ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

4. čtvrtletí a za celý rok 2007

„SPOTŘEBA“ LÉČIV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2007 
(Dodávky léčiv do zdravotnických zařízení a prodejcům vyhrazených léčiv) 

Kolektiv autorů

Údaje o množstevních objemech léčivých přípravků procházejících distribučním řetězcem byly získány integrací čtvrtletních hlášení subjektů oprávněných v České republice distribuovat léčivé přípravky. Předmětem hlášení jsou dodávky léčivých přípravků do lékáren, dalších zdravotnických zařízení a pokud jde o vyhrazená léčiva, i prodejcům vyhrazených léčiv, dále dodávky humánních léčiv veterinárním lékařům oprávněným vykonávat odbornou činnost, které SÚKL na základě pokynu DIS-13, verze 2, v rámci monitorování dodávek léčivých přípravků rovněž sleduje.
Údaje předkládané v tomto článku se vztahují k léčivým přípravkům, které lze v ČR uvádět do oběhu na základě platné registrace Státního ústavu pro kontrolu léčiv nebo registrace schválené centralizovaným postupem EU, k léčivým přípravkům, pro které byly povoleny tzv. specifické léčebné programy a k přípravkům neregistrovaným, dodaným na základě lékařského předpisu pro konkrétního pacienta.

Metodika výpočtu ceny pro konečného spotřebitele

Údaje o finančních objemech léčivých přípravků procházejících distribučním řetězcem, které uvádíme, jsou horním odhadem ceny pro konečného spotřebitele a vycházejí z výrobních cen oznámených distributory a výrobci. Při výpočtu horní meze spotřebitelských cen byla uplatněna kalkulace pevnou, resp. diferencovanou přirážkou, podle pravidel cenové regulace (MF ČR). Při výpočtu bylo využito maximum obchodní přirážky ze strany distributorů i lékáren a DPH, která činila 5 %. Skutečnou výši přirážky, její rozdělení mezi lékárnu a distributora, stejně jako skutečnou cenu léčivého přípravku pro konečného spotřebitele nelze ze sledovaných údajů určit. Výpočet nezohledňuje situace, kdy nebyla využita plná výše přirážky. Nezohledňuje např. skutečnost, že nárokovatelná úhrada ze systému zdravotního pojištění byla u řady léčivých přípravků pod úrovní ceny kalkulované s maximální obchodní přirážkou a vydávající lékárna po konečném spotřebiteli doplatek mezi úhradou zdravotní pojišťovny a plnou cenou nenárokovala. Výsledné údaje tedy nepředstavují reálné náklady na léčivé přípravky, ale maximální možné, které jsou proti skutečnosti nadhodnoceny.
Údaje uvedené v tomto článku navazují na údaje zveřejněné postupně pro 1., 2. a 3. čtvrtletí roku 2007 a shrnují vývoj ve 4. čtvrtletí a celoroční hodnocení roku 2007.
Údaje za rok 2007 nejsou zkresleny pohybem léčivých přípravků mezi distributory ani souběžným dovozem. 
Pro sledování trendů v dodávkách léčivých přípravků jsou používána porovnání distribuovaných objemů v počtech balení, finančních ukazatelích a definovaných denních dávkách (dále jen „DDD“) po čtvrtletích v uplynulých čtyřech letech.
Pro přepočty DDD na 1000 obyvatel se používá počet obyvatel ČR pro daný kalendářní rok získaných z údajů Státního statistického úřadu. Pro rok 2007 se vycházelo ze stavu k 1.1.2007 (10 287 189 obyvatel).

Hodnocení vývoje distribuce léčivých přípravků za 4. čtvrtletí 2007 

Posouzení distribuční aktivity

Ve 4. čtvrtletí 2007 disponovalo povolením k distribuci 253 subjektů, z toho:

  • 223 distributorů povolením k distribuci vydaným SÚKL,
  • 3 distributoři dodávající ze zahraničí na základě ohlášení své činnosti SÚKL a
  • 27 výrobců oprávněných k distribuci na základě povolení výroby.

Aktivně distribuovalo léčivé přípravky 100 distributorů. 123 distributorů nevykázalo ve čtvrtém čtvrtletí činnost. Tři distributoři dodávající ze zahraničí ve 4. čtvrtletí 2007 nedistribuovali. Aktivně distribuovali léčivé přípravky 4 výrobci, 23 výrobců nedistribuovalo.  

Následující výsečové grafy č. 1 až č. 3 zobrazují rozdělení distribuční aktivity čtyř nejvýznamnějších distributorů a ostatních distributorů v počtu balení, finančním vyjádření a DDD/1000obyvatel/den. Podíl výrobců oprávněných k distribuci na základě povolení výroby na celkové distribuční aktivitě je minimální (968 balení v ceně 43,8 mil. Kč) 

Graf  č. 1
Podíl distributorů na dodávkách LP v baleních Podíl distributorů na dodávkách LP v baleních (10,18 KB)

Graf č. 2 :
Podíl distributorů na dodávkách LP ve finančím vyjádření v cenách pro konečného spotřebitele Podíl distributorů na dodávkách LP ve finančím vyjádření v cenách pro konečného spotřebitele (11,04 KB)

Graf č. 3 :
Podíl distributorů na dodávkách LP v DDD/1000obyv./den Podíl distributorů na dodávkách LP v DDD/1000obyv./den (10,20 KB)

Souhrnné hodnocení vývoje distribuce léčivých přípravků (včetně specifických léčebných programů)
Srovnání údajů o distribuci léčiv ve finančním vyjádření, počtech balení a DDD/1000 obyvatel/den spolu s procentuálním nárůstem, resp. poklesem proti předcházejícímu čtvrtletí ukazuje tabulka 1.

Tabulka 1: Údaje o objemech distribuovaných léčivých přípravků v ČR po čtvrtletích roku 2003 – 4.Q.2007

ROKQBALENÍ (MIL.)ZMĚNAproti předchozímu Q (%)DDD/1000/DENZMĚNAproti předchozímu Q (%)KČ (MLD)ZMĚNAproti předchozímu Q (%)

2003

1

95,19

*7,24

1369,71

*5,18

13,164

*5,06

2003

2

83,69

-12,09

1374,21

0,33

13,172

0,06

2003

3

80,32

-4,03

1281,07

-6,78

12,649

-3,97

2003

4

86,83

8,10

1317,28

2,83

13,231

4,60

2004

1

78,470

-9,62

1248,96

-5,19

12,885

-2,62

2004

2

78,740

0,34

1319,54

5,65

13,671

6,10

2004

3

83,510

6,06

1380,85

4,65

14,189

3,79

2004

4

98,064

17,43

1553,25

12,48

16,251

14,53

2005

1

105,059

7,13

1620,20

4,31

17,021

4,74

2005

2

90,768

-13,60

1606,92

-0,82

16,332

-4,05

2005

3

84,274

-7,15

1470,85

-8,47

15,133

-7,34

2005

4

88,844

5,423

1551,77

5,50

16,083

6,278

2006

1

77,206

-13,099

1362,29

-12,21

13,792

-14,245

2006

2

84,086

8,911

1584,26

16,29

15,818

14,690

2006

3

78,156

-7,052

1441,49

-9,01

14,329

-9,413

2006

4

80,573

3,093

1422,82

-1,30

15,032

4,906

2007

1

88,227

9,499

1621,95

14,00

16,073

6,925

2007

2

82,792

-6,160

1646,02

1,48

16,746

4,187

2007

3

78,039

-5,741

1931,40

17,34

15,521

-7,315

2007

4

94,087

20,564

2408,06

24,68

18,828

21,307

* Procentuální změna se vztahuje k poslednímu čtvrtletí roku 2002

Proti předchozímu čtvrtletí došlo ve 4. čtvrtletí roku 2007 k výraznému nárůstu objemu dodávek (viz graf č. 4 graf č. 4 (29,64 KB)) léčivých přípravků v počtech balení o 20,56 %. Nárůst počtu balení v posledním čtvrtletí roku bývá typický a sleduje trend vývoje v uplynulých letech, v roce 2007 se však na tomto nárůstu podílelo více faktorů. Jednak došlo ve 3. čtvrtletí k poměrně výraznému poklesu distribuce (nejnižší hodnota za uplynulé čtyři roky), velký vliv na nárůst distribuce v počtech balení ve 4. čtvrtletí lze ale přisuzovat předzásobení obyvatel léky před očekávaným zavedením regulačních poplatků, které vstoupily v platnost 1.1.2008 v souvislosti s reformními opatřeními vlády (zákon č. 261/2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů).
I při porovnávání počtu distribuovaných balení se 4. čtvrtletím roku 2006 byl zaznamenán nárůst v distribuci balení léčivých přípravků (o 16,77 %) .
Nárůst počtu DDD/1000 obyvatel/den je znázorněn v grafu č. 5 grafu č. 5 (28,70 KB). Počty DDD/1000 obyvatel/den proti předchozímu čtvrtletí stouply o 24,68 %, což koresponduje s nárůstem distribuovaného počtu balení.
Graf č. 6 Graf č. 6 (78,21 KB) znázorňuje finanční objem distribuovaných léčivých přípravků, v cenách pro konečného spotřebitele (viz metodika výpočtu). Proti předchozímu čtvrtletí se hodnota distribuovaných léčivých přípravků zvýšila o 21,31 % (viz graf č. 6). Ve srovnání se 4. čtvrtletím roku 2006 je za stejné období roku 2007 zaznamenán nárůst o 25,25 %.
Graf č. 7 Graf č. 7 (22,09 KB) zobrazuje vývoj distribuce léčivých přípravků v hodnotě průměrné ceny jednoho distribuovaného balení léčivého přípravku, v cenách pro konečného spotřebitele (viz metodika výpočtu). Proti předchozímu čtvrtletí průměrná cena kalkulovaná pro všechny léčivé přípravky stoupla o 1,20 Kč. V porovnání se 4. čtvrtletím 2006 stoupla celková průměrná cena léčivého přípravku o 13,50 Kč. V případě průměrných cen nejde o charakterizaci cenových pohybů u jednotlivých léčivých přípravků, ale o celkové hodnocení situace na trhu s léčivy, kde dochází průběžně ke změnám spektra obchodovaných léčivých přípravků. Průměrné výsledné ceny léčivých přípravků tak mohou v důsledku zavádění nových nákladných léčivých přípravků narůstat i při stagnaci nebo poklesu cen léčivých přípravků starších.
V počtech dodávaných balení podle ATC skupin zobrazených v grafu č. 8 grafu č. 8 (40,83 KB) tvoří nejvyšší objem skupina C (léčiva kardiovaskulárního systému), a to 22,87 % celkového objemu. Na druhém místě v počtu balení je skupina N (léčiva nervového systému, zahrnující i antipyretika) s 18,64 % objemu a třetí v pořadí je skupina A (léčiva zažívacího traktu a metabolismu), která tvoří 12,41 % z celkového počtu balení. Pořadí na prvních třech místech odpovídá situaci v předchozím čtvrtletí roku 2007.
Graf č. 9 Graf č. 9 (36,65 KB) ukazuje rozložení distribuce léčivých přípravků podle finančních objemů, v cenách pro konečného spotřebitele, připadajících na ATC skupiny. Na prvním místě je skupina C (léčiva kardiovaskulárního systému) s 18,59 % z celkového finančního objemu distribuovaných přípravků, na druhém skupina L (cytostatika a imunomodulační látky) s 13,57 % a na třetím místě skupina N (léčiva nervového systému, zahrnující i antipyretika) s 12,76 % z celkového objemu vynaložených finančních prostředků.
V hlavních ATC skupinách byly porovnány průměrné ceny balení ve 4. čtvrtletí roku 2007 s průměrnými cenami ve stejném období roku 2006. Nejvíce vzrostla průměrná cena ve skupinách L (cytostatika a imunomodulační látky): o 40,27 %, V (varia): o 24,04 % a B (krev a krvetvorní orgány): o 16,55  %. Nejvyšší průměrná cena za jedno balení byla zaznamenána u skupiny L (cytostatika a imunomodulační látky): 3 774,60 Kč, G (urogenitální trakt a pohlavní hormony): 467,50 Kč a J (antiinfektiva pro systémovou aplikaci): 360,20 Kč. Celkové finanční výdaje vzrostly ve většině ATC skupin, jen u skupiny P (parazitaria) byl zaznamenán pokles o 377 tis. Kč, a u skupiny J (antiinfektiva pro systémovou aplikaci) pokles dokonce o 179 mil. Kč, což u obou těchto skupin souvisí s poklesem počtu balení ve srovnání se 4. čtvrtletím roku 2006. Největší nárůst finančních výdajů byl u ATC skupiny C (léčiva kardiovaskulárního systému) o 978 mil. Kč, dále u skupiny L (cytostatika a imunomodulační látky) o 770 mil. Kč a N (léčiva nervového systému, zahrnující i antipyretika) o 509 mil. Kč. 

V grafu č. 10 V grafu č. 10 (51,43 KB) uvádíme srovnání vývoje distribuce finančních objemů léčivých přípravků, které měly stanovenou úhradu ze zdravotního pojištění, v hodnotě maximálních úhrad ze zdravotního pojištění, ve 4.čtvrtletí 2006 a 2007 podle ATC skupin na 1. místo. Finanční objem distribuovaných léčivých přípravků teoreticky oproti stejnému období v roce 2006 stoupl z 10,90 mld. Kč na 13,75 mld. Kč, tj. o 26,15 %. Tento výpočet byl proveden s použitím objemu léčivých přípravků hlášených distributory a výší úhrady ze zdravotního pojištění uvedené v Číselníku VZP, verze 601 a 650.
K relativnímu zvýšení došlo ve všech ATC skupinách, největší zvýšení nastalo u skupiny B (krev a krvetvorné orgány): o 66,63 %, dále u skupiny L (cytostatika a imunomodulační látky): o 44,52 % a S (smyslové orgány): o 36 %. Výrazný nárůst byl zaznamenán rovněž u skupiny C (léčiva kardiovaskulárního systému): o 34,55 %, u skupiny R (léčiva respiračního systému): o 27,17 % a u skupiny N (léčiva nervového systému,  zahrnující i antipyretika): o 22,82 %. U skupiny J (antiinfektiva pro systémovou aplikaci), jako u jediné ATC skupiny, byl zaznamenán pokles. V tomto hodnocení je možno vysledovat zejména výše zmíněné předzásobení obyvatel léky před 1.1.2008; u těch ATC skupin, u kterých toto předzásobení neočekáváme, je důvodem uvedených změn patrně nárůst cen u skupiny L (cytostatika a imunomodulační látky) a pokles počtu balení u skupiny J (antiinfektiva pro systémovou aplikaci).
Uvedené údaje ale v některých ATC skupinách nepředstavují reálné úhrady ze zdravotního pojištění, ale maximální možné, které jsou proti skutečnosti nadhodnoceny. To se týká těch léčivých přípravků, které mají stanovenou úhradu ze zdravotního pojištění, alternativně je však možný jejich výdej bez lékařského předpisu (OTC). Kolik z těchto přípravků bylo vydáno na lékařský předpis nelze ze sledovaných údajů vyčíslit.
grafu č. 11 grafu č. 11 (65,20 KB) uvádíme srovnání vývoje distribuce ve 3. čtvrtletí a ve 4. čtvrtletí roku 2007 ve finančním vyjádření, ve výši maximální úhrady ze zdravotního pojištění (za léčivé přípravky se stanovenou úhradou). Finanční objem distribuovaných přípravků stoupl z 11,30 mld. Kč ve 3. čtvrtletí na 13,75 mld. Kč ve čtvrtletí čtvrtém.  

Z celkového počtu 53 796 registrovaných variant léčivých přípravků (včetně homeopatik) bylo ve 4. čtvrtletí roku 2007 dodáváno do sítě zdravotnických zařízení 7 497 variant různých přípravků, což představuje 13,94 % z celkového počtu registrovaných variant.
Přípravků zaregistrovaných centralizovaným postupem EU bylo distribuováno celkem 1 567 713 kusů balení, což je přibližně 1,67 % z celkového počtu dodaných balení. Ve finančním vyjádření, v cenách pro konečného spotřebitele (viz metodika výpočtu), tyto přípravky představovaly hodnotu téměř 3,5 mld Kč, která odpovídá 18,61 % celkových finančních výdajů.
Distribuce byla hlášena pro 17 přípravků s designací "orphan". Dodáno bylo 3 391 balení těchto přípravků pro vzácná onemocnění s finanční hodnotou, v cenách pro konečného spotřebitele (viz metodika výpočtu), přibližně 241 mil. Kč, což znamená 1,28 % z celkových výdajů na léčivé přípravky.
Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2007 bylo dodáno lékárnám a prodejcům vyhrazených léčiv celkem 33,36 mil. balení léčivých přípravků, jejichž výdej je možný bez lékařského předpisu (OTC). Jde téměř o 35,46 % celkového počtu dodaných balení léčivých přípravků. Celková hodnota OTC přípravků, v cenách pro konečného spotřebitele (viz metodika výpočtu) představovala téměř 2,3 mld Kč čtvrtletního finančního objemu léčiv. Kolik z těchto přípravků bylo vydáno na lékařský předpis nelze ze sledovaných údajů vyčíslit. 

Léčivé přípravky ve specifickém léčebném programu

Ve 4. čtvrtletí 2007 představovaly přípravky zařazené do specifických léčebných programů, povolených MZ, finanční objem 26,0 mil Kč (přibližně 0,1 % celkových finančních nákladů), dodáno bylo 76 218 kusů balení těchto léčivých přípravků.

Neregistrované léčivé přípravky

Ve 4.čtvrtletí 2007 SÚKL obdržel hlášení 19 distributorů, kteří na základě předpisu lékaře pro konkrétního pacienta dodávají neregistrovaná léčiva. Do lékáren bylo dodáno celkem 24 083 kusů balení neregistrovaných léčivých přípravků, z toho 7 608 kusů balení neregistrovaných homeopatik. Finanční objem neregistrovaných léčivých přípravků, v cenách pro konečného spotřebitele, činil přibližně 17,3 mil. Kč, z toho homeopatika představovala 1,3 mil. Kč.

Hodnocení  vývoje distribuce léčivých přípravků za rok 2007

Souhrnný přehled údajů o dodávkách léčivých přípravků v letech 2003 – 2007 je uveden v tabulce č. 2. 

Tabulka č. 2: Dodávky léčivých přípravků v letech 2003 – 2007

 20032004200520062007
Balení (mil.)

346,03

338,77

368,96

320,01

343,12

Finance (mld. Kč)

52,22

56,99

64,89

58,97

67,16

DDD (mil.)

6 489,52

6 730,80

7 758,22

7 109,89

8 045,58

DDD/1000 ob./den

1742,53

1805,87

2079,67

1900,21

2142,73


Oproti roku 2006, kdy byl zaznamenán poměrně výrazný propad distribuce, v roce 2007 došlo k opětovnému nárůstu distribuce léčivých přípravků ve všech sledovaných parametrech. Počty balení zaznamenaly meziroční nárůst o 7,22 %, ve finančním vyjádření (kalkulovaném metodikou výpočtu SÚKL) jde téměř o čtrnáctiprocentní nárůst (13,89 %). I počty DDD/1000 obyv./den stouply o 12,76 %. V celkovém ročním vyhodnocení se tak projevil neobvykle vysoký nárůst počtu distribuovaných balení ve 4. čtvrtletí. 

Za předpokladu, že by všechny přípravky dodané distributory do zdravotnických zařízení byly použity pacienty v ČR, činila by průměrná spotřeba léčivých přípravků jedním občanem ČR v roce 2007 33,35 balení, s 782,10 DDD, v hodnotě 6 528,30 Kč. 

Srovnání údajů o dodávkách léčivých přípravků v přepočtu na jednoho obyvatele ČR v letech 2003 – 2007 ukazují grafy č. 12 – 14. Pro přepočet na jednoho obyvatele bylo využito údajů získaných ze Státního statistického úřadu pro daný kalendářní rok.  

Graf č. 12: 
Dodávky léčivých přípravků v přepočtu na jednoho obyvatele v letech 2003 – 2007 v počtu balení  Dodávky léčivých přípravků v přepočtu na jednoho obyvatele v letech 2003 – 2007 v počtu balení (11,37 KB)

Graf č. 13: 
Dodávky léčivých přípravků v přepočtu na jednoho obyvatele v letech 2003 – 2007 v DDD Dodávky léčivých přípravků v přepočtu na jednoho obyvatele v letech 2003 – 2007 v DDD (11,37 KB

Graf č. 14: 
Dodávky léčivých přípravků v přepočtu na jednoho obyvatele v letech 2003 – 2007 ve finančním vyjádření   Dodávky léčivých přípravků v přepočtu na jednoho obyvatele v letech 2003 – 2007 ve finančním vyjádření (11,40 KB)

V tabulce č. 3 je uvedeno srovnání finančních výdajů v letech 2005 – 2007 v případě, že pro výpočet není uplatněna maximální možná výše obchodní přirážky ze strany distributorů a lékáren ani DPH, ale pouze výrobní cena oznámená distributory a výrobci.

Tabulka č. 3: Údaje o objemech distribuovaných léčivých přípravků v ČR bez přirážky a DPH
RokPočet balení

(mil. ks)

Výrobní cena

(mld. Kč)

2007

343

50,116

2006

330

44,480

2005

369

46,826


V tabulce č. 4 jsou uvedeny objemy dodávek ATC skupin, včetně procentuálních změn proti předchozímu roku a průměrných cen balení. 

Tabulka č. 4: Objemy distribuce podle hlavních ATC skupin (na 1. místo) za rok 2006 a 2007 

ATCROKBALENÍ (MIL)ZMĚNA BALENÍ V %*KČ (MLD) S MAX.  PŘIRÁŽKOUZMĚNA KČ V %*PRŮM.CENA BALENÍ (KČ)

A

2006

41,969 6,718 160,07

A

2007

43,8834,5607,53212,126171,65

B

2006

26,776 4,690 175,17

B

2007

26,615-0,5995,29512,883198,93

C

2006

67,306 10,370 154,07

C

2007

75,24211,79212,03216,026159,90

D

2006

15,591 1,293 82,91

D

2007

16,6126,5511,43010,60386,07

G

2006

8,557 3,721 434,79

G

2007

9,2678,2974,21713,336455,02

H

2006

4,335 1,152 265,73

H

2007

4,94013,9671,151-0,077232,98

J

2006

13,928 4,443 319,04

J

2007

14,5604,5394,94511,278339,60

L

2006

2,539 7,762 3057,11

L

2007

2,7056,5429,10217,2723365,02

M

2006

30,024 3,603 120,00

M

2007

32,8289,3374,03311,944122,86

N

2006

58,029 7,434 128,11

N

2007

62,5007,7048,53814,854136,61

P

2006

0,369 0,066 178,29

P

2007

0,42715,7260,08326,565194,98

R

2006

31,673 4,695 148,25

R

2007

34,3408,4225,41915,399157,79

S

2006

7,047 0,832 118,12

S

2007

7,4796,1410,98618,461131,83

V

2006

9,710 1,902 195,85

V

2007

9,200-5,2542,0135,853218,81
 

* změna v procentech vždy proti předchozímu rok 

Tabulky č. 5 a 6 ukazují, které ATC skupiny v podrobnějším členění na 3 místa vykazovaly nejvyšší objemy ve finančním vyjádření a v počtu balení. V objemu finančních prostředků zaujímá první pozici, stejně jako v roce 2006, skupina L01 (cytostatika), na druhém místě je skupina C09 (přípravky působící na renin-angiotenzinový systém). První místo podle počtu distribuovaných balení zaujímá stejně jako v předchozích třech letech skupina N02 (analgetika).

Tabulka č. 5: ATC skupiny (na  3 místa) s největším objemem distribuce v Kč v roce 2007 
POŘADÍATCPOPIS SKUPINYKč (MIL)PRŮM.CENA BALENÍ(KČ)
1L01

cytostatika

4128,295048,78
2C09

přípravky působící na renin-angiotenzinový systém

3329,68190,41
3R03

léčiva pro obstrukční choroby dýchacích cest

2790,00478,02
4A10

antidiabetika

2624,18356,53
5G03

pohlavní hormony a modulátory pohlavního systému

2586,35459,12
6J01

antobiotika pro systémové užití

2547,72211,93
7C10

hypolipidemika

2524,81307,06
8L03imunostimulancia2155,412339,44
9N06

psychoanaleptika (antidepresiva, psychostimulancia a nootropika, léčiva proti demenci)

2135,95304,98
10B05

krevní náhrady, infuzní a perfuzní roztoky

2053,98136,69
11N02

analgetika

1995,8556,65
12N05

psycholeptika (antipsychotika, anxiolytika, hypnotika a sedativa)

1989,441535,77
13M01

protizánětlivé a antirevmatické přípravky

1970,4685,61
14B01

antitrombotika

1816,44202,63
15L04

imunosupresiva

1711,944400,51
16C08

kalciové blokátory

1368,00169,08
17C07

betablokátory

1319,37122,09
18G04

urologika

1294,75663,81
19A02

přípravky pro poruchy žaludeční kyselosti

1148,01157,27
20N03

antiepileptika

1131,57352,16

Tabulka č. 6: ATC skupiny (na 3 místa) s největším objemem distribuce v počtu balení v roce 2007 

POŘADÍATCPOPIS SKUPINYBALENÍ (MIL)PRŮM.CENA BALENÍ (KČ)
1

N02

analgetika

35,2356,65
2

M01

protizánětlivé a antirevmatické přípravky

23,0285,61
3

C09

přípravky působící na renin-angiotenzinový systém

17,49190,41
4

B05

krevní náhrady a perfuzní roztoky

15,03136,69
5

N05

psycholeptika (antipsychotika, anxiolytika, hypnotika a sedativa)

12,78155,63
6

J01

antibiotika pro systémové užití

12,02211,93
7

R05

přípravky proti nachlazení a proti kašli

10,9068,64
8

C07

betablokátory

10,81122,09
9

C05

vazoprotektiva

9,39118,24
10

B01

antitrombotika

8,96202,63
11

C03

diuretika

8,4947,85
12

C10

hypolipidemika 

8,22307,06
13

C08

kalciové blokátory

8,09169,08
14

R01

nosní přípravky

7,9275,35
15

A11

vitaminy

7,6276,69
16

A10

léčiva k terapii diabetu

7,36356,53
17

A02

přípravky pro poruchy žaludeční kyselosti

7,30157,27
18

S01

oftalmologika

7,30131,63
19

N06

psychoanaleptika (antidepresiva, psychostimulancia a nootropika, léčiva proti demenci)

7,00304,98
20

C01

kardiaka

6,47126,93
  

Tabulka č. 7 ukazuje pořadí 10 léčivých látek (ATC skupina rozlišena na 7 míst), obsažených v léčivých přípravcích, na něž byly v roce 2007 vynaloženy nejvyšší náklady. Tabulka č. 8 uvádí obdobné pořadí podle počtu distribuovaných balení. Obě tabulky dále obsahují údaj o průměrné ceně jednoho balení přípravku s obsahem uvedené látky a hodnoty DDD/1000 obyv./den.

V čele tabulky sestavené podle finančních objemů za přípravky s obsahem jednotlivých léčivých látek je na prvním místě atorvastatin, který se již jednoznačně dostal před dříve tolik používaný simvastatin, který byl na prvním místě tabulky v letech 2002 – 2005, v roce 2007 je až na místě třetím. Na druhém místě je omeprazol (v roce 2006 byl na prvním místě).   

V tabulce č. 7, která uvádí prvních deset léčivých látek podle počtu prodaných balení příslušných přípravků je na prvním místě, stejně jako v roce 2006, paracetamol.

Tabulka č. 7: ATC skupiny (na 7 míst) s největším objemem distribuce v Kč v roce 2007 
POŘADÍATCLÉČIVÁ LÁTKAKČ (MIL)DDD/1000/DENPRŮM. CENA BALENÍ (KČ)
1C10AA05

atorvastatin

1089,0358,72307,53
2A02BC01

omeprazol

811,8129,61256,37
3C10AA01

simvastatin

680,1234,81248,26
4C09AA05

ramipril

677,1049,20219,92
5C08CA01

amlodipin

669,5045,08197,11
6R03AK06

salmeterol a jiná léčiva

onemocnění spojená s obstrukcí dýchacích cest

651,223,541469,38
7B05BB01

elektrolyty parenterální

565,3646,0751,67
8M01AE01

ibuprofen

528,4431,2750,39
9A10AB01

insulin lidský

508,526,19737,98
10L01XE01

imatinib

507,070,0567717,11
11L03AB07

interferon beta-1a

500,860,2627365,09

Tabulka č. 8: ATC skupiny (na 7 míst) s největším objemem distribuce v počtu balení v roce 2007 

POŘADÍATCLÉČIVÁ LÁTKABALENÍ (MIL)DDD/1000/DENPRŮMĚRNÁ CENA BALENÍ(KČ)
1N02BE01

paracetamol

15,386,4911,55
2B05BB01

elektrolyty parenterální

10,9446,0751,67
3M01AE01

ibuprofen

10,4931,2750,39
4B01AC06

kyselina acetylsalicylová

(antikoagulancia, antitrombotika)

5,4762,8727,57
5N02BE51

paracetamol, kombinace mimo psycholeptik

4,692,8470,60
6N02BA01

kyselina acetylsalicylová

(analgetika, antipyretika)

4,082,3521,52
7R05CB06

ambroxol

3,664,1149,07
8R01AA07

xylometazolin

3,5810,9969,05
9C10AA05

atorvastatin

3,5458,72307,53
10C07AB02

metoprolol

3,5428,44109,69
11N02BE71

paracetamol, kombinace s psycholeptiky

3,523,0457,21

Závěr:

V roce 2007 byl zaznamenán, ve srovnání s rokem 2006, růstový vývoj distribuce léčivých přípravků ve všech hlavních sledovaných parametrech. Situace v jednotlivých čtvrtletích odpovídala trendu vývoje v uplynulých letech, s výjimkou roku 2004, který byl ovlivněn vstupem ČR do Evropské unie a roku 2006, kdy byl zaznamenán poměrně velký propad distribuce, na kterém se pravděpodobně podílela i úsporná opatření v oblasti léčivých přípravků (vyhláška MZ ČR č. 500/2005 Sb.).
Vývoj distribuce léčivých přípravků v roce 2007 byl výrazně ovlivněn vývojem ve 4. čtvrtletí, kdy byl zaznamenán nárůst všech sledovaných parametrů. Z rozboru jednotlivých ATC skupin lze usoudit, že nárůst distribuce byl způsoben mimo jiné předzásobením obyvatel léky - výrazný nárůst u skupin C (léčiva kardiovaskulárního systému), R (léčiva respiračního systému a N (léčiva nervového systému, zahrnující i antipyretika).
Celková finanční hodnota léčivých přípravků distribuovaných za rok 2007, v cenách výrobce, tj. bez obchodní přirážky ze strany distributorů a lékáren a bez DPH, činila přibližně 50,12 mld. Kč.
Celková finanční hodnota léčivých přípravků distribuovaných za rok 2007, v cenách pro konečného spotřebitele (počítáno metodikou SÚKL) činila přibližně 67,16 mld. Kč.
Průměrná cena jednoho balení léčivého přípravku pro konečného spotřebitele, se zvýšila ze 184,30 Kč v roce 2006 na 195,80 Kč v roce 2007, což představuje nárůst přibližně o 6 %.