ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 4. 2019

Žádost o poskytnutí informace týkající se ohlašovací povinnosti ve smyslu ustanovení § 29 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách.  

Žadatel požaduje

1. poskytnutí informace – z jakého důvodu, resp. na základě jakého ustanovení příslušného zákona a/nebo jiného právního předpisu a/nebo dokumentu se ohlašovací povinnost ve smyslu ustanovení § 29 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, v platném znění (dále jen „ZNL“) nevztahuje na subjekt pěstující konopí, s ohledem na oficiální informace na stránkách GŘL („pěstování konopí s obsahem nad 0,3% THC má v gesci Ministerstvo zdravotnictví, Inspektorát omamných a psychotropních látek, resp. Státní ústav pro kontrolu léčiv a není předmětem této ohlašovací povinnosti“, viz https://www.celnisprava.cz/cz/o-nas/informace-dle-zak-c-1061999sb/zivotni-situace/Stranky/ohlasovaci-povinnost-pestitelu-maku-a-konopi-podle-par-29-zakona-c-1671998-sb-o-navykovych-latkach.aspx );

2. poskytnutí informace – sdělení, zda nějaký subjekt působící v České republice pěstuje konopí, které nepodléhá ohlašovací povinnosti ve smyslu ustanovení § 29 ZNL a/nebo odrůdu konopí jinou než registrovanou ve smyslu ZNL a zákona č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby, v platném znění (a za jakých podmínek) a pokud takový subjekt existuje, sdělení jeho identifikačních údajů ve smyslu ustanovení § 3019 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

Poskytnuté informace

Ad 1) V České republice je konopí pro léčebné použití specifikováno ve vyhlášce č 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití. Daná vyhláška v Příloze č. 1 uvádí, že za konopí pro léčebné použití je považováno pouze konopí druhu Cannabis indica L. nebo Cannabis sativa L. s obsahem THC v rozmezí 0,3 % - 21,0 % a v případě CBD je to v rozmezí 0,1 % - 19,0 %. Jiné, než výše specifikované, nesplňuje definici konopí pro léčebné použití, a proto je nelze ani pod daným označením pěstovat. Pěstování léčebného konopí striktně podléhá zákonným normám, protože se jedná o produkt na úrovni léčivé látky. Pěstovat konopí pro léčebné použití může v České republice jen taková právnická nebo podnikající fyzická osoba, které k této činnosti udělil Ústav licenci. Získaní licence k pěstování konopí pro léčebné použití se řídí ustanoveními zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, a její udělení je možné pouze po úspěšném absolvování výběrového řízení realizovaného Ústavem. Držitel licence může pěstování konopí pro léčebné použití na základě uzavřené smlouvy s Ústavem zahájit jen pokud má mimo jiné uděleno povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky, které vydává Ministerstvo zdravotnictví ČR. Dle § 26 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, mají držitele výše zmíněného povolení ohlašovací povinnost vůči Ministerstvu zdravotnictví ČR v souladu s daným ustanovením. Konopí s procentuálním obsahem THC nižším nežli 0,3 % je považováno dle § 5 odst. 5 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, za konopí určeno k účelům průmyslovým, technickým nebo zahradnickým a k jeho pěstování se nevyžaduje povolení k zacházení. Daná definice tak vytvořila legislativní výjimku, na základě které je možné konopí pěstovat k jinému než léčebnému použití. Dle § 29 stejného zákona však toto pěstování na celkové ploše větší, než 100 m2 podléhá hlášení místně příslušnému celnímu úřadu podle místa pěstování.

Ad 2) Na základě výše zmíněného se na držitele licence k pěstování konopí pro léčebné použití vztahují ohlašovací povinnosti na základě povolení k zacházení dle § 26 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.
O skutečnosti, zda nějaký subjekt působící v České republice pěstuje konopí, které nepodléhá ohlašovací povinnosti ve smyslu ustanovení § 29 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, tedy Ústav nemá žádné informace, neboť je to mimo jeho kompetence.


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení