ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 23. 1. 2024

Státní ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) obdržel dne 23. 1. 2024  žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), konkrétně tohoto znění, cit: „Dobrý den,  ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tímto Vaší instituci žádám o poskytnutí úplného znění auditu, který zadala vypracovat společnosti KPMG bývalá ředitelka Kateřina Podrazilová 12. října 2023 a který se věnoval hospodaření Státního ústavu pro kontrolu léčiv v posledních pěti letech. Vzhledem k tomu, že se jedná o dokument hrazený z veřejných peněz a zabývající se vynakládáním veřejných peněz, považuji za prokázaný veřejný zájem, který na získání auditu a můj veřejný zájem. Rád bych se seznámil se zjištěními, závěry a prověřovanými skutečnostmi, které jsou v auditu obsaženy.“   

Ústav posoudil podstatné náležitosti žádosti a shledal, že žadatel požaduje poskytnutí informací, které jsou z části zveřejněné.

 

Ústav proto v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím sdělil žadateli, že vybraná část z předmětného auditu je k dispozici na webu Ústavu:

https://www.sukl.cz/sukl/zadost-o-poskytnuti-informaci-z-2-1-2024

 

Ve zbylém rozsahu této žádosti byl Ústav povinen žádost odmítnout, jelikož dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím může poskytnout žadateli pouze vybranou část z požadovaného materiálu, která není jako autorské dílo vytvořené třetí osobou chráněna autorským právem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.