ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 2. 2022

Žádost o poskytnutí následujících informací, cit.: „ 1. Jaký právní postih hrozí osobě, která úmyslně předstírala nebo se bez právního důvodu vydávala za výrobce ZP anebo se klamavě bez právního důvodu či základu vydávala za zplnomocněného zástupce v Evropském společenství, aby se skutečný výrobce, který není usazený v ES, vyhnul povinnostem, které jsou v procesu registrace ZP uloženy na prověření a zabezpečení kvality a bezpečnosti daného ZP po jeho uvedení na trh a přitom taková osoba, která je jen dovozcem, vydala prohlášení o shodě o ZP, který ve skutečnosti dovozce nevyrobil, a prohlásí, že daný ZP splňuje základní požadavky a je za obvyklého použití pro svůj účel bezpečný a výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech ZP uváděných na trh s jejich technickou dokumentací a se základními požadavky. 2. Jaký hrozí právní postih osobě, která se dopustí jednání v otázce 1 a k tomu sníží rizikovou skupinu z původní rizikové skupiny III nebo jejího ekvivalentu (IV maximální risk), kterou stanovil skutečný výrobce usazený v zemi mimo Evropské společenství. 3. Jaké jsou právní důsledky pro osobu, která se dopouští nebo se dopustila jednání v otázce 1 a 2 a k tomu též pozměnila technickou dokumentaci, návod na použití ZP takovým způsobem, že odstranila nebo snížila uvedené skutečné riziko uvedené v původní technické dokumentaci nebo návodu na použití, který uvedl skutečný výrobce, odstranila nebo pozměnila způsob fungování ZP, a to jeho mechanické, chemické, biologické a imunologické účinky, a to tak, aby vyhověl rizikové skupině IIb (přičemž ZP podle skutečného výrobce patří do skupiny III), změnila návod k použití nebo technickou dokumentaci, aby došlo k rozšíření aplikace i na jiné účely, než k jakým ho původní výrobce navrhl, zhotovil a testoval. 5. Jaké právní postihy hrozí osobě, která se dopouští nebo dopustila jednání uvedeného v otázkách 1 a 2 a současně pozměnila technickou dokumentaci, návod k použití ZP do takové míry, že by to mohlo vést k nesprávnému použití daného ZP, k nesprávné diagnostice komplikací a léčbě komplikací po použití ZP, k nesprávnému určení samotného účinku, který měl daný ZP vykonat v těle pacienta. 6. Jaké právní postihy hrozí osobě, která se vědomě podílela na činnostech podle 1 až 5 a sama tak přispěla vědomě k tomu, aby se skutečný výrobce ZP vyhnul povinnostem vyplývajícím z registrace ZP, a tím umožnil, aby se ZP vyhnul zkoumání po stránce kvality a bezpečnosti, a tak ve skutečnosti nebyla prověřena kvalita a bezpečnost daného ZP, což mohlo mít a mělo za následek poškození zdraví pacientů, na nichž byl daný ZP použit. Tedy že jde ve skutečnosti o věc úplně neznámou a neprověřenou z hlediska kvality a bezpečnosti jakož i účelu v kontextu poskytování zdravotní péče daným ZP. 7. Jaké kompetence má Ústav vzhledem k situacím, které jsou popsány v otázkách 1 až 6? 8. Jak závažné by byly situace popsané v otázkách 1 až 6 pro zdraví a bezpečnost pacientů, případně pro veřejné zdraví. 9. Jaké správní orgány jsou věcně příslušné v případě situací popsaných v otázkách 1 až 6?“  

Ústav žadateli poskytl následující informace:

K bodu 1 žádosti uvádíme, že Evropské společenství existovalo v letech 1992 až 2009, kdy zaniklo a transformovalo se do Evropské unie, která existuje dodnes. S ohledem na skutečnost, že je v dnešní době oblast zdravotnických prostředků upravena z velké části právě právními předpisy Evropské unie, nahradí Ústav v této otázce Evropské společenství Evropskou unií.

Dále je třeba upozornit na skutečnost, že každá osoba, která zdravotnický prostředek fyzicky vyrábí, přebaluje zdravotnický prostředek jiného výrobce nebo si zdravotnický prostředek nechává vyrábět třetí osobou, je Ústavem považována za výrobce a musí splňovat všechny povinnosti stanovené relevantními právními předpisy. Proto např. samotná změna určeného účelu použití zdravotnického prostředku tedy přestupkem není, jestliže výrobce splňuje všechny povinnosti jemu kladené.

I přes tuto skutečnost ale lze uvést, že jednání popsané v otázce 1 by mohlo porušit hned několik právních předpisů.

V závislosti na tom, zdali byla osoba jako výrobce, resp. zplnomocněný zástupce či dovozce zaregistrována podle ustanovení čl. 31 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (dále jen „nařízení o zdravotnických prostředcích“), lze uvažovat o spáchání přestupku podle ustanovení § 55 odst. 1 písm. w), resp. § 55 odst. 4 písm. e) či ustanovení § 57 odst. 1 písm. r) zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“).

Rovněž lze uvažovat o postihu z důvodu uvedení na trh prostředku, který není v souladu s nařízením o zdravotnických prostředcích, tedy o přestupcích dle ustanovení § 55 odst. 1 písm. a) či ustanovení § 57 odst. 1 písm. a) zákona o zdravotnických prostředcích.

Podle případných důsledků lze rovněž hovořit o povinnosti nahradit nemajetkovou újmu těm osobám, které byly tímto jednáním prokazatelně dotčeny. Podobně nelze vyloučit ani postih podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník(dále jen „trestní zákoník“), kde by bylo možné hovořit např. o trestném činu (těžkého) ublížení na zdraví z nedbalosti nebo ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty z nedbalosti.

Je však nutné připomenout, že ve všech případech bude třeba pečlivě posoudit všechny aspekty konkrétního případu a výše řečené nelze bez dalšího aplikovat na každou situaci.

K bodu 2 žádosti na úvod upozorňujeme, že klasifikace prostředků (tedy rozdělení prostředků do jednotlivých rizikových tříd) je prováděna v souladu s ustanovením čl. 51 nařízení o zdravotnických prostředcích, podle nějž jsou prostředky rozděleny do tříd I, IIa, IIb a III. Riziková třída IV tedy neexistuje a prostředky s nejvyšší mírou rizika jsou zařazovány do rizikové třídy III.

Nad rámec odpovědi k otázce 1 je možné právní důsledky takového jednání spatřovat i v přestupku podle ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nebo ustanovení § 2 odst. 3 písm. a) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, podle něhož se osoby dopustí přestupku, jestliže uvedou nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají.

V úvahu rovněž připadá i ustanovení § 54 odst. 1 písm. h) zákona o zdravotnických prostředcích, který trestá porušení ustanovení čl. 7 nařízení o zdravotnických prostředcích.

K bodu 3 žádosti Ústav odkazuje na odpověď uvedenou k bodu 2 žádosti.

K bodu 5 žádosti Ústav odkazuje na odpověď uvedenou k bodu 2 žádosti.

K bodu 6 žádosti uvádíme, že formy součinnosti u deliktů jsou upraveny jednak trestním zákoníkem, jednak zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“). Trestní právo v rámci těchto forem rozlišuje spolupachatelství, organizátorství, návod a pomoc (viz ustanovení § 23 a 24 trestního zákoníku). Na rozdíl od přestupkového práva je možné se dopustit všech těchto forem součinnosti u všech trestných činů. Právní důsledky jednání osoby, která se vědomě podílela na činnostech v otázkách 1 až 5, tedy budou záviset na právní kvalifikaci jednání „hlavního“ pachatele s tím, že jednání tohoto účastníka bude podle povahy kvalifikováno nejspíš jako spolupachatelství či pomoc.

Úprava součinnosti v přestupkovém právu je sice velmi podobná jako úprava v právu trestním, avšak s tím rozdílem, že zákon o odpovědnosti za přestupky vyžaduje, aby zvláštní zákon výslovně stanovil, že v daném případě jsou trestné i tyto formy součinnosti.

V oblasti náhrady nemajetkové újmy připadá v úvahu solidární odpovědnost.

K bodu 7 žádosti uvádíme, že věcná působnost Ústavu vyplývá z jednotlivých zvláštních zákonů, které Ústavu svěřují konkrétní pravomoci. Z výše jmenovaných zákonů je to zákon o zdravotnických prostředcích, podle nějž Ústav rozhoduje o přestupcích, jejichž skutková podstata je stanovena tímto zákonem. V závislosti na (ne)bezpečnosti zdravotnického prostředku je možné přistoupit i k omezení používání a dodávání prostředku na trh či dokonce stažení prostředku z trhu či oběhu nebo přijmout jiné vhodné opatření podle nařízení o zdravotnických prostředcích.

K bodu 8 žádosti uvádíme, že posouzení závažnosti situací je možné učinit pouze v jednotlivých konkrétních případech a ani v těchto případech neexistuje žádná stupnice závažnosti, na niž by bylo možné tyto situace zanést. Na tuto otázku proto nelze odpovědět.

K bodu 9 žádosti uvádíme, že orgány činné v trestním řízení, soud, obecní úřad, Ústav.

Jak již bylo stanoveno výše, vzhledem k obecnosti položených dotazů i Ústav odpovídá pouze v obecné rovině. Nejsou tedy vyloučeny případné odchylky právního posouzení v konkrétních případech. Ústav rovněž upozorňuje, že poskytnuté informace vychází z právního stavu účinného ke dni podání žádosti o informace a zohledňují veškeré změny v oblasti právní úpravy zdravotnických prostředků, ke kterým došlo v poslední době.