ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Zápis ze schůzky se zástupci ČAFF ze dne 10. 1. 2018

Záznam z jednání SÚKL - ČAFF ze dne 10. 1. 2018.  

ZÁPIS

Jednání bylo zahájeno ve 13.00 hodin.

Zúčastnění:

SÚKL: Storová, Boráň, Vokrouhlická, Daněčková, Chomátová

ČAFF: Mátl, Čumplová, Řezáčová

 

Přivítání účastníků schůzky Mgr. Irenou Storovou, pověřenou řízením SÚKL a MUDr. Tomášem Boráněm, ředitelem sekce registrací.

Bylo dohodnuto, že schůzka začne tématem farmakovigilance, poté bude pokračovat dle programu, který byl stanoven na základě předem zaslaných dotazů/podnětů od ČAFF.

1. Farmakovigilance – seznam literatury

Seznam literatury – bylo by možné zveřejnit základní seznam literatury, který by byl svým rozsahem pro SÚKL akceptovatelný při hodnocení monitorování odborné literatury v ČR? Často dostáváme dotazy od centrály, nebo v rámci různých auditů, zda takový seznam existuje.

 

Závěr:

SÚKL nemá informace o tom, že by nějaká léková agentura poskytovala takovýto seznam literatury. SÚKL nemá žádný seznam doporučené lokální odborné literatury k dispozici. Jednoznačné doporučení v této oblasti dle názoru SÚKL nelze vydat, neboť jednotliví držitelé rozhodnutí o registraci mají různé portfolio registrovaných přípravků a potřebují sledovat jinou oblast literatury. Navíc jsou vydávány nové časopisy, zatímco jiné mohou zaniknout. Sledování odborné literatury a její vhodný výběr patří do kompetence QPPV. V případě nejistoty doporučujeme obrátit se na kolegy – medical advisors, kteří si udržují přehled o přípravcích mj. i sledováním odborné literatury a lze předpokládat, že mají přehled o vydávaných odborných časopisech, nebo na Národní lékařskou knihovnu. Dále SÚKL doporučuje sledovat sborníky a závěry z významnějších konferencí.

2. Názvy v jednotlivých státech EU uvedené v PIL u MRP/DCP registrací

Vzhledem ke skutečnosti, že řada autorit v EU (FI, SE, DK, IS, NO, EE, FR) netrvá na uvedení názvů přípravku zaregistrovaných v jiných členských státech EHP do části 6. PIL, bylo by možné, aby SÚKL rovněž přehodnotil svůj postoj v této otázce? Navíc je zřejmé, že SÚKL ani neuplatňuje harmonizovaný přístup ve formátu ohledně uvádění názvů přípravku v této kapitole, neboť u jednoho přípravku se schválí názvy přípravku do jednoho řádku viz příklad níže:

Př.: Dánsko, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Chorvatsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Malta, Rumunsko, Řecko, Slovenská republika: DALTEX

zatímco u jiného přípravku je schválen název uvedený i v azbuce či řečtině, tedy v jazycích nesrozumitelných pro velkou část české populace

Bulharsko                     Далмевин 50 mg таблетки

Kypr                                DALMEVIN 50mg δισκία

Řecko                             DALMEVIN 50mg δισκία

Blíží se Brexit, který bezesporu bude znamenat i zásah do mnoha DCP/MRP registrací. Určitě by tedy stálo zato znovu situaci přehodnotit a otevřít otázku přínosu požadavku uvádění názvu přípravků z jiných zemí v PIL, zvláště když řada autorit již od tohoto požadavku upustila.

 

Závěr:

Tento apel zřejmě přichází na většinu lékových agentur EU. Asociací ČAFF jsou zmíněny pouze státy, které uvedení názvů v jednotlivých státech EU v PIL u MRP/DCP registrací nepožadují, nicméně ČR se řadí mezi státy, které postupují v souladu s požadavkem Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/27/ES ze dne 31. března 2004, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, konkrétně čl. 59, bod g): Příbalová informace musí být vypracována v souladu se souhrnem údajů o přípravku; musí obsahovat následující údaje v uvedeném pořadí … pokud je léčivý přípravek registrován podle článků 28 až 39 v dotčených členských státech pod různými názvy, seznam názvů registrovaných jednotlivými členskými státy.

K bodu 6 PIL a uvádění názvů přípravku v jiných členských státech EHP přistupoval SÚKL v souladu s QRD šablonou a v případě MRP/DCP řízení požadoval uvedení těchto názvů na konec PIL (a to především u RMS přípravků). Tento bod se neuplatňuje pro centralizovaně registrované přípravky (v souhlasu s QRD šablonou pro CAP) a není vyžadován ani pro národně registrované přípravky (je však umožněn, pokud žadatel přidání požaduje, např. v případech že se jedná o starší přípravek, který je registrován národně ve více státech EHP).

SÚKL bere podnět v potaz, předpokládá, že vzhledem k blížícímu se Brexitu bude na úrovni EU probíhat diskuze i na toto téma, proto by bylo vhodné obrátit se na EMA (CMDh) prostřednictvím evropských asociací. SÚKL je ochoten se přidat na stranu těch členských států, které uvádění tohoto bodu do PIL nevyžadují, jelikož danou informaci nepovažujeme za nezbytnou. Většina pacientů tento bod PIL nikdy nevyužije, a především u Rx LP, ale i v případě OTC přípravků, bychom akceptovali neuvádění názvů v jednotlivých členských státech EHP na konci PIL.

Nadále však zatím budeme požadovat uvedení všech názvů i v CZ PIL, pokud bude tento bod vyplněn v common textech. A dále, v případě že v CZ jsou registrovány např. 2 síly z celkových 5 sil registrovaných v RMS a na konci PIL se názvy v členských státech EHP uvedou, vždy by se měly pojit jen k silám registrovaným v CZ.

QRD šablona umožňuje dva formáty:

<Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:>

<{Název členského státu}> <{Název léčivého přípravku}>

<{Název členského státu}> <{Název léčivého přípravku}>

 

NEBO

V případě názvů, které jsou shodné pro více států je možné seskupit tyto názvy následovně

Belgie, Řecko, Španělsko: <Název 1>

Estonsko, Francie, Itálie: <Název 2>

Irsko, Malta, Velká Británie: <Název 3>

 

SÚKL do formátu žadatelům nezasahuje, ponechává jej čistě na preferenci držitele.

Co se týče uvádění síly a lékové formy v tomto bodě v návaznosti na pokyn REG-29 verze 4 (tzn. odstranění vyjádření síly a lékové formy z názvu), Ústav zveřejnil Q&A na svých webových stránkách.

Ústav striktně nevyžaduje, aby název uvedený v bodě 6 PIL přesně odpovídal názvu, který je uveden v rozhodnutí o registraci, tzn. že Ústav v tomto bodě PIL akceptuje uvedení síly a lékové formy v názvu přípravku, přestože síla a léková forma nejsou součástí registrovaného názvu.

S ohledem na tyto skutečnosti tedy Ústav ponechává na držiteli rozhodnutí o registraci, zda název v bodě 6 PIL upraví v rámci textové změny pouze v české PIL nebo též současně v anglické PIL (common PIL). Ústav nebude vyžadovat předložení separátní změny registrace do RMS a všech CMS kvůli úpravě názvu v bodě 6 PIL.

 3. Adresy výrobců a držitelů uváděných v PIL a na obalech

Vzhledem k existujícímu nesouladu ve formátech adres výrobců a držitelů uvedených v PIL zaregistrovaných přípravků (někde je jen název společnosti, město a stát, jinde je uvedena kompletní adresa výrobce či držitele včetně PSČ) - bylo by možné z praktických důvodů nadále akceptovat flexibilně oba formáty adres, tedy jak základní, tak plné adresy – dle tedy toho, jak je adresa držitelem v textech uvedena?

Diskuze:

ČAFF se mimo téma ptá na možnost prioritizace agendy léčivých přípravků na evropské úrovni  s ohledem na Brexit. SÚKL se domnívá, že toto je zejm. na vládním jednání, je proto nezbytné se obrátit na MZ. ČAFF dodá SÚKL k tomuto své stanovisko. SÚKL vytváří Pracovní skupinu pro Brexit, v rámci níž by se mohlo uskutečnit setkání s Asociacemi k vyjasnění názorů na konkrétní témata.

ČAFF se ptá na možnost transferů z UK (RMS). SÚKL musí kapacitně převzetí RMS od UK zvážit, nicméně je této možnosti otevřen. Na převzetí RMS od UK se neuplatňuje systém přidělování slotů, žádá se stejně jako při jakékoli jiné žádosti o změnu RMS (jen se jako důvod uvede Brexit).

Téma Brexitu bude zařazeno na červnový seminář sekce REG. SÚKL upozorňuje na dvě sady otázek Q&A k Brexitu – na stránkách CMDh a na stránkách EMA.

 

Závěr:

Obecně se u adres výrobců a držitelů řídíme požadavky QRD šablony: v případě SmPC a PIL vyžadujeme úplnou adresu (název společnosti a úplná adresa, tj. ulice, číslo popisné, město a stát – ten v českém jazyce), na obalu však může být adresa držitele zkrácená a v případě blistru může být uveden pouze název společnosti bez adresy, na malé vnitřní obaly se MAH neuvádí. V případě, že MAH uvede i další informace, tam kde nejsou nezbytné, ponecháváme je dle rozhodnutí MAH. Na obalu se výrobce neuvádí.

Adresy mají být v souladu s žádostí o registraci/změnu a v případě výrobce také s povolením k výrobě.

Ústav si není vědom nesouladu v současných požadavcích (víme pouze o historickém nesouladu, který je třeba napravit – u příležitosti nějaké další změny) ve formátech adres výrobců a držitelů uvedených v PIL – prosíme o příklady (ČAFF má problém pouze s historickým nesouladem). Pokud žadatel uvede v PIL zkrácenou adresu (MAH nebo výrobce), doplňujeme ji. Nesouhlasíme s návrhem uvádění adres dle volby žadatele.

Požadavky na uvádění adres výrobců a držitelů souhrnně:

SmPC: MAH úplná adresa, výrobce není

PIL: MAH úplná adresa, výrobce úplná adresa

Obal vnější/velký vnitřní: MAH adresa může být zkrácena (tj. stačí uvést MAH, město a stát), výrobce není

Blistr: MAH pouze název, výrobce není

Malý vnitřní: MAH ani výrobce není

4. CP registrace

Přidělování SÚKL kódů – bylo by možné zvážit vydávání příslušných identifikačních listů u CP registrací již po vydání positive CHMP opinion k dané CP registraci (praxe známá například z Portugalska) a nečekat tedy s vydáním ID listu až po uveřejnění EC decision na stránkách Evropské Komise? SÚKL kódy jsou důležité pro přípravu celého launchovacího procesu přípravku ve společnosti, tedy dřívější získání kódu by celý proces jistě urychlil.

 

Závěr:

Právně závazné je až vydání prováděcího rozhodnutí Evropské komise, na které navazuje zveřejnění informací ohledně dané registrace na stránkách EMA – seznam prezentací (tzv. identifikační list EMA), informace o přípravku a EPAR, které jsou nezbytné pro zavedení všech potřebných informací do databáze, a s tím souvisejícím správným přidělením SÚKL kódů.

Spolu s positive CHMP opinion se nezasílají veškeré potřebné informace, které jsou nezbytné pro zavedení údajů o daném léčivém přípravku do databáze (např. seznam prezentací EMA), navíc i po vydání positive CHMP opinion mohou nastat okolnosti, které mohou vydání prováděcího rozhodnutí oddálit nebo jej změnit.   

Přidělení SÚKL kódů centralizovaně registrovanému přípravku (který ještě není zaregistrovaný) tak není možné, neboť jejich přidělení ihned po vydání positive CHMP opinion by mohlo z výše uvedených důvodů vést k větší chybovosti, tedy nesprávným údajům uvedeným v rámci daného SÚKL kódu, které by následně bylo nutné opravovat.

Pokud je však držiteli rozhodnutí o registraci doručeno prováděcí rozhodnutí Evropské komise a potřebuje přidělit SÚKL kódy dříve, než je toto rozhodnutí vyvěšeno na stránkách Evropské komise, je možné toto rozhodnutí i s přílohami a seznamem prezentací od EMA Ústavu zaslat (posta@sukl_cz nebo přímo Daniela.Vodnanska@sukl_cz) a SÚKL kódy během několika dní přidělí. Přidělení SÚKL kódů dříve, než je vydáno prováděcí rozhodnutí Evropské komise, neurychlí např. stanovení úhrady, neboť sekce CAU by nemohla brát tyto SÚKL kódy v potaz z důvodu, že rozhodnutí není pravomocné, tzn. léčivý přípravek ještě není zaregistrován.

5. Uvádění EAN kódů

Uvádění EAN kódů u produktů s povinností nést 2D kódy po 9. 2. 2019 (FMD legislativa) - zajímalo by nás, z jakého důvodu SÚKL vyžaduje odstranění EAN kódů z obalů u přípravků propouštěných po 9. 2. 2019. Dle našich informací z jiných států, může být EAN v jiných EU zemích dále společně s 2D kódem na obalech uváděn i po 9. 2. 2019. Přístup jiných zemí v tomto ohledu má výhodu z pohledu zavedení obalu do výroby.  Zavede se serializaci vyhovující obal do výroby, vyrábí se s ním neserializovaně, po nachystaní výrobní dokumentace a kvalifikaci linky, se začne vyrábět serializovaně a produkty, které se vyrábí, vyhovují požadavkům platným jak před, tak po 9. 2. 2019. V případě striktního omezení používání EAN kódu na serializovaném obale, je jinak nutno zavádět obal do výroby na dvakrát (napoprvé obal s EAN kódem a k serializací vhodný a napodruhé jen k serializaci vhodný a bez EAN kódu). To vše však bude znamenat rovněž dvojitou likvidaci skladových zásob obalového materiálu a dvojitou aktualizaci výrobní dokumentace. Z pohledu výrobního závodu se tedy bude jednat o zbytečnou časově a administrativně náročnou aktivitu.

 

Závěr:

Tato informace zazněla na některém z našich seminářů, což bylo ještě v době, kdy jsme neměli k dispozici kompletní informace. Na základě dotazu ČAFF SÚKL upřesnil Q&A na stránkách SÚKL k EAN po 9. 2. 2019:

Ustanovení týkající se povinnosti uvádět na obalech léčivých přípravků evropský zbožový kód (EAN), která je dána § 37 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) a vyhláškou č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, je předmětem novely zákona o léčivech. Po nabytí účinnosti novely zákona o léčivech Ústav doporučuje omezit u přípravků s povinností mít na obalu jedinečný identifikátor ve formě 2D kódu po 9. 2. 2019 souběh EAN kódu a 2D kódu na co nejkratší dobu.

EAN nebude jediným druhem kódu, který lze použít pro identifikaci léčivého přípravku. Podle návrhu nového znění § 37 v připravované novele zákona o léčivech může pro identifikaci léčivého přípravku sloužit i jiný kód, který je v souladu s „mezinárodně uznávaným identifikačním standardem“. Tomuto pak odpovídá EAN kód nebo 2D kód. Pokud bude léčivý přípravek vydáván bez lékařského předpisu a nebude uveden v příloze II Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/161 (na tzv. „black list“), může mít nadále na obalu EAN kód, nebo může přejít na 2D kód podle uvážení držitele rozhodnutí o registraci. 

Do prezentace ze semináře bude informace o výše uvedené aktualizaci našeho postoje vložena.

K ochranným prvkům: ATD u OTC LP – v minulosti byly asociace vyzvány, aby dodaly stanovisko/argumentaci proti návrhu novely ZoL ve věci povinnosti ATD u OTC LP, který je v současné době na MZ. Do této doby jsme žádné vyjádření neobdrželi. Optimální by bylo domluvit se na společné schůzce s MZ ohledně této problematiky, pokud tedy stále přetrvává návrh asociací (tzn. ATD u OTC LP nepovinně). ČAFF má problém s tím, že neumí zakomponovat definici dobrovolnosti ATD u OTC LP do návrhu novely ZoL (všechny navržené varianty byly zhodnoceny jako neprůchozí). ČAFF je pro nerozšiřování ATD u OTC LP. SÚKL považuje formulaci „OTC LP nesmí mít ATD“ za problematickou, neboť by mohla vést k případnému odstraňování historického ATD u OTC LP. SÚKL žádá zaslání oficiálního postoje ČAFF k této problematice na MZ + SÚKL (SÚKL danou variantu podpoří). ČAFF plánuje v brzké době schůzku se SVOPL, plánuje tedy společnou argumentaci.

6. Úprava názvů pomocných látek v textech SmPC/PIL/obaly

Opakovaně jsme zaznamenali, že v případě, kdy je podána textová MRP změna týkající se jen PIL a SPC, SÚKL neakceptuje provést úpravu týkající se názvů pomocné látky (např. úprava „laktóza“ na „laktosa“) v rámci této změny, neboť texty na obal nebyly součástí příslušné textové změny. Je možné přehodnotit Váš přístup v tomto ohledu a povolit z pragmatického hlediska i úpravu názvosloví na obalu v rámci takovéto změny, i když texty na obal prvotně nespadaly do scope příslušné změny?

 

Závěr:

Tato informace je pro SÚKL velmi překvapivá, přivítali bychom uvedení konkrétních příkladů a jak často tato situace nastala. SÚKL totiž obecně akceptuje, aby v případě potřeby byly přidány obaly do změny, která se obalů primárně netýká. U MRP/DCP přípravků však mohou být upravovány pouze informace, kde není třeba úprava „common textů“, např. úprava „laktóza“ na „laktosa“, změna č.š. na Lot a Použitelné do na EXP.

Předložení obalů (i když nebyly součástí změny) vyžadujeme v případě úpravy názvu.

U národních přípravků je pro SÚKL rovněž akceptovatelné, aby držitel předložil text na obalu, pokud chce provést formální úpravy napříč všemi texty, přestože změna registrace se promítá pouze do SmPC a PIL. Důležitý je soulad dané informace napříč SmPC, PIL a textem na obalu. Pokud držitel navrhne úpravu v SmPC a PIL a nepředloží text na obalu, přestože úprava má dopad i na tento text, SÚKL vyzve žadatele k předložení textu na obalu.

Dr. Čumplová a Dr. Řezáčová se spojí s Dr. Vokrouhlickou s konkrétními případy, aby mohlo dojít k nápravě a nastavení opatření pro budoucí komunikace v této problematice.

7. Nový pokyn k posuzování/přípravě mock-upů

Kdy můžeme očekávat k připomínkování Vámi avizovanou přípravu nového pokynu k posuzování/přípravě mock-upů, která měla vejít v platnost k 1. 1. 2018?

 

Závěr:

Nastavení posuzování mock-upů se ukázalo být větším a problematičtějším projektem, proto bylo nutné termíny mírně posunout. V současné době probíhá pilotní projekt, který by měl skončit koncem ledna. Během jara 2018 bychom rádi zveřejnili návrh nového pokynu k posuzování mock-upů k vnějšímu připomínkování. Optimální by bylo vypořádání připomínek do červnového registračního semináře, na kterém bychom blíže o pokynu informovali (bude záležet na rozsahu zaslaných připomínek). Do připomínkování chceme zahrnout i ČLnK (reflektování podnětů na záměny LP s podobnými mock-upy).. V první verzi pokynu SÚKL nepočítá se zařazením problematiky mock-upů u souběžného dovozu.

ČAFF zmínil problematiku barev (jejich vnímání, odlišení sil, osvětlení v lékárně apod.). SÚKL uvítá tyto podněty v písemné formě (tedy zařadit k připomínkám po zveřejnění návrhu pokynu).

8. Téma SÚKL: informace o novém nastavení přidělování DCP slotů

Dále by SÚKL rád upozornil na nové nastavení přidělování DCP slotů se SÚKL jako RMS a také na upřesnění informací ohledně duplikátů.

Zapsala: Mrázková