ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 11. 5. 2016

Žádost o poskytnutí informací týkající se VZ S178/14 - Poskytování právních služeb a VZ S177/14 - SÚKL – Rekonstrukce obvodového pláště   

a) Informaci o výši a datu uhrazení pokuty.

b) Informaci, zda byla v této věci podána správní žaloba (tj. zda bylo napadeno rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterým vám byla uložena pokuta). V kladném případě žádáme o informaci, pod jakou spisovou značkou je věc vedena a zda již byla soudem rozhodnuta, případně jakým způsobem byla věc rozhodnuta, a zda rozhodnutí soudu je již pravomocné. V případě existence rozhodnutí soudu žádáme o zaslání jeho kopie.

c) Informaci, zda vám vznikla v souvislosti s touto veřejnou zakázkou nějaká další škoda, případně v jaké výši (například náklady soudního řízení, náklady na právní zastoupení, postih od poskytovatele dotace apod.).

d) Informaci, zda jste zjistili, která osoba či osoby jsou za vznik škody odpovědné. Žádáme o sdělení jména a pracovního zařazení osoby, která je za škodu odpovědná; případně označení dodavatele služby, který je za škodu odpovědný.

e) Informaci, zda byla škoda po odpovědných osobách vymáhána, v jaké výši a s jakým výsledkem (tj. zejména, zda byla škoda uhrazena, kdy a v jaké výši; případně jaké kroky tímto směrem jsou v současné době podnikány).

f) Informaci, jaká opatření jste přijali, aby v budoucnosti nedocházelo k porušování zákona o veřejných zakázkách a ke vzniku škody tím, že je vám ukládána pokuta ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 

Poskytnuté informace

Veřejná zakázka: S178/14 – Poskytování právních služeb

a) Pokuta ve výši 100 000 Kč byla uhrazena ve lhůtě stanovené v předmětném rozhodnutí ÚOHS, tj. do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, konkrétně dne 27. 1. 2016.

b) Ústav správní žalobu proti předmětnému rozhodnutí ÚOHS nepodal.

c) V souvislosti s touto veřejnou zakázkou další škoda (například náklady soudního řízení, náklady na právní zastoupení, postih od poskytovatele dotace) nevznikla.

d) Dosud nebyla zjištěna osoba(y) odpovědná(é) za škodu.

e) Z uvedeného vyplývají i odpovědi na otázky uvedené pod tímto písmenem. V důsledku výše uvedeného nebyl dosud nárok na náhradu škody uplatněn, tudíž Ústav ani žádnou úhradu neobdržel.

f) Zadávací řízení k veřejné zakázce S178/14 – Poskytování právních služeb proběhlo v roce 2010, kdy ještě nebyla dostatečně odborně personálně obsazena agenda veřejných zakázek. Po upravení organizační struktury Ústavu bylo zřízeno samostatné odd. veřejných zakázek, jehož zaměstnanci splňují odborné a kvalifikační předpoklady k vykonávání této činnosti.

Veřejná zakázka: S177/14 - SÚKL - Rekonstrukce obvodového pláště

a) Pokuta ve výši 100 000 Kč byla uhrazena ve lhůtě stanovené v předmětném rozhodnutí ÚOHS, tj. do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, konkrétně dne 9. 12. 2014.

b) Ústav správní žalobu proti předmětnému rozhodnutí ÚOHS nepodal.

c) V souvislosti s touto veřejnou zakázkou další škoda (například náklady soudního řízení, náklady na právní zastoupení, postih od poskytovatele dotace) nevznikla.

d) Dosud nebyla zjištěna osoba(y) odpovědná(é) za škodu.

e) Z uvedeného vyplývají i odpovědi na otázky uvedené pod tímto písmenem. V důsledku výše uvedeného nebyl dosud nárok na náhradu škody uplatněn, tudíž Ústav ani žádnou úhradu neobdržel.

f) Zadávací řízení k veřejné zakázce S177/14 – SÚKL REKONSTRUKCEOBVODOVÉHOPLÁŠTĚ proběhlo v roce 2006/2007, kdy ještě nebyla dostatečně odborně personálně obsazena agenda veřejných zakázek. Po upravení organizační struktury Ústavu bylo zřízeno samostatné odd. veřejných zakázek, jehož zaměstnanci splňují odborné a kvalifikační předpoklady k vykonávání této činnosti.


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení