Žádost o poskytnutí informací ze dne 5. 1. 2015

Poskytnutí pravomocného rozhodnutí v řízení o správním deliktu podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv pod sp. zn.: sukls192325/2014.  

Poskytnuté informace

Žadateli bylo poskytnuto pravomocné rozhodnutí vydané ve správním řízení sukls192325/2014 s anonymizovanými údaji, které Ústav dle zákona o svobodném přístupu k informacím neposkytuje.

 

 

Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení