ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 7. 11. 2021

Žádost o poskytnutí celkem dvou rozhodnutí, resp. příkazů, Ústavu sp. zn. sukls235650/2021 a sp. zn. sukls135604/2021. Dále bylo požádáno o poskytnutí těchto doplňujících informací: 1. zda účastníci řízení ve výše uvedených věcech podali proti rozhodnutí SÚKLu opravný prostředek a zda a jak o něm Ministerstvo zdravotnictví jako nadřízený orgán SÚKLu případně rozhodlo; 2. zda výše uvedená rozhodnutí nebo na ně navazující rozhodnutí vydaná Ministerstvem zdravotnictví byla přezkoumávána správními soudy a zda a jak případně správní soudy v těchto věcech rozhodly a jakým jednacím číslem byla tato rozhodnutí soudů opatřena a v jaký den byla vydána.  

Žadateli byly poskytnuty následující příkazy Ústavu evidované pod těmito spisovými značkami: sp. zn. sukls235650/2021 a sp. zn. sukls135604/2021.

V příkazu sp. zn. sukls235650/2021 bylo provedeno znečitelnění vyjádření účastníků řízení s ohledem na ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona o svobodném přístupu k informacím, neboť dotčená vyjádření Ústav získal od osob, kterým takovou povinnost zákon neukládá a ani neobdržel souhlas těchto osob k jejich zveřejnění.

 

K bodu 1. – Ústav uvádí, že v případě obou příkazů Ústavu, které poskytuje, účastníci řízení nevyužili svého zákonného práva podat proti příkazu odpor, tedy předmětné příkazy nabyly právní moci. S ohledem na to proto není možné, aby účastníci řízení podali odvolání k Ministerstvu zdravotnictví jako nadřízené instanci.

K bodu 2. – Ústav uvádí, že nemá informaci o tom, že by poskytované příkazy měly být předmětem soudního přezkumu, a to i s ohledem na to, že oba poskytované příkazy již nabyly právní moci, jak je uvedeno výše.