ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

2020

Souhrnné informace o dodávkách léčivých přípravků získané z měsíčních hlášení subjektů oprávněných v České republice distribuovat léčivé přípravky dle § 23 odst. 1 zákona o léčivech.    


Rozsah údajů, které jsou distributoři povinni poskytovat Ústavu, vyplývá z § 77 odst. 1 písm. f) zákona o léčivech ve znění účinném od 1.12.2019. Strukturu údajů, formu, způsob a časový interval jejich poskytování prostřednictvím elektronického hlášení stanovuje § 35b vyhlášky č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv, ve znění pozdějších předpisů účinném od 1.1.2019

V návaznosti na zákon č. 262/2019 Sb., který novelizoval zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), byla provedena novelizace ustanovení § 33 odstavec 2, § 77 odstavec 1 písmeno f) a § 82 odstavec 3 písmeno d), které se týkají rozsahu údajů poskytovaných Ústavu formou hlášení od držitelů rozhodnutí o registraci, distributorů a lékáren, s účinností od 1.12.2019. Od účinnosti novelizovaného znění výše uvedených ustanovení jsou Ústavu poskytovány údaje o ceně léčivého přípravku pouze v případě léčivých přípravků, kterým je stanovena úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění. V případě, že léčivý přípravek nemá stanovenou úhradu z prostředků veřejného zdravotního pojištění, není od 1.12.2019 údaj o ceně součástí hlášení.

Ústav proto údaj o ceně léčivého přípravku může od 1.12.2019 poskytnout pouze v případě, že se jedná o léčivý přípravek, které mu byla stanovena úhrada. V případě léčivých přípravků  nehrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění Ústav údajem o ceně od uvedeného data již nedisponuje.


Soubory jsou aktuální ke dni jejich zveřejnění a nezohledňují případné změny provedené v rámci následných oprav hlášení distributorů.

Hlášení distributor - distributor v rámci České republiky odráží pouze součet všech pohybů daného léčivého přípravku na úrovni distribuce, nikoli skutečné množství léčivého přípravku v distribuci.

Datové soubory obsahují dodávky níže uvedeným typům odběratelů. 


Typ odběratele

DISTRIBUTOR _CR

Sklad distributora v ČR

DISTRIBUTOR _EU

Distributor v EU

DISTRIBUTOR _MIMO EU

Distributor mimo EU

LEKAR

Lékař (pouze imunologické přípravky za účelem očkování)

LEKARNA

Lékárna

NUKLEARNI_MEDICINA

Pracoviště nukleární medicíny (pouze radiofarmaka)

OBCHODNI_ZASTUPCE

Držitelé rozhodnutí o registraci nebo obchodní zástupci – reklamní vzorky

OSOBA_POSYKTUJICI_ZDRAVOTNI_PECI

Osoba poskytující zdravotní péči (jde-li o plyny při poskytování péče a infuzní, hemofiltrační a dialyzační roztoky)

PRODEJCE_VLP

Prodejce vyhrazených léčiv (jen vyhrazené LP)

TRANSFUZNI_SLUZBA

Zařízení transfuzní služby (pouze krevní deriváty)

VETERINARNI_LEKAR

Veterinární lékař

ZAHRANICI

Osoba oprávněná k výdeji v zahraničí (bez rozlišení osoby, která je oprávněna k výdeji léčivých přípravků)

ZDRAVOTNICKE_ZARIZENI

Zdravotnické zařízení (pouze radiofarmaka) - označení platné pouze do 07/2018)

Typ pohybu

D

Dodávka

V

Vratka

Způsob výdeje 

R

Na lékařský předpis

F

Volně prodejné léčivé přípravky

O

Bez lékařského předpisu s omezením

V

Vyhrazená léčiva

P

bez lékařského předpisu s omezením (RLPO)

L

výdej na lékařský předpis s omezením (omezení podle § 39 odst. 4 písm. a) ZoL)

C

výdej na lékařský předpis s omezením (omezení podle § 39 odst. 4 písm. c) ZoL)

Cena

Průměrná cena za balení bez obch. přirážky a DPH, vypočtená váženým průměrem. Uvádí se pouze u humánních léčivých přípravků, které mají úhradu z veřejného zdravotního pojištění