ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Související informace

Informace o sběru dat, uváděných finančních nákladech a definovaných denních dávkách.   

Informace o dodávkách léčiv do zdravotnických zařízení, lékáren a prodejcům vyhrazených léčiv

(§ 23 odst. 1 písm. d), zákona o léčivech)

Údaje o množstevních objemech léčivých přípravků procházejících distribučním řetězcem byly získány integrací čtvrtletních hlášení subjektů oprávněných v České republice distribuovat léčivé přípravky. Předmětem hlášení jsou dodávky léčivých přípravků do lékáren, dalších zdravotnických zařízení a pokud jde o vyhrazená léčiva, i prodejcům vyhrazených léčiv, dále dodávky humánních léčiv veterinárním lékařům oprávněným vykonávat odbornou činnost, které SÚKL na základě pokynu DIS-13, aktuální verze, v rámci monitorování dodávek léčivých přípravků rovněž sleduje.

Do hlášení se nezahrnuje vzájemné obchodování mezi distributory ani dodávky léčiv mimo ČR.

Údaje předkládané v tomto článku se vztahují k léčivým přípravkům, které lze v ČR uvádět do oběhu na základě platné registrace Státního ústavu pro kontrolu léčiv nebo registrace schválené centralizovaným postupem EU, k léčivým přípravkům, pro které byly povoleny tzv. specifické léčebné programy a k přípravkům neregistrovaným, dodaným na základě lékařského předpisu pro konkrétního pacienta.

Informace získané z hlášení o vydaných léčivých přípracích od provozovatelů oprávněných k výdeji

(§ 82 odst. 3 písm. d, zákona o léčivech)

Údaje o množstevních objemech vydaných léčivých přípravků byly získány integrací čtvrtletních hlášení provozovatelů oprávněných k výdeji léčiv v České republice. Předmětem hlášení jsou léčivé přípravky vydané na základě lékařského předpisu nebo bez lékařského předpisu s omezením, které SÚKL na základě pokynu LEK-13, aktuální verze, sleduje v rámci monitorování spotřeb léčivých přípravků v ČR. 

Údaje předkládané v tomto článku se vztahují k léčivým přípravkům registrovaným Státním ústavem pro kontrolu léčiv nebo Evropskou komisí. Dále k neregistrovaným přípravkům, pro které byly povoleny tzv. specifické léčebné programy nebo vydaným na základě lékařského předpisu pro konkrétního pacienta.

Finanční náklady

S ohledem na potřebu porovnání finančních objemů léčivých přípravků procházejících distribučním řetězcem v průběhu let, dochází od roku 2010 ke změně a nově jsou v článku použity údaje o finančních objemech léčivých přípravků, které vycházejí pouze z výrobních cen oznámených distributory a výrobci (údaje o finančních nákladech tedy nezahrnují DPH a obchodní přirážku).

Státní ústav pro kontrolu léčiv tak opouští hodnocení finančních nákladů na základě finančích objemů vypočítaných z ceny pro konečného spotřebitele, a to s ohledem na měnící se výši DPH a obchodní přirážky v průběhu let. Výsledné údaje nepředstavovaly reálné náklady na léčivé přípravky, ale maximální možné, které mohly být proti skutečnosti výrazně nadhodnoceny.

Definované denní dávky

Pro sledování trendů v dodávkách léčivých přípravků jsou používána porovnání distribuovaných objemů v počtech balení, finančních ukazatelích a definovaných denních dávkách (dále jen „DDD“) po čtvrtletích v uplynulých pěti letech.

1 DDD představuje předpokládanou průměrnou udržovací dávku léčiva na jeden den, podávanou k léčbě v hlavní indikaci pro dospělého člověka. Pro výpočet jsou využity stanovené DDD (viz. http://www.whocc.no/ ) v čase přípravy výstupů.

DDD/1000obyv./den se využívání pro sledování časových řad a pro mezinárodní a jiná srovnávání a vyjadřuje kolik těchto jednotek připadá na tisíc obyvatel a 1 den ve sledovaném období.

Pro přepočty DDD na 1000 obyvatel se vždy využívá statistika počtu obyvatel ČR pro daný kalendářní rok získaná z údajů Českého statistického úřadu. Pro rok 2010 se vychází ze stavu k 1.1.2010 - 10 506 813 obyvatel.