ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Topiramát - nová doporučení k omezení používání v těhotenství

Celoevropské přehodnocení doporučuje další omezení používání, včetně zavedení programu prevence početí.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje, že Farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik léčivých přípravků (PRAC) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) doporučuje nová opatření k zamezení expozice topiramátu u plodu v děloze z důvodu zvýšeného rizika neurovývojových poruch u dětí, jejichž matky během těhotenství užívaly topiramát. Již je známo, že užívání topiramátu u těhotných žen zvyšuje riziko závažných vrozených vad.

Topiramát je lék používaný v EU k léčbě epilepsie, prevenci migrény a v některých zemích EU v kombinaci s fenterminem ke snížení tělesné hmotnosti. Topiramát se nesmí používat k prevenci migrény nebo ke kontrole tělesné hmotnosti u těhotných žen a u žen, které mohou otěhotnět, pokud nepoužívají vysoce účinnou antikoncepci.

Farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik léčivých přípravků (PRAC) nyní doporučuje neužívat topiramát k léčbě epilepsie u pacientek během těhotenství, pokud je k dispozici jiná vhodná léčba.

Výbor PRAC také doporučuje další opatření k zabránění expozice topiramátu u plodu v děloze ve formě programu prevence početí. Tato opatření mají za cíl informovat všechny ženy a dívky ve fertilním věku o rizicích spojených s užíváním topiramátu během těhotenství a o nutnosti zabránění početí při užívání topiramátu.

Zdravotničtí pracovníci mají zajistit, aby si všechny pacientky ve fertilním věku byly plně vědomy rizik, která může užívání topiramátu v těhotenství způsobit. Měly by být zváženy další možnosti léčby a potřeba léčby topiramátem, je-li nezbytná, má být minimálně jednou ročně přehodnocena.

Informace o přípravku pro léčivé přípravky obsahující topiramát budou aktualizovány tak, aby se více zdůraznila rizika a opatření, která je potřeba dodržovat. Pacientkám a zdravotnickým pracovníkům budou poskytnuty edukační materiály popisující rizika užívání topiramátu během těhotenství a ke každému balení léčivého přípravku bude pacientce poskytnuta karta pacienta. Na vnější obal léku bude také přidáno viditelné upozornění na riziko léčby během těhotenství.

Tato doporučení vychází z proběhlého přehodnocení bezpečnostních dat včetně výsledků 3 nedávných observačních studií (1,2,3). Dvě z těchto studií, které používaly do značné míry stejné soubory dat, naznačují, že děti narozené matkám s epilepsií, které byly v děloze vystaveny topiramátu, mohou mít dvakrát až třikrát vyšší riziko neurovývojových poruch, jako jsou poruchy autistického spektra, mentální postižení nebo porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), ve srovnání s dětmi narozenými matkám s epilepsií, které neužívaly žádnou léčbu. Třetí studie neprokázala obdobné zvýšené riziko u dětí narozených matkám, které užívaly v těhotenství topiramát, v porovnání s dětmi narozenými ženám s epilepsií, které neužívaly žádná antiepileptika.  

Výbor PRAC v rámci přehodnocení potvrdil známé zvýšené riziko vrozených vad a růstové retardace plodu, pokud matky užívají topiramát během těhotenství. Vrozené vady se vyskytují u 4 až 9 ze 100 dětí narozených ženám, které během těhotenství užívají topiramát, ve srovnání s 1 až 3 ze 100 dětí narozených ženám, které takovou léčbu neužívají. Navíc, asi 18 dětí ze 100 mělo menší vzrůst a nižší porodní hmotnost, než se při narození očekává, pokud matka během těhotenství užívala topiramát, ve srovnání s 5 ze 100 dětí narozených matkám bez epilepsie, které neužívaly antiepileptika.

Během přehodnocování výbor PRAC také konzultoval se skupinou klinických expertů a zástupců pacientů.

Držitelé rozhodnutí o registraci, kteří obchodují topiramát, musí následně provést studii používání léčiv a průzkum mezi zdravotnickými pracovníky a pacienty, aby posoudili efektivitu nových opatření.

Doporučení výboru PRAC bude nyní předáno Koordinační skupině pro vzájemné uznávání a decentralizované postupy pro humánní léčivé přípravky (CMDh), která přijme finální stanovisko za EMA.  

Informace pro pacienty:

 • Expozice topiramátu v děloze může způsobit vrozené vady u dětí a exponovaní novorozenci mohou mít menší vzrůst a nižší porodní hmotnost, než se při narození očekává. Expozice topiramátu v děloze může také zvýšit riziko problémů s rozvojem mozkových funkcí, jako jsou poruchy autistického spektra, mentální postižení nebo porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD)
 • Pokud jste těhotná nebo můžete otěhotnět, toto jsou důležitá omezení pro užívání topiramátu:

-        Pokud jste těhotná, nesmíte užívat topiramát k prevenci migrény nebo ke snížení tělesné hmotnosti.

-        Pokud jste schopna otěhotnět a nepoužíváte vysoce účinnou antikoncepci, nesmíte používat topiramát k prevenci migrény nebo ke snížení tělesné hmotnosti.

-        Pokud jste těhotná, nesmíte užívat topiramát k léčbě epilepsie, pokud je k dispozici jiná vhodná léčba, která Vám poskytne dostatečnou kontrolu nad Vašimi záchvaty

-        Pokud můžete otěhotnět a nepoužíváte vysoce účinnou antikoncepci, nesmíte používat topiramát k léčbě epilepsie. Pokud však plánujete otěhotnět a topiramát je jedinou léčbou, která Vám poskytuje dostatečnou kontrolu nad Vašimi záchvaty, poraďte se svým lékařem, který Vám poskytne informace o možných rizicích, která může užívání topiramátu během těhotenství způsobit, a o rizicích záchvatů během těhotenství.

 • Pokud můžete otěhotnět, Váš lékař Vám před začátkem terapie topimarátem a minimálně jednou ročně poskytne veškeré informace o rizicích spojených s užíváním topiramátu během těhotenství.
 • Pokud můžete otěhotnět, vždy užívejte vysoce účinnou metodu antikoncepce po dobu trvání léčby topimarátem. Poraďte se se svým lékařem, jaká metoda antikoncepce je pro Vás během terapie topimarátem vhodná.
 • Poraďte se se svým lékařem, pokud plánujete otěhotnět. Nepřestávejte užívat antikoncepci, dokud se se svým lékařem neporadíte o alternativní léčbě. Pokud užíváte topiramát k léčbě epilepsie, nevysazujte tento lék bez porady s lékařem, jelikož by to mohlo poškodit Vás nebo Vaše nenarozené dítě.
 • Neprodleně sdělte svému lékaři, pokud jste těhotná nebo myslíte, že můžete být těhotná.
 • Máte-li jakékoliv otázky nebo obavy, konzultujte je se svým lékařem

Informace pro zdravotníky:

 • Je známo, že topiramát může způsobit závažné kongenitální malformace a růstovou retardaci plodu, pokud je podáván těhotným ženám. Nová data také naznačují možné zvýšené riziko neurovývojových poruch při užívání topiramátu během těhotenství.
 • Topiramát je kontraindikován během těhotenství pro prevenci migrény a ke snížení tělesné hmotnosti. Topiramát je nutno vysadit u pacientek, které otěhotní, nebo plánují otěhotnět. Pacientky, které mohou otěhotnět, musí užívat vysoce účinnou antikoncepci po celou dobu trvání léčby topimarátem a alespoň 4 týdny po jejím skončení.
 • Topiramát je kontraindikován během těhotenství k léčbě epilepsie, pokud je k dispozici jiná vhodná léčba. Topiramát je kontraindikován k léčbě epilepsie u pacientek, které mohou otěhotnět, a neužívají vysoce účinnou antikoncepci. Jedinou výjimku tvoří ženy, které plánují otěhotnět, ale neexistuje pro ně jiná vhodná léčba, a které byly informovány o všech rizicích spojených s užíváním topiramátu během těhotenství.
 • Bez ohledu na indikaci má být topimarát podávám ženám ve fertilním věku pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky programu prevence početí:

-        Nutnost podstoupit těhotenský test před zahájením léčby

-        Poradenství o rizicích léčby topimarátem a potřeba vysoce účinné antikoncepce po celou dobu trvání léčby

-        Přehodnocení probíhající léčby minimálně jednou ročně vyplněním formuláře s informacemi o rizicích. Aby se potvrdilo, že byla přijata příslušná opatření, pacientky a předepisující lékaři projdou tento formulář na začátku léčby, při každoročním přehodnocování a v případě, že pacientka otěhotněla nebo plánuje otěhotnět. Musí být zajištěno, aby pacientka byla plně informovaná a zcela rozuměla rizikům a opatřením, která je třeba přijmout.

 • Léčba topimarátem u pacientek ve fertilním věku má být zahájena a sledována lékařem, který má zkušenosti s léčbou epilepsie nebo migrény. Minimálně jednou ročně mají být s pacientkou zváženy jiné terapeutické možnosti a má být posouzena potřeba léčby. Probíhající léčba má být přehodnocena, aby se potvrdilo, že výše uvedená opatření byla přijata.

Zdravotnickým pracovníkům, kteří předepisují topiramát nebo mohou řešit problémy spojené s touto léčbou, bude rozeslán informační dopis, který bude zveřejněn i na webových stránkách EMA a SÚKL.

Více o přípravku:

Topiramát se používá samostatně nebo v kombinaci s jinými léky k prevenci epileptických záchvatů, k prevenci migrény a v některých zemích EU v kombinaci s fenterminem ke snížení tělesné hmotnosti.

V ČR je v současné době dostupný v léčivých přípravcích Topamax, Topilex, Topimark, Topiramat Accord, Topiramat Actavis, Topiramat Mylan, Topiramat Sandoz. 

odbor farmakovigilance

01.09.2023