ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Týdenní farmakovigilanční zpráva EMA k pandemii k 16.12.2009

Tato zpráva Evropské lékové agentury informuje o nežádoucích účincích nahlášených v souvislosti s použitím vakcín a antivirových přípravků používaných proti současné H1N1 pandemické chřipce za období do 16. prosince 2009.  

K datu vydání této zprávy bylo očkováno jednou z tří centralizovaně registrovaných vakcín  (Pandemrix, Celvapan, Focetria) nejméně 26 miliónů osob a 213,000 těhotných žen. Do této chvíle nebyly zjištěny žádné neočekávané závažné problémy s bezpečností vakcín. Nejčastější hlášené nežádoucí účinky byly očekávané a nezávažné.

Poměr přínosu a rizika pandemických vakcín a antivirových přípravků používaných proti současné H1N1 pandemické chřipce je stále pozitivní.

Celkové šetření všech smrtelných případů po aplikaci jedné ze tří vakcín od jejich registrace ukázalo, že převážná většina z nich byla způsobena již existujícími chorobami pacientů, zejména kardiovaskulárními onemocněními jako např. koronární srdeční nemoc. U malého počtu případů ještě chybějí informace nutné k vyhodnocení a očekává se jejich doplnění.

Ve druhé farmakovigilanční zprávě Evropské lékové agentury ke dni 9. 12. 2009 byly zmíněny dva případy odmítnutí transplantátu příjemcem po aplikaci vakcíny Pandemrix zaznamenané ve Švédsku. Další šetření ukázalo, že do 13. 12. 2009 nebyly hlášeny žádné další podobné případy i přes cílené očkování pacientů po transplantaci. Ve zmíněných dvou případech existují i další důvody, které mohly způsobit odmítnutí transplantátu (jako nesprávné dodržování terapie anebo méně než optimální imunosuprese) V současnosti není příčinný vztah mezi očkováním proti H1N1 pandemické chřipce a odmítnutím transplantátu příjemcem prokázán. Tato záležitost bude i nadále podrobně sledována.

Pandemická informace

Podle Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) (jeho poslední zprávu naleznete zde) bylo ke 13. prosinci 2009 v zemích Evropské unie a Evropské asociace volného obchodu (EFTA) nahlášeno celkem 1,333 případů úmrtí na A/H1N1 pandemickou chřipku, ve zbytku světa pak 9,530 případů. Zatímco do této chvíle k většině úmrtí došlo v západní Evropě, zvyšuje se počet úmrtí hlášených ze zemí střední a východní Evropy. Celosvětový počet úmrtí nahlášených v souvislosti s pandemickou chřipkou na již překonal hranici 10 tisíc případů. Toto číslo je však pravděpodobně mimo jiné kvůli chybějícím laboratorním výsledkům a nedostatečné hlásivosti silným podhodnocením reálného počtu obětí pandemie.

ECDC ve svém Týdenním přehledu sledování chřipky ze dne 11. prosince 2009 uzavírá, že většina zemí vykazuje střední intenzitu chřipky a jen devět z nich hlásí intenzitu vysokou či velmi vysokou. Ve většině zemí je chřipka obecně rozšířena.  Třináct zemí již nejméně dva týdny hlásí snižující se počet chřipkových onemocnění. Počet vyšetřených vzorků pozitivních na chřipku se stále snižuje, nicméně chřipkový kmen A(H1N1)v stále představuje 99% všech podtypů virů z pozitivních nálezů.. V zemích hlásících data do Evropské sítě sledování chřipky byla odhalena rezistence na oseltamivir u jednoho procenta testovaných pandemických chřipkových virů.

Centralizovaně registrované vakcíny

Od registrace tří centralizovaně registrovaných vakcín (Pandemrix, Celvapan, Focetria) do 6. prosince 2009, bylo do EudraVigilance zasláno celkem 6,101 hlášení. V porovnání s minulou farmakovigilanční zprávou je to o 800 hlášení více. Toto zvýšení odráží zvyšující se počet očkovaných osob. Data, která byla k dispozici ke dni 14. prosince 2009 od členských států unie a farmaceutických společností, uvádí, že v Evropském hospodářském prostoru bylo distribuováno nejméně 72.2 miliónů dávek všech tří centralizovaně registrovaných vakcín a očkováno jimi bylo přinejmenším 26.4 miliónů pacientů.  Z neúplných údajů získaných do 14. prosince ze 7 států bylo očkováno nejméně 213,000 těhotných žen.

Pandemrix

Do 6. prosince 2009 bylo do systému EudraVigilance přijato celkem 4,163 hlášení (nárůst o 623 hlášení v porovnání s předchozí farmakovigilanční zprávou). Data, která byla k dispozici ke dni 14. prosince 2009 od členských států unie a farmaceutické společnosti ukazují na to, že v Evropském hospodářském prostoru bylo distribuováno nejméně 42,6 miliónů dávek vakcíny. Počet očkovaných osob se odhaduje na nejméně 17,4 miliónů.

Aktualizovaná bezpečnostní informace:

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky pacientů po aplikaci vakcíny jsou následující: 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace: horečka, bolest v místě vpichu, únava, syndrom připomínající chřipku, únava, zimnice, periferní otok, bolest, otok v místě vpichu, zčervenání v místě vpichu, zatvrdnutí v místě vpichu, celková slabost;

Poruchy nervového systému: bolest hlavy, závrať, pocit mravenčení, mdloby, ospalost, snížená senzorická citlivost, netečnost, křeče, třes, ztráta vědomí, pláč, migréna, mdloby, ochrnutí lícního nervu;

Gastrointestinální poruchy: zvracení, nevolnost, průjem, bolest v břiše;

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně: bolest svalů, bolest končetin, bolest kloubů, ztuhlost svalů, bolest zad, svalová slabost, bolest za krkem;

Poruchy kůže a podkožní tkáně: vyrážka, zčervenání, nadměrné pocení, kopřivka, svědění;

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy: dušnost, kašel, bolest dutiny ústní a hltanu, výtok z nosu, astma, hvízdání, zúžení průdušek, otok hltanu, zrychlené dýchání, krvácení z nosu;

Cévní poruchy: oběhové selhání, bledost, zčervenání, nízký krevní tlak;

Poruchy imunitního systému: anafylaktická reakce, přecitlivělost;

Psychiatrické poruchy: nespavost, netečnost, neklid, poruchy spánku, plačtivost, noční můry. 

Nejčastěji hlášená podezření na nežádoucí účinky u dětí jsou od registrace vakcíny následující: horečka, vysoká horečka, zvracení, bolest v místě vpichu, bolest hlavy, únava, průjem, kašel, bolest břicha, snížená chuť k jídlu, bolest svalů, vyrážka a bolest končetin. 

Od registrace vakcíny Pandemrix bylo nahlášeno 57 různých případů úmrtí. Věk pacientů se pohyboval od 21 měsíců ke 101 rokům (medián 65 let). Třiceti čtyřem pacientům bylo 65 let a více (medián 79.5 roku); osmnácti pacientům bylo mezi 37 a 64 roky (medián 50 let); pěti pacientům bylo 36 a méně let (medián 17 let). Ve většině případů bylo zjištěno současné kardiovaskulární onemocnění jako např. infarkt myokardu, arytmie, srdeční selhání nebo srdeční koronární onemocnění. U dalších případů byly přítomny další okolnosti, které mohly být příčinou úmrtí, jako např. otrava krve, zápal plic, nedostatečná činnost ledvin, epilepsie, poškození mozku či amyotrofická laterální skleróza. 

Od poslední aktualizace farmakovigilanční zprávy byl nahlášen jeden případ odumírání tkáně v místě vpichu u padesátileté ženy. Pacientka v minulosti trpěla extrémní obezitou a cukrovkou, což mohlo přispět ke zmíněné reakci. Další hlášení se týkalo šestasedmdesátileté pacientky, jež tři dny po očkování Pandemrixem prodělala  epidermální nekrolýzu (odumírání pokožky). Hlásící nebyl schopen sdělit, zda tato událost vznikla v souvislosti s vakcinací anebo se stafylokokovou infekcí. Pacientka v minulosti také trpěla cukrovkou a užívala souběžně větší množství léčivých přípravků. 

Od poslední aktualizace farmakovigilanční zprávy byly nahlášeny dva nové případy výskytu syndromu Guillain-Barré. Pět dní po očkování vakcínou Pandemrix se syndrom objevil u třiasedmdesátiletého muže. Po deseti dnech od vakcinace proti pneumokokovým infekcím a zároveň jeden měsíc po podání vakcíny Pandemrix zároveň s vakcínou proti sezónní chřipce se syndrom projevil u jedenašedesátiletého muže. Ke vzniku syndromu mohlo přispět, že tento muž trpěl tři týdny před jeho objevením gastroenteritidou. Do této chvíle neexistuje žádný důkaz toho, že by ke vzniku syndromu Guillain-Barré přispívalo očkování proti pandemické chřipce. 

Od registrace vakcíny do 6. prosince bylo nahlášeno 24 různých případů, u kterých se v hlášení objevily reakce spadající do kategorie ‘ochrnutí a částečná ztráta hybnosti (kromě lebečního nervu)'. Nahlášeny byly následující reakce: částečná ztráta hybnosti, částečné ochrnutí jedné končetiny, částečné ochrnutí poloviny těla, ochrnutí, oboustranné úplné ochrnutí dolních končetin. Věk pacientů, u nichž byly tyto reakce zaznamenané se pohyboval od 9 do 84 let, 5 případů bylo zaznamenáno u dětí. Doba po vakcinaci, do které se objevily nahlášené reakce, se pohybovala od několika hodin do jednoho měsíce po vakcinaci. Většina osob (14) se již v okamžiku, kdy byla hlášení podávána, zcela uzdravila anebo se uzdravovala. U ostatních případů nebyly reakce ještě vyléčené anebo nebyl znám výsledek léčby. Někteří z pacientů trpěli dalšími chorobami jako je Bechtěrevova nemoc (ankylozující spondylitida), tetraplegie, diabetes, epilepsie, lymfom, roztroušená skleróza nebo migréna. Několik případů nasvědčovalo alergickým reakcím nebo závažným reakcím v místě vpichu vakcíny. U dvanáctileté pacientky vzniklo ochrnutí obou dolních končetin 8 hodin po vakcinaci. U případů, u nichž není zatím znám jasný výsledek, pokračuje další prošetřování. Lze konstatovat, že na základě údajů, které jsou v současnosti k dispozici, neexistuje důkaz, že jakákoliv z těchto událostí byla způsobena vakcínou Pandemrix.

Ve druhé farmakovigilanční zprávě bylo oznámeno, že Evropská léková agentura byla informována o dvou případech odmítnutí transplantátu příjemcem po vakcinaci Pandemrixem, k nimž došlo ve Švédsku, a že tyto případy jsou nadále prošetřovány. Do 13. prosince 2009 nebyl nahlášen žádný další obdobný případ, a to i přes cílenou vakcinaci pacientů po transplantacích. Prošetření těchto dvou případů ukázalo, že k odmítnutí transplantátu mohly přispět další okolnosti (nesprávné dodržování terapie a nedostatečná imunosuprese). Přes časovou souvislost v těchto dvou případech nemůže být příčinná souvislost mezi odmítnutím transplantátu a vakcinací proti pandemické chřipce H1N1 potvrzena. Celá záležitost je i nadále podrobně prošetřována. Z čistě preventivních důvodů Švédsko přistoupilo k aktivnějšímu doporučování vhodné imunosupresivní léčby u pacientů po transplantaci před vakcinací. Na základě v současnosti dostupných údajů bylo konstatováno, že souhrn údajů o přípravku u vakcíny Pandemrix není nutné aktualizovat ohledně bezpečnosti podání vakcíny pacientům po transplantaci. 

Od poslední aktualizace byl nahlášen jeden případ mozkové mrtvice u novorozence mužského pohlaví, u něhož byly zaznamenány poporodní záchvaty. Jeho matka byla očkována vakcínou Pandemrix čtyři dny před porodem. To, že by mozkovou mrtvici způsobila aplikovaná vakcína, je považováno za nepravděpodobné.

Tamiflu

Od 1. dubna do 6. prosince 2009 bylo do systému EudraVigilance nahlášeno celkem 756 hlášení (od předchozí aktualizace to představuje nárůst o 19 hlášení). Podle údajů od držitele rozhodnutí o registraci ze dne 26. listopadu 2009 od 1. do 31. října osletamivir užívalo zhruba 4,3 miliónů pacientů a 13 miliónů pacientů od 1. května do 31. října 2009.

Aktualizovaná bezpečnostní informace:

Nežádoucí účinky nahlášené ze zemí Evropského hospodářského prostoru jsou v souladu s bezpečnostním profilem popsaným v souhrnu informací o přípravku. Nejčastěji hlášená podezření jsou na následující nežádoucí účinky: 

Gastrointestinalní poruchy: zvracení, nevolnost, průjem, bolest břicha;

Poruchy kůže a podkožní tkáně: vyrážka, kopřivka, otok obličeje, svědění, Stevensův-Johnsonův syndrom;

Poruchy nervového systému: bolest hlavy, křeče, pocit mravenčení, závratě;

Psychiatrické poruchy: halucinace, zmatenost, nespavost, noční můry, delirium;

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace: celková slabost, bolest na hrudi, léková interakce, únava, periferní otok.

Od 1. dubna 2009 bylo do systému Eudravigilance z celého světa nahlášeno 146 případů úmrtí po užití oseltamiviru, z toho 22 případů bylo nahlášeno na území Evropského hospodářského prostoru. V těchto případech nebyla prokázána příčinná souvislost s podáním Tamiflu. Je třeba zdůraznit, že zdravotničtí pracovníci jsou aktivně podporováni v hlášení událostí následujících po podání léčiv i dalších náhodných událostí (spojených s dalšími zdravotními faktory apod.), které by se projevily i bez podání Tamiflu.

 

Upraveno a přeloženo ze zprávy Evropské lékové agentury ze dne 16. 12. 2009.
Tiskové a informační oddělení SÚKL
17. 12. 2009