ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 4. 3. 2021

Žádost o poskytnutí informací dle zákona 134/2016 Sb.,  o zadávání veřejných zakázek.  

Žadatel požaduje poskytnutí níže uvedených informací.

Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb. (dále i „ZVZ“), byly povinným subjektem zřízeny, a to od 1.1.1993 do dne vyhovění žádosti?

Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů příspěvkové organizace a včetně popisu jejího účelu.

Jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., byly povinným subjektem založeny, a to od 1.1.1993 do dne vyhovění žádosti?

Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů jiné právnické osoby a včetně popisu jejího účelu.

Jaké právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb. byly povinným subjektem založeny, a to a to od 1.1.1993 do dne vyhovění žádosti?

Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.?

Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé smluvní strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky nelze určit, tak prosím uveďte  předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky považujte takové, které by jinak splnily kritéria nadlimitní veřejné zakázky jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší.

Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě horizontální spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.?

Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé smluvní strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky nelze určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky považujte takové, které by jinak splnily kritéria nadlimitní veřejné zakázky, jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší.

Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 s dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ?

Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé smluvní strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky nelze určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky považujte nadlimitní veřejné zakázky, jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší.

Jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásadu transparentnosti podle § 6 ZVZ ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby nespadající pod výjimku dle § 29 písm k) ZVZ?

Uvedenou informaci prosím uvádějte uvedením webové stránky, kde probíhá běžná soutěž, nebo uvedením seznamu oslovovaných kanceláří, tak aby bylo zajištěno dostatečné tržní prostředí.

Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu?

Prosím o sdělení struktury organigramu povinného subjektu (resp. popis své organizační struktury), včetně uvedení odborů, sekcí a oddělení, uvedení počtu zaměstnanců konkrétních odborů, oddělení a sekcí a vyjádření vztahu nadřízenosti a podřízenosti mezi nimi.

Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve smyslu § 214 povinný subjekt používá?

Poskytnuté informace

Ad) Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb. (dále i „ZVZ“), byly povinným subjektem zřízeny, a to od 1.1.1993 do dne vyhovění žádosti?

Ústav v daném období nezřídil žádnou státní příspěvkovou organizaci ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb. zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). Ústav je organizační složka státu – není tedy zadavatelem podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona, tudíž ani nemůže vystupovat jako zřizovatel příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem.

Ad) Jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., byly povinným subjektem založeny, a to od 1.1.1993 do dne vyhovění žádosti?

Ústav v daném období nezřídil žádné jiné právnické osoby ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona.

Ad) Jaké právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb. byly povinným subjektem založeny, a to a to od 1.1.1993 do dne vyhovění žádosti?

Ústav v daném období nezřídil žádné právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona.

Ad) Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.?

Na základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb. nebyly Ústavem realizovány žádné veřejné zakázky.

Ad) Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě horizontální spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.?

Na základě horizontální spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb. nebyly Ústavem realizovány žádné veřejné zakázky.

Ad) Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 s dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ?

Mezi nejvýznamnější zakázky Ústavu v roce 2020 patří:

-          VZ30/2020 – Zajištění podpory a rozvoje informačního systému eRecept

  • dodavatel: Solitea, a.s.;I Č: 01572377
  • 36 160 000,00 Kč bez DPH

-          VZ06/2020 – Zajištění servisní podpory informačního systému pro vedení spisové služby AthenA

  • dodavatel: S&T CZ s.r.o.; IČ: 44846029
  • 11 352 000,00 Kč bez DPH

-          VZ24/2020 – Notebooky a stolní počítače

  • dodavatel: Caleum a.s.; IČ: 28351363
  • 5 900 000,00 Kč bez DPH

Ad) Jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásadu transparentnosti podle § 6 ZVZ ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby nespadající pod výjimku dle § 29 písm k) ZVZ?

Ústav od nabytí účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nezadával jako veřejnou zakázku malého rozsahu žádné právní služby, které by nespadaly pod výjimku dle § 29 písm. k) tohoto zákona.

Ad) Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu?

Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Ad) Prosím o sdělení struktury organigramu povinného subjektu (resp. popis své organizační struktury), včetně uvedení odborů, sekcí a oddělení, uvedení počtu zaměstnanců konkrétních odborů, oddělení a sekcí a vyjádření vztahu nadřízenosti a podřízenosti mezi nimi.

Organizační schéma SÚKL od 1.1.2021.pdf

Ad) Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve smyslu § 214 povinný subjekt používá?

https://nen.nipez.cz/profil/SUKL