ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 4. 2021

Žádost o poskytnutí informace, jaké  jsou 3 nejčastější vakcíny proti Covid 19 v ČR a jejich počty naočkovaných lidí, jaká je u těchto naočkovaných lidí hladina protilátek po 3 měsících od první dávky vakcíny a zda probíhají na zjištěné protilátky studie, počty úmrtí spojené s vakcinací u těchto 3 nejčastějších vakcín a zda tito zemřelí prodělali nemoc Covid 19.  

Poskytnuté informace

Ad 1) V ČR používané vakcíny jsou prozatím 3 (údaj k 14. 4. 2021): Comirnaty, COVID-19 Vaccine Moderna a Vaxzevria (dříve s názvem COVID-19 Vaccine AstraZeneca). Údaji o počtu naočkovaných lidí Ústav nedisponuje, proto je v této části žádosti v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím vydáno i rozhodnutí o odmítnutí informace. V této souvislosti však byl žadatel odkázán na údaje zveřejňované Ministerstvem zdravotnictví ČR viz https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/vakcinace-cr.

Ad 2) Ústav informací o hladinách protilátek po 3 měsících u očkovaných osob nedisponuje, proto tuto informaci nemůže poskytnout a v této části žádosti žádost odmítá.

K druhé části dotazu pod bodem 2 Ústav uvedl, že je v ČR schválena 1 studie na hladiny protilátek, která je zveřejněna v databázi klinických hodnocení na webových stránkách Ústavu viz odkaz zde: https://www.sukl.cz/modules/evaluation/detail.php?id=51237.

V souladu s ustanovením § 6 zákona o svobodném přístupu k informacím byl žadatel odkázán na webové stránky Ústavu, kde je zveřejněna část požadovaných informací, a to na odkazu uvedeném výše.

Ad 3) Ústav pravidelně zveřejňuje na svých webových stránkách týdenní přehled nahlášených podezření na nežádoucí účinky po vakcínách proti COVID-19. V tomto přehledu je uvedena i kategorie „Celkový počet úmrtí, která byla nahlášena jako důsledek podezření na nežádoucí účinek vakcín proti COVID-19“. V poslední zveřejněné zprávě ke dni 13.4. je celkový počet nahlášených úmrtí 39 (https://www.sukl.cz/tydenni-zpravy-o-prijatych-hlasenich-podezreni-na-nezadouci).

V počtu úmrtí jsou zahrnuty i případy úmrtí na infekci virem SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19, ke kterým došlo po aplikaci první nebo druhé dávky vakcíny. Infekce SARS-coV-2 bývá relativně často hlášena jako podezření na nežádoucí účinek očkování proti COVID-19. Žádná vakcína proti jakémukoli onemocnění před ním nechrání stoprocentně, tedy ani vakcíny proti COVID-19 neposkytují absolutní ochranu před infekcí SARS-CoV-2. Navíc maximální možná ochrana těmito vakcínami nastává až s určitým odstupem po druhé dávce, takže onemocnění po první dávce či krátce po druhé dávce může běžně nastat. Žádná z vakcín proti COVID-19 však sama o sobě toto onemocnění nemůže způsobit. 

Stejně jako u ostatních hlášení se i v těchto případech jedná pouze o podezření na vztah k očkování, časová souvislost rozhodně nemusí znamenat souvislost příčinnou. Všechna hlášení, ve kterých je nahlášeno úmrtí, jsou důkladně hodnocena v rámci ČR a následně na celoevropské úrovni farmakovigilančním výborem pro hodnocení rizik léčivých přípravků (PRAC) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), v němž má i ČR své zástupce.

Ústav tedy v týdenních přehledech zveřejňuje kromě počtu přijatých hlášení podezření na nežádoucí účinky očkování proti COVID-19 a počtu jednotlivých hlášených reakcí i počet hlášení popisujících úmrtí, která již odeslal do celoevropské databáze EudraVigilance, což umožňuje další společné celoevropské hodnocení.

Úmrtí jakožto nejzávažnější možný nežádoucí účinek jsou pochopitelně velmi pečlivě sledována a hodnocena nejen na úrovni ČR, ale společně celosvětově.

K druhé části dotazu, tedy zda tito zemřelí prodělali nemoc Covid-19, je vydáno rozhodnutí o odmítnutí informace, protože Ústav požadovanými informacemi nedisponuje.

Ústav má pouze ty údaje, které mu byly poskytnuty v rámci hlášených podezření na nežádoucí účinky. U nahlášených podezření na nežádoucí účinky vakcín proti COVID Ústav nemá běžně uvedený údaj, zda očkovaný někdy dříve prodělal onemocnění COVID-19. Z dostupných údajů lze pouze konstatovat, že mezi 39 nahlášenými případy podezření na úmrtí ve vztahu k očkování vakcínou proti COVID-19 mělo v době úmrtí 11 očkovaných osob akutní infekci virem SARS–CoV-2.