ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Týdenní farmakovigilanční zpráva EMA k pandemii k 23. 12. 2009

Tato zpráva Evropské lékové agentury informuje o nežádoucích účincích nahlášených v souvislosti s použitím vakcín a antivirových přípravků používaných proti současné H1N1 pandemické chřipce za období do 23. prosince 2009.    

K datu vydání této zprávy bylo očkováno jednou ze tří centralizovaně registrovaných vakcín  (Pandemrix, Celvapan, Focetria) nejméně 28 miliónů osob a 218,000 těhotných žen. Nejčastější hlášené nežádoucí účinky byly očekávané a nezávažné.

Poměr přínosu a rizika pandemických vakcín a antivirových přípravků používaných proti současné H1N1 pandemické chřipce je stále pozitivní.

Dne 18. prosince publikovala Evropská léková agentura tiskovou zprávu informující o tom, že údaje o imunogenicitě (schopnosti vyvolat v organismu imunitní reakci) vakcín Pandemrix a Focetria potvrzují aktuálně schválené dávkovací schéma, včetně skutečnosti, že jedna dávka zmíněných vakcín je u určitých věkových skupin dostačující k vyvolání imunitní reakce, jež poskytuje přiměřenou ochranu před pandemickou chřipkou H1N1. 

Do 13. prosince 2009 bylo v souvislosti s očkováním vakcínami Celvapan, Focetria nebo Pandemrix nahlášeno 13 případů syndromu Guillain-Barré a 1 případ Miller-Fischerova syndromu. Vzhledem k tomu, že bylo očkováno více než 28 miliónů lidí, nepřesahuje 14 nahlášených případů počet případů, který by se přirozeně objevil v očkované populaci.

Pandemická informace

Podle Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) (jeho poslední zprávu naleznete zde) bylo ke 21. prosinci 2009 v zemích Evropské unie a Evropské asociace volného obchodu (EFTA) nahlášeno celkem 1,652 případů úmrtí na A/H1N1 pandemickou chřipku. Zatímco do této chvíle k většině úmrtí došlo v západní Evropě, zvyšuje se počet úmrtí hlášených ze zemí střední a východní Evropy. Toto číslo je však pravděpodobně mimo jiné kvůli chybějícím laboratorním výsledkům a nedostatečné hlásivosti silným podhodnocením reálného počtu obětí pandemie.

ECDC ve svém Týdenním přehledu sledování chřipky ze dne 11. prosince 2009 uzavírá, že většina zemí vykazuje střední intenzitu chřipky a jen pět z nich hlásí intenzitu vysokou či velmi vysokou. Ve většině zemí je chřipka obecně rozšířena.  Devatenáct zemí již nejméně dva týdny hlásí snižující se míru chřipkových onemocnění a akutních respiračních chorob. Počet vyšetřených vzorků pozitivních na chřipku se stále snižuje, nicméně chřipkový kmen A(H1N1)v stále představuje 99% všech podtypů virů z pozitivních nálezů a 97 procent u pacientů se závažnými akutními respiračními chorobami. U zhruba jedné třetiny těchto nemocných bylo nutné přijetí na jednotku intenzivní péče.

Centralizovaně registrované vakcíny

Od registrace tří centralizovaně registrovaných vakcín (Pandemrix, Celvapan, Focetria) do 13. prosince 2009, bylo do EudraVigilance zasláno celkem 8,745 hlášení. V porovnání s minulou farmakovigilanční zprávou je to o 2,644 hlášení více. Toto zvýšení odráží zvyšující se počet očkovaných osob. Data, která byla k dispozici ke dni 22. prosince 2009 od členských států Unie a farmaceutických společností, uvádí, že v Evropském hospodářském prostoru bylo distribuováno nejméně 74.6 miliónů dávek všech tří centralizovaně registrovaných vakcín a očkováno jimi bylo přinejmenším 28.7 miliónů pacientů.  Z neúplných údajů získaných do 22. prosince ze 7 států bylo očkováno nejméně 218,000 těhotných žen.

Pandemrix

Do 13. prosince 2009 bylo do systému EudraVigilance přijato celkem 6,255 hlášení (nárůst o 2,092 hlášení v porovnání s předchozí farmakovigilanční zprávou). Data, která byla k dispozici ke dni 22. prosince 2009 od členských států Unie a farmaceutické společnosti ukazují na to, že v Evropském hospodářském prostoru bylo distribuováno nejméně 44,9 miliónů dávek vakcíny. Počet očkovaných osob se odhaduje na nejméně 21,1 miliónů.

Aktualizovaná bezpečnostní informace:

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u pacientů po aplikaci vakcíny jsou na území Evropského hospodářského prostoru následující: 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace: zvýšená teplota, horečka, bolest v místě vpichu, únava, syndrom připomínající chřipku, celková slabost, zimnice, periferní otok, bolest, otok v místě vpichu;
Poruchy nervového systému: bolest hlavy, závrať, pocit mravenčení, mdloby, ospalost, snížená senzorické citlivost, pláč, netečnost, křeče, třes;
Gastrointestinální poruchy: zvracení, nevolnost, průjem, bolest břicha, abnormální vjemy v ústech, sucho v ústech, otok jazyka, nepříjemný pocit v břiše;
Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně: bolest svalů, bolest končetin, bolest kloubů, ztuhlost svalů;
Poruchy kůže a podkožní tkáně: vyrážka, zčervenání, nadměrné pocení, kopřivka, svědění, celotělová vyrážka, angioedém, studený pot, otok obličeje;
Respirační, hrudní a mediastinální poruchy: kašel, dušnost, bolest dutiny ústní a hltanu, astma, výtok z nosu,  hvízdání, krvácení z nosu, zrychlené dýchání , otok hltanu;
Cévní poruchy: bledost, oběhové selhání, zčervenání, nízký krevní tlak, vysoký krevní tlak, návaly horka, chlad končetin;
Psychiatrické poruchy: netečnost, nespavost, plačtivost, poruchy spánku, neklid, noční můry;
Infekce: rýma, nasofaryngitida, pásový opar, chřipka, zápal plic;
Poruchy imunitního systému: anafylaktická reakce, přecitlivělost, anafylaktický šok.  

Od poslední aktualizace bylo z území Evropského hospodářského prostoru obdrženo 24 hlášení případů úmrtí. Ve většině případů bylo úmrtí způsobeno onemocněním srdce nebo plic. Úmrtí bylo nahlášeno také u dvou dětí ve věku dvou a jednoho roku, u kterých již před očkováním existovala kardiomyopatie a onemocnění plic (v uvedeném pořadí). V pěti případech nevysvětleného náhlého úmrtí byly vyžádány další informace.

Nejčastěji hlášená podezření na nežádoucí účinky u dětí jsou od registrace vakcíny následující: horečka, vysoká horečka, zvracení, bolest vmístě vpichu, bolest hlavy, průjem, kašel, únava, bolest břicha, snížená chuť kjídlu, vyrážka, únava, nevolnost, onemocnění podobné chřipce, netečnost, bolest svalů a spavost.

Od registrace vakcíny byly v souvislosti s jejím podáním zaznamenány 3 případy idiopatické trombocytopenické purpury (ITP) a jeden případ autoimunitní trombocytopenie (poškození krevních destiček snáslednou poruchou srážlivosti krve). V jednom případě se ITP objevilo v den očkování, v druhém jeden den po očkování a ve třetím případě více než jeden měsíc po něm. Ve všech třech případech měli pacienti ITP v anamnéze. Hlášení autoimunitní trombocytopenie obsahují pouze omezené množství informací. Jeden případ idiopatické trombocytopenie byl také nahlášen v souvislosti s podáním neoznačené vakcíny, kterou byl pravděpodobně Pandemrix. Pacient trpěl virovou infekcí a byl u něj potvrzen chřipkový vir H1N1. Ani v jednom z těchto pěti případů neexistuje důvod domnívat se, že k reakcím došlo kvůli podání vakcíny. Vzhledem k počtu osob očkovaných Pandemrixem je pět případů méně než počet případů ITP nebo autoimunitní trombocytopenie běžně očekávaných v populaci, tj. odhadem 5 a 10 na 100.000 osob ve věku nejméně 45 let za rok.

Od registrace vakcíny bylo zaznamenáno pět případů náhlé ztráty sluchu po podání Pandemrixu. Věk pacientů s touto reakcí se pohyboval od 25 do 82 let. Reakce se projevila od několika hodin do 7 dnů po vakcinaci. Tři případy zpěti jsou nedostatečně zdokumentovány a není možné na jejich základě usuzovat na vztah mezi ztrátou sluchu a podáním vakcíny. Testy sluchu byly provedeny pouze v jednom případě, a to u dvaaosmdesátileté ženy, u níž bylo nakonec konstatováno podezření na krvácení do mozku. Náhlá ztráta sluchu může být způsobena mnoha různými příčinami, z nichž některé se nevyhnutelně projeví v časové souvislosti s provedenou vakcinací. To však neznamená, že je ztráta sluchu vakcinací způsobena. Podobné události budou i nadále pozorně sledovány.

V časové souvislosti spodáním vakcíny Pandemrix byly nahlášeny 3 případy záchvatů s následným úmrtím u epileptických pacientů.V jednom případě pacient neměl epileptický záchvat 21 let. U dalších dvou pacientů byl epilepsie špatně léčena. Po vyhledání dalších případů záchvatů u epileptických pacientů po podání vakcíny Pandemrix bylo zaznamenáno dalších 34 případů. Vzhledem ktomu, že vakcína Pandemrix byla podána velkému množství lidí, nelze v této chvíli konstatovat jakoukoliv příčinnou souvislost s podáním vakcíny a vznikem záchvatů. Tyto reakce jsou však dále sledovány.

Získáno bylo také jedno hlášení potvrzené opožděné přecitlivělosti. Jednalo se o ženu, která dva dny po očkování Pandemrixem zaznamenala v místě vpichu erytém a malou krevní podlitinu. Tři dny po vakcinaci u ní vzniklo zarudnutí na hrudi, svědění a zánětlivá reakce. Byla diagnostikována reakce opožděné přecitlivělosti typu IV. Zaznamenané reakce se zlepšily. Případy opožděné přecitlivělosti budou nadále pozorně monitorovány.

Tamiflu

Od 1. dubna do 13. prosince 2009 bylo do systému EudraVigilance nahlášeno celkem 807 hlášení (od předchozí aktualizace to představuje nárůst o 54 hlášení). Podle údajů od držitele rozhodnutí o registraci ze dne 26. listopadu 2009 od 1. do 31. října oseltamivir užívalo zhruba 4,3 miliónů pacientů a 13 miliónů pacientů od 1. května do 31. října 2009.

Aktualizovaná bezpečnostní informace:

Nežádoucí účinky nahlášené ze zemí Evropského hospodářského prostoru jsou v souladu s bezpečnostním profilem popsaným v souhrnu informací o přípravku. Nejčastěji hlášená podezření jsou na následující nežádoucí účinky:

Gastrointestinalní poruchy: zvracení, nevolnost, průjem, bolest břicha, vředy v ústech, otok rtů;
Poruchy kůže a podkožní tkáně: vyrážka, celotělová vyrážka, kopřivka, otékající obličej, svědění, Stevensův-Johnsonův syndrom, svědění, svědivá vyrážka;
Poruchy nervového systému: bolest hlavy, křeče, pocit mravenčení, závratě, třes, kardiovaskulární příhoda;
Psychiatrické poruchy: halucinace, zmatenost, nespavost, noční můry, úzkost, delirium, vizuální halucinace;
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace: celková slabost, periferní otok, únava, bolest na hrudi, léková interakce, soubor příznaků podobných chřipce;
Poruchy dýchacího ústrojí: krvácení z nosu, dušnost.

Od poslední aktualizace byly z Evropského hospodářského prostoru nahlášeny dva případy úmrtí. U těchto případů nebyla prokázána příčinná souvislost s podáním Tamiflu. Je třeba zdůraznit, že zdravotničtí pracovníci jsou aktivně podporováni v hlášení událostí následujících po podání léčiv i dalších náhodných událostí (spojených s dalšími zdravotními faktory apod.), které by se projevily i bez podání Tamiflu.

Upraveno a přeloženo ze zprávy Evropské lékové agentury ze dne 23.12.2009.
Tiskové a informační oddělení SÚKL
31.12.2009