahujících léčivé přípravky.

Oddělení závad v jakosti (ZJ)

zabývá se řešením závad v jakosti léčiv a pomocných látek a zajišťuje informovanost o příslušných opatřeních, která byla v souvislosti se zjištěnou závadou v jakosti přijata. Dále řeší nesoulady výrobců léčiv se správnou výrobní praxí a také případy výskytu padělků léčiv v legálním distribučním řetězci.

Oddělení datových analýz (ODA)

provádí zpracování dat, analýzy a statistické výstupy týkající se dodávek léčivých přípravků do ČR, jejich distribuce a výdeje

 

Odbor inspekční (INS)

provádí správní řízení a inspekce v oblastech správné výrobní praxe (SVP), správné laboratorní praxe (SLP), správné klinické praxe (SKP), zařízení transfuzní služby (ZTS) a lidských tkání a buněk (LTB)

Oddělení správné výrobní praxe (SVP)

provádí správní řízení a inspekce v oblastech správné výrobní praxe (SVP) a správné laboratorní praxe (SLP)

Oddělení dohledu nad zpracováním biologických materiálů (ZBM)

provádí správní řízení a inspekce v oblasti lidských tkání a buněk a v zařízení transfuzních služeb, krevních bank

Oddělení klinických praxí (OKP)

provádí inspekce v oblasti správné klinické praxe (SKP)

 

Odbor lékárenství a distribuce (LEK)

vykonává dozor u osob zacházejících s léčivy (příprava, výdej, prodej a používání léčivých přípravků poskytování zdravotní péče) včetně cenové kontroly prostřednictvím lokálních oddělení kontroly léčiv (OKL)

Oddělení správné distribuční praxe (SDP)

provádí správní řízení a inspekce v oblasti distribuce a zprostředkování léčivých přípravků

 

Odbor laboratorní kontroly (LAB)

Lékopis a standardizace léčiv (LKS)

podílí se na vydávání Českého lékopisu a na přípravě Evropského lékopisu

Oddělení analytické chemie (ANA)

provádí fyzikálně-chemické rozbory léčiv

Oddělení biologických metod (BIO)

provádí imuniobiologickou kontrolu, mikrobiologickou kontrolu a propouštění šarží vybraných léčivých přípravků na trh ČR


 Povinně zveřejňované životopisy