ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Doporučení WHO k post-pandemickému období

WHO vydává souhrn doporučení nebo doporučených aktivit pro post-pandemické období. Doporučení zahrnuje rady pro oblasti epidemiologické, virologické vakcinační a klinické řešení případů.  

Ženeva 10. srpna – Svět se nyní nachází v post-pandemickém období. Podle zkušeností s předchozími pandemiemi bude teď virus H1N1 (2009) způsobovat už pouze sezónní chřipky, a to v období několika následujících let. Přestože úroveň zájmu poklesla, je třeba, aby i nadále probíhalo sledování situace. Sledování je velmi důležité zejména v brzkém post-pandemickém období, kdy nelze ještě chování viru H1N1 jako původce sezónního onemocnění spolehlivě předvídat.

Je například pravděpodobné, že virus bude napadat ve větší míře mladé lidi než jiné věkové skupiny, minimálně v post-pandemickém období. Skupiny pacientů, u kterých způsobil virus v průběhu pandemie závažné nebo fatální onemocnění, budou i nadále ohroženy více než ostatní, i když se počet závažných případů bude pravděpodobně snižovat. U malé části obyvatelstva nakaženého během pandemie se rozvinula vážná forma primárního virového zápalu plic, která se během sezónních epidemií běžně nevyskytuje a je velmi obtížné ji léčit. Není známo, zda se tento vzorec bude opakovat i po skončení pandemického období, proto je nutné dbát zvýšené opatrnosti.

WHO dnes vydává souhrn doporučení nebo doporučených aktivit pro post-pandemické období. Doporučení zahrnuje rady pro oblasti epidemiologické, virologické vakcinační a klinické řešení případů.

H1N1 může i přesto, že je na ústupu, stále způsobovat místní nákazy, které mohou  zasáhnout větší množství lidí v malých lokalitách.

Doporučení WHO pro zdravotnický sektor v post-pandemickém období

Monitoring výskytu respiračních onemocnění

WHO doporučuje, aby sledování v post-pandemickém období zahrnovalo:

 • Monitoring neobvyklých událostí jako jsou náhlé hromadné výskyty závažných respiračních onemocnění nebo úmrtí
 • Prošetření závažných nebo neobvyklých nebo hromadných výskytů onemocnění zejména z hlediska změn v epidemiologii nebo závažnosti choroby.
 • Běžný monitoring chřipkových a závažných respiračních onemocnění
 • Zasílání údajů o výskytu respiračních onemocněních prostřednictvím systému FluID, FluNet a EUROFlu
 • Upozornit WHO bezodkladně v následujících případech (dle Mezinárodního zdravotnického řádu)
  • Potvrzený přenos H1N1 2009 rezistentního proti antivirotikům
  • Případy nákazy chřipkovým virem, který se dosud mezi lidskou populací nepřenášel
  • Jakékoli zaznamenané změny v závažnosti nebo jiné epidemiologické nebo klinické charakteristiky viru H1N12009 včetně věkového rozložení, klinických příznaků, případů vyžadujících intenzivní péči nebo neočekávané zvýšení počtu případů.
 • Monitoring viru H1N1 2009 na významné genetické, antigenní nebo funkční změny jako například citlivost na antivirotika.

Vakcinace  

Vakcinace zůstává velmi důležitým prostředkem pro snížení nemocnosti a úmrtnosti  při chřipkových onemocněních. WHO výrazně doporučuje vakcinaci rizikových skupin minimálně v zemích, kde jsou vakcíny k dispozici.

Virus H1N1, který způsobil pandemii v roce 2009, neustále koluje v některých částech světa a způsobuje různě závažná onemocnění. V některých zemích jsou k dispozici trivalentní vakcíny zahrnující právě kmen H1N1 (2009), WHO bude i pro sezonu 2010–2011 doporučovat, aby kmen H1N1 zůstal v tomto typu vakcín zahrnut. WHO dále trvá na tom, že očkování monovalentní vakcínou proti H1N1 má stále přínos pro veřejné zdraví a zejména ohrožení jedinci by měli být touto vakcínou očkováni, a to především v zemích, kde není trivalentní vakcína k dispozici.

Monovalentní vakcíny by měly být i nadále používány v souladu s doporučeními vydanými národními zdravotními orgány. WHO bude i nadále, dle vývoje situace, přijímat rady od strategické poradní skupiny expertů (Strategic Advisory Group of Experts - SAGE).

Klinická praxe

Osoby s podezřením na chřipkové onemocnění mají dostávat standardní klinickou péči. Doporučení WHO pro klinickou praxi, která se vztahují k sezónní i pandemické chřipce, mohou poskytnout návod, jak postupovat. H1N1 se bude vyskytovat jako sezónní virus i v následujících letech. Případy závažných onemocnění u rizikových skupin i jinak zcela zdravých jedinců se budou i nadále vyskytovat. Včasná diagnostika a náležitá péče o nemocného zůstává velmi důležitá. Je třeba následovat doporučení, která vydala WHO k používání antivirotik u sezónní a pandemické chřipky. 

Mezi rizikové skupiny patří zejména malé děti, těhotné ženy, nemocní respiračními chorobami nebo jiným chronickým onemocněním včetně astma a diabetu. Pacienti se závažnou nebo zhoršující se chřipkou by měli být okamžitě léčeni oseltamivirem. Pacienti s vyšším rizikem závažného nebo komplikovaného průběhu onemocnění by měli být také neprodleně léčeni oseltamivirem nebo zanamivirem.


Originální text je k dispozici na stránkách WHO -
http://www.who.int/csr/disease/swineflu/notes/briefing_20100810/en/index.html


10.8.2010
Světová zdravotnická organizace

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky, 04.02.2011

Informace SÚKL k použitelnosti léčivého přípravku TAMIFLU - použitelnost TAMIFLU po ukončení chřipkové pandemie.