ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 28. 10. 2021

Poskytnutí textu rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv pod. sp. zn. sukls208864/2016 a sp. zn. sukls313911/2020 a o  poskytnutí těchto doplňujících informací: 1. zda účastníci řízení ve výše uvedených věcech podali proti rozhodnutí SÚKLu opravný prostředek a zda a jak o něm Ministerstvo zdravotnictví jako nadřízený orgán SÚKLu případně rozhodlo; 2. zda výše uvedená rozhodnutí nebo na ně navazující rozhodnutí vydaná Ministerstvem zdravotnictví byla přezkoumávána správními soudy a zda a jak případně správní soudy v těchto věcech rozhodly a jakým jednacím číslem byla tato rozhodnutí soudů opatřena a v jaký den byla vydána  

Ústav poskytl rozhodnutí Ústavu evidovaná pod těmito spisovými značkami: sp.
zn. sukls208864/2016, sp. zn. sukls313911/2020 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví sp. zn. OLZP:R10/2017 (dále jen „poskytovaná rozhodnutí“).
V poskytovaných rozhodnutích byla provedena anonymizace osobních údajů v souladu s ustanovením § 8a odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím a znečitelnění vyjádření účastníků řízení s ohledem na ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona o svobodném přístupu k informacím, neboť dotčená vyjádření Ústav získal od osob, kterým takovou povinnost zákon neukládá a ani neobdržel souhlas těchto osob k jejich zveřejnění.
K bodu 1. Ústav uvedl, že ve věci sp. zn. sukls208864/2016 bylo proti rozhodnutí Ústavu podáno účastníkem řízení odvolání k Ministerstvu zdravotnictví, které svým rozhodnutím sp. zn. FAR R10/2017, č. j. MZDR52841/2017 ze dne 20. 11. 2018 rozhodnutí Ústavu potvrdilo.
Ve věci sp. zn. sukls313911/2020 pak bylo účastníkem řízení dne 8. 7. 2021 podáno odvolání k Ministerstvu zdravotnictví, které o předmětném odvolání dosud nerozhodlo.
K bodu 2. Ústav uvedl, že ve věci sp. zn. sukls208864/2016 byla proti rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví sp. zn. FAR R10/2017, č. j. MZDR52841/2017 ze dne 20. 11. 2018 podána dne 18. 1. 2019 správní žaloba k Městskému soudu v Praze, kterýžto dne 28. 4. 2021 vydal rozsudek č. j. 14 Ad 23/2018. Na základě výsledku soudního řízení pak bylo vydáno nové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví sp. zn. OLZP: R10/2017, č. j. MZDR 52841/2017-4/OLZP, které rozhodnutí Ústavu z části mění a z části řízení zastavuje. S ohledem na výše uvedené proto Ústav poskytl rovněž rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví sp. zn. OLZP: R10/2017, č. j. MZDR 52841/2017- 4/OLZP, které nabylo právní moci dne 25. 8. 2021. Ohledně věci sp. zn. sukls313911/2020 pak Ústav uvádí, že s ohledem na to, že Ministerstvo zdravotnictví dosud nerozhodlo o odvolání účastníka řízení, nemá Ústav informace o tom, že by dotčené rozhodnutí mělo být předmětem jakéhokoliv soudního řízení.