Žádost o poskytnutí informací ze dne 18. 11. 2020

Žádost o poskytnutí informace, zda  byla v posledních 10 letech provedena Státním ústavem pro kontrolu léčiv kontrola u MUDr. Hana Výmolová s.r.o., IČ: 02016656 a v případě, že ano, o sdělení výsledku takové kontroly a poskytnutí kopií všech protokolů o provedené kontrole a případně kopií všech pravomocných rozhodnutí vydaných na základě kontroly či kontrol.  

Poskytnuté informace

Ústav provedl u poskytovatele zdravotních služeb společnosti MUDr. Hana Výmolová s.r.o., IČ: 02016656, se sídlem Velkomoravská 841/402, 696 18 Lužice, kontrolu dne 26. 3. 2014. Žadateli bylo poskytnuto rozhodnutí sp. zn. sukls114605/2014, které nabylo právní moc dne 17. 12. 2018 s vyloučením údajů, které Ústav nemůže poskytnout, neboť jsou osobními údaji a protokol o kontrole sp. zn. sukls38542/2014 s vyloučením údajů, jež získal Ústav od třetí osoby v rámci své kontrolní činnosti.