OOP 06a-16 Stanovení výše a podmínek úhrady připravovaných parenterálních výživ pro domácí terapii

Opatření obecné povahy 06a-16 týkající se stanovení výše a podmínek úhrady připravovaných parenterálních výživ pro domácí terapii.    

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále je Ústav) na základě §15, odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb.
o veřejném zdravotním pojištění v platném znění a dále v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. Správní řád, § 171 až §174, vydává na základě ukončeného připomínkového řízení opatření obecné povahy 06 - 16, sp. zn. sukls242623/2016, kterým stanovuje výši úhrady připravovaných parenterálních výživ pro domácí terapii.

Státní ústav pro kontrolu léčiv na základě dodatečného zjištění provedl opravu textu opatření obecné povahy 06-16. Na straně 4 tohoto opatření obecné povahy vznikla tisková chyba u kódu přípravku 1402001, kdy došlo k chybnému uvedení textu doplňku názvu. Namísto správného „Lékové zabezpečení pacienta se selháním střeva na DPV“ bylo uvedeno „Parenterální lékové zabezpečení pacienta se selháním střeva na DPV“. Provedenou opravou se nemění účinnost opatření obecné povahy k 1. 1. 2017. Za vzniklou tiskovou chybu se omlouváme.

 

V Praze dne 1. 1. 2017