ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 1. 2019

Žádost o poskytnutí informace  týkající se kontrolního  seznamu hrazených LP a PZLÚ.  

1. Vzhledem k tomu, že na Kontrolním seznamu hrazených LP a PZLÚ k 20. 1. 2019 nejsou uvedeny léčivé přípravky z rozhodnutí ve zkrácené revizi č. j. MZDR10507/2016-2/FAR ze dne 18. 12. 2018, ačkoliv tento seznam by již měl reflektovat poslední rozhodnutí týkající se úhrady těchto LP, žádá žadatel zdvořile o informaci, zda došlo ke změně ustálené praxe Ústavu.

2. Pokud ano, žadatel zdvořile žádá o informaci, na základě jakého oficiálního a závazného pokynu Ministerstva zdravotnictví k takové změně dochází.

3. Žadatel tímto zdvořile žádá o poskytnutí takového písemného podkladu Ministerstva zdravotnictví.

Poskytnuté informace

Ad 1) Ano, Ústav upravil svou praxi, kdy tato korekce postupu pro uvádění dat z rozhodnutí vydaných Ústavem a Ministerstvem zdravotnictví (dále jen „MZ“) aplikovaná v kontrolním seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen „Seznam“) k 20. 1. 2019 lépe koresponduje s institutem tzv. předběžné vykonatelnosti – upraveno v ustanovení § 39h odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZVZP“). Smyslem tohoto institutu je, aby práva a povinnosti vyplývající z rozhodnutí dle části šesté ZVZP, které je předběžně vykonatelné, vstoupily do reality dříve, než rozhodnutí nabyde právní moci.

Právní moc potvrzujícího rozhodnutí MZ pouze deklaruje, že Ústav rozhodl svým předběžně vykonatelným rozhodnutím v prvním stupni odborně správně a zákonně a znamená nezměnitelnost předběžně vykonatelného rozhodnutí řádným opravným prostředkem. V daném případě skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků s obsahem léčivé látky pregabalin je tak rozhodnutí MZ ze dne 18.12.2018, č. j. MZDR10507/2016-2/FAR sp. zn. FAR: L16/2016 ke sp. zn. SUKLS183423/2015 deklarujícího charakteru a vzhledem k tomu, že výsledky správního řízení o zkrácené revizi systému úhrad předmětné skupiny léčivých přípravků sp. zn. SUKLS183423/2015 byly v mezidobí překonány výsledky správního řízení o hloubkové revizi systému úhrad téže skupiny léčivých přípravků  sp. zn. SUKLS110938/2014, jehož rozhodnutí je jako poslední ke dni 20.11.2018 předběžně vykonatelné, jsou v návrhu Seznamu k 20.1.2019 publikována data právě z tohoto rozhodnutí ve hloubkové revizi, nikoliv z rozhodnutí MZ ve zkrácené revizi.

Ad 2 + 3) Ústav nedisponuje oficiálním a závazným pokynem MZ k takové změně, tzn. že nedisponuje takovým písemným podkladem. Ústav při nastavení tohoto postupu uvádění dat do Seznamu vycházel např. z rozhodnutí MZ ze dne 19.9.2017 č. j. MZDR22978/2017-2/FAR sp. zn. FAR: L23/2017 k sp. zn. SUKLS58740/2017, kde jsou v části IV., bodu c) podrobně vysvětlovány a rozebírány termíny platnost, právní moc, předběžná vykonatelnost a vykonatelnost. Uvedené rozhodnutí MZ je dostupné ve spise správního řízení sp. zn. SUKLS58740/2017 na https://www.sukl.cz/sukl/informace-o-prubehu-spravnich-rizeni nebo na webových stránkách MZ https://www.mzcr.cz/dokumenty/rozhodnuti-cjmzdr229784/2017-2/farspznfarl23/2017k-spznsukls58_14233_878_1.html.


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení