ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 5. 12. 2013

Žádost o poskytnutí nezveřejněných údajů o všech léčivech a PZLÚ hrazených ze systému veřejného zdravotního pojištění: u všech léků od kdy do kdy byly hrazeny ze zdravotního pojištění (zhruba 17 000 léků). A také informace o tom, který lék je považován za originál (původní lék) a který za generikum při stanovování úhrad 1. a 2. generika.  

Poskytnuté informace

Ústav je orgánem pověřeným stanovením výše a podmínek úhrad a maximálních cen výrobce od 1. 1. 2008, disponuje tedy pouze údaji o stanovení a zrušení úhrad a podmínek ze zdravotního pojištění a maximální cen výrobce u léčivých přípravků až po 1. 1. 2008 a tyto informace Ústav již od počátku zveřejňuje pravidelně na webových stránkách Ústavu: https://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni.

Součástí vydání každého dalšího Seznamu hrazených LP/PZLÚ (řádného i aktualizace) jsou vždy soubory s přírůstkovými a úbytkovými změnami oproti předchozímu souboru. 

  • Soubor s úbytkovými změnami proti předchozímu Seznamu obsahuje seznam léčivých přípravků a PZLÚ, u kterých k uvedenému datu došlo ke zrušení výše úhrady ze zdravotního pojištění a/nebo maximální ceny výrobce.
  • Soubor s přírůstkovými změnami proti předchozímu Seznamu obsahuje seznam léčivých přípravků a PZLÚ, které mají k uvedenému datu nově stanovenou výše úhrady ze zdravotního pojištění a/nebo maximální ceny výrobce.

Ustanovení §39n zákona o veřejném zdravotním pojištění také umožňuje právnickým i fyzickým osobám nahlížet do dokumentace tvořící spis příslušného správního řízení. Nahlížení do dokumentace je možné s elektronickým podpisem i dálkovým přístupem prostřednictvím webových stránek Ústavu: https://www.sukl.cz/sukl/informace-o-prubehu-spravnich-rizeni.

 

Při stanovování výše a podmínek úhrady LP a PZLÚ je irelevantní pořadí, v jakém byl léčivý přípravek – generikum registrován. Ustanovení § 39c odst. 9 zákona o veřejném zdravotním pojištění v platném znění stanoví, že Ústav sníží o určité procento základní úhradu referenční skupiny v případě, že byla stanovena úhrada prvního podobného přípravku v referenční skupině. Výše procentního snížení pak závisí na skutečnosti, zda první podobný přípravek byl registrován jako generikum, či jako generikum registrován nebyl. Co se týče pořadí podobných přípravků, toto upravuje ustanovení § 39b odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění, které stanoví, že prvním podobným přípravkem se rozumí takový podobný přípravek, pro který byla podána žádost o stanovení maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady jako první v pořadí

Informace o tom, podle kterého znění zákona o veřejném zdravotním pojištění a o skutečnostech, podle kterých byla konkrétnímu LP a PZLÚ stanovena výše a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění jsou dostupná v rozhodnutí vydaném v příslušeném správním řízení. Plná znění rozhodnutí ve správních řízeních vedených Ústavem jsou dostupná na elektronické úřední desce Ústavu v přehledu správních řízení https://www.sukl.cz/sukl/prehled-spravnich-rizeni.

Informaci o správním řízení, ve kterém byla konkrétnímu léčivému přípravku a PZLÚ stanovena výše a podmínky úhrady jsou uvedeny v Seznamu hrazených LP/PZLÚ.

 

Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení