ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 9. 10. 2013 (1)

Žádost o poskytnutí informací týkajících se datových center a centrálního úložiště:  

1. Informaci, na základě které Státní ústav pro kontrolu léčiv stanovil cenu veřejné zakázky „Vybudování datových center SÚKL“, jejíž předběžné oznámení bylo zveřejněno 30. 7. 2013. Pokud byla cena stanovena na základě analýzy provedené jiným subjektem, potom žádám o poskytnutí analýzy, informací o termínech jejího zadání a převzetí a nákladech na analýzu.

2. Informaci, jaký je předmět veřejné zakázky „Vybudování datových center SÚKL“, jejíž předběžné oznámení bylo zveřejněno 30. 7. 2013 s anotací předmětu: „Od 1. 1. 2015 musí SÚKL zajistit provoz aplikace pro elektronické recepty. Tato aplikace bude vyžadovat dostupnost, kterou není SÚKL schopen zajistit ve stávajícím datovém středisku. Pro bezpečný, plynulý a bezproblémový provoz musí SÚKL vybudovat záložní datové centrum a adekvátně změnit architekturu ve stávajícím datovém centru. Předmětem VZ je vybudování záložního datového centra SÚKL a dobudování existujícího datového centra. Dominantní částí VZ je dodávka nutné infrastruktury a její podpory. Povinnou součástí VZ jsou i služby související s implementací a řízením celého projektu. Předmětem této VZ je nutnou podmínkou splnění zákonné povinnosti SÚKL provozovat aplikaci pro elektronické recepty. Předpokládáme, že zakázka bude realizována v několika etapách a celá zakázka bude ukončena v roce 2015 a 2016.“.

3. Informaci, kdy Státní ústav pro kontrolu léčiv změnil anotaci předmětu veřejné zakázky, jestliže ve vyjádření z 20. 8. 2013 uvedl: „...projekt datových center tudíž slouží k zajištění celkového datového prostředí SÚKL včetně systému elektronické preskripce“, viz https://www.sukl.cz/sukl/reakce-sukl-na-clanek-lecba-konopim-prijde-na-stamiliony-ze.

4. Informaci, na základě jakého právního předpisu je Státní ústav pro kontrolu léčiv zmocněn vynakládat finanční zdroje na činnosti a investice, které dosud nejsou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv uloženy zákonem, viz vyjádření:
„Nad to, pokud v budoucnu bude zákon upraven a systém elektronického předepisování doplněn o další funkcionality, o kterých se již mluví (možnost lékařů nahlédnout do lékového záznamu pacienta, kontrola duplicit, apod.), bez adekvátního prostředí by je nebylo možné implementovat.“, publikované na https://www.sukl.cz/sukl/reakce-sukl-na-clanek-lecba-konopim-prijde-na-stamiliony-ze.

5. Informaci, na základě jakého právního předpisu, tzn. de iure, je Státní ústav pro kontrolu léčiv zmocněn začlenit Registr pro léčivé přípravky s omezením do Centrálního úložiště elektronických receptů, viz vyjádření:
„Tento systém, který zákon zakotvil jako Registr léčivých přípravků s omezením (nebude určen jen pro kontrolu předepisování a výdeje konopí, nýbrž pro další potencionálně zneužitelné léky), je jen relativně malou funkcionalitou Centrálního úložiště elektronických receptů.“ a dále
„Jestliže Registr léčiv s omezením je de facto součástí centrálního úložiště elektronických receptů, je jasné, že takto k němu SÚKL přistupuje...“
publikované na https://www.sukl.cz/sukl/reakce-sukl-na-clanek-lecba-konopim-prijde-na-stamiliony-ze.

6. Informaci, na základě jakého právního předpisu je Státní ústav pro kontrolu léčiv zmocněn začlenit do Centrálního úložiště elektronických receptů údaje o výdeji léčivých přípravků bez předpisu s omezením, jejichž ukládání do Centrálního úložiště elektronických receptů zablokoval svým rozhodnutím předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů v říjnu 2009 (potvrzeno Městským soudem v Praze).

Poskytnuté informace

ad 1)

Ústav si jako podklad pro veřejnou zakázku „Vybudování datových center SÚKL“ nechal vypracovat analýzu. Analýzu zpracovala společnost MHM computer a.s. Samotnou analýzu Ústav poskytnout nemůže, a to na základě skutečností uvedených v odůvodnění  rozhodnutí Ústavu o odmítnutí části žádosti o informaci č. j. sukl184542/2013 ze dne 24. 10. 2013, na které se v tomto místě odkazuje. Zveřejněné informace k zadávacímu řízení příslušné zakázky malého rozsahu jsou k dispozici na profilu zadavatele na adrese: http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilSUKL.

ad 2)

Předmět veřejné zakázky plyne z citované anotace a v konkrétní specifikované podobě bude znám v momentě, kdy bude tato veřejná zakázka zveřejněna. V tuto chvíli je veřejná zakázka „Vybudování datových center SÚKL“ ve stádiu přípravy.

ad 3)

Ústav anotaci k dotčené veřejné zakázce nezměnil. Anotace veřejné zakázky a reakce na článek jsou dva zcela odlišné texty. Reakce na webu Ústavu byla určena široké veřejnosti a nebyla tedy shodná se zmiňovanou anotací. Uvedené texty si neodporují.

ad 4)

Ústav v tuto chvíli nerealizuje žádné nové funkcionality, tím méně takové, které by překračovaly rámec zákona. Ústav postupuje plně v intencích působnosti, svěřené mu platnými právními předpisy, a připravuje svou infrastrukturu natolik otevřeně, aby bylo možné do budoucna implementovat další funkcionality. 

ad 5)

Uvedenou interpretaci statusu Registru pro léčivé přípravky s omezení lze dovodit přímo z textu zákona o léčivech, zejména z jeho § 80 odst. 1 a 2, podpůrně též z důvodové zprávy k zákonu č. 50/2013 Sb. Centrální úložiště elektronických receptů tak představuje základní systém, zastřešující a zajišťující nejen výdej na základě elektronických lékařských předpisů, ale také výdej na základě receptů na léčivé přípravky s omezením. Registr pro léčivé přípravky s omezením se tudíž zřizuje jako nástroj centrálního úložiště, sloužící ke kontrole omezení. Správnost tohoto názoru mj. potvrdil i Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“), který v zápise z jednání s Ústavem ze dne 14. 5. 2013 uvedl, že „CÚ tedy představuje systém základní, zajišťující nejen výdej na základě elektronických lékařských předpisů, ale také výdej na základě receptů na léčivé přípravky s omezením. Registr představuje nástroj CÚ sloužící ke kontrole omezení.“ Registr je tedy v tomto smyslu nepochybně chápán jako integrální součást CÚER.

ad 6)

Na společném jednání Ústavu a ÚOOÚ, konaném dne 14. 5. 2013, byla komunikována i tato problematika, přičemž z pohledu ÚOOÚ má uvedený postup plnou oporu v zákoně o léčivech. I tato skutečnosti je vyjádřena v zápise z daného jednání: „Zástupci Úřadu i SÚKL se shodli na závěru, že oba zákonné registry lze chápat jako datové základy s jednotným rozhraním (se specifickými uživatelskými rolemi, přístupy a zabezpečením), které zastřešuje jak registr, tak centrální úložiště elektronických receptů (dále jen „CÚ“). Oba zákonné registry pracují s funkčně oddělenými daty.“

 

Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení