ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 11. 2021

Žádost o poskytnutí rozhodnutí Ústavu sp. zn. sukls118946/2019 Dále bylo požádáno o poskytnutí těchto doplňujících informací: 1. zda účastníci řízení ve výše uvedených věcech podali proti rozhodnutí SÚKLu opravný prostředek a zda a jak o něm Ministerstvo zdravotnictví jako nadřízený orgán SÚKLu případně rozhodlo; 2. zda výše uvedená rozhodnutí nebo na ně navazující rozhodnutí vydaná Ministerstvem zdravotnictví byla přezkoumávána správními soudy a zda a jak případně správní soudy v těchto věcech rozhodly a jakým jednacím číslem byla tato rozhodnutí soudů opatřena a v jaký den byla vydána.    

Žadateli bylo poskytnuto pravomocné rozhodnutí Ústavu, evidované pod spisovou značkou  sukls118946/2019, ve kterém byla provedena anonymizace osobních údajů fyzických a podnikajících fyzických osob v souladu s ustanovením § 8a odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím.

K bodu 1. Ústav uvádí, že v případě poskytovaného rozhodnutí účastník řízení nevyužil svého zákonného práva podat proti rozhodnutí odvolání k Ministerstvu zdravotnictví jako nadřízené instanci.

K bodu 2. Ústav uvádí, že nemá informaci o tom, že by poskytované rozhodnutí mělo být předmětem soudního přezkumu, a to i s ohledem na to, že nabylo právní moci a účastník řízení nevyužil svého práva podat proti rozhodnutí Ústavu odvolání k Ministerstvu zdravotnictví, jak je uvedeno výše.