ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 26. 4. 2016 (2)

Žádost o poskytnutí informací ohledně výběrového řízení na ředitelku SZP  

a vztahu ředitele a Mgr. Věry Kopečné:
  1. Jaký je Váš vztah s pracovnicí Mgr. Věrou Kopečnou, která byla pověřena řízením sekce zdravotnických prostředků?
  2. Jakým způsobem se konalo výběrové řízení na její pozici a kdy se toto výběrové řízení konalo, když Mgr. Kopečná nastoupila na toto místo dne 26.1.2016?
  3. Jací další kandidáti se o tuto pozici ucházeli? Prosím o jejich jména a adresy.
  4. Je pravdou, že jste v častém kontaktu s rodiči Mgr. Kopečné, kdy její rodiče jsou blízkými Vašimi dlouhodobými přáteli?
  5. Je pravdou, že používáte k výkonu funkce dvě služební vozidla, kdy se v obou případech jedná o vozy zn. Škoda Superb, a které byly zakoupeny letos každý za bezmála jeden milion korun?
  6. Jakým způsobem je odůvodněna potřeba dvou, takto luxusních, služebních vozidel?
  7. Máte oba vozy k dispozici i s řidičem?
  8. Používáte jeden z těchto služebních vozů také v místě trvalého bydliště také pro soukromé účely?
  9. Kolik dní v týdnu trávíte svůj čas v kanceláři na adrese sídla Státního ústavu kontroly léčiv a kolik dní v týdnu pracujete z domova, jako tzv. home office?
  10. Z jakého důvodu nedocházíte do místa výkonu práce každý den? 

Žádost byla z části odložena, neboť se nejedná o informaci vztahující se k působnosti Ústavu.

Poskytnuté informace

K Vaší žádosti Vám sdělujeme následující informace.

Ad 1

Vzhledem k tomu, že žádost je adresována sice SÚKL, avšak s uvedením „k rukám ředitele“, přepokládáme, že se otázka týká jeho osoby.

Vztah ředitele Ústavu a Mgr. Kopečné je pracovně-právním vztahem.

Ad 2

Z kontextu s otázkou první lze usuzovat, že dotaz směřuje na výběrové řízení na pozici ředitele sekce zdravotnických prostředků.

V roce 2015 proběhla na pozici ředitele Sekce zdravotnických prostředků (dále jen „SZP“) Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) celkem 2 výběrová řízení – první z nich bylo vypsáno dne 9. 9. 2015, druhé pak dne 16. 12. 2015. V rámci těchto výběrových řízení nebyl vybrán žádný uchazeč, resp. do jednoho výběrového řízení se nepřihlásil žádný uchazeč a ve druhém výběrovém řízení byl přihlášen pouze jeden uchazeč.

Z výše uvedených důvodů a z důvodu nutnosti zabezpečit chod SZP byla v souladu s § 66 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění, určena jako dočasný zástupce ředitele SZP Mgr. Věra Kopečná, a to až do doby, než bude ve  výběrovém řízení vybrán a na tuto pozici zařazen nový ředitel SZP.

Ad 3

O pozici nového ředitele SZP se ucházel pouze jeden kandidát. 

Ad 4

Ředitel SÚKL nebyl a není v žádném kontaktu s rodiči Mgr. Kopečné, ani pokud se týká výkonu působnosti SÚKL, ani pokud se týká jeho soukromého života.

Ad 5

Ředitel SÚKL využívá různých vozidel v majetku SÚKL. Obě zmiňovaná vozidla jsou určena ke služebnímu využití  všech zaměstnanců SÚKL.

Ad 6

Jedná se o standardní typ vozidel, který je dostupný široké veřejnosti a značné části veřejné správy. Tato vozidla nejsou vybavena nadstandardně a spadají do kategorie „střední třídy“.

K nákupu uvedených vozidel došlo po vyřazení dvou vozidel z evidence majetku SÚKL a byl tak doplněn celkový počet osobních vozidel využívaných pro zajištění výkonu kompetencí SÚKL. Nákup těchto vozidel byl realizován formou veřejné zakázky malého rozsahu, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Ad 7

Jak už bylo uvedeno v odpovědi na otázku č. 5, uvedená vozidla nejsou určena pro výhradní potřebu ředitele Ústavu, ale jsou k dispozici všem zaměstnancům pro plnění jejich pracovních povinností a jsou tak i využívána, ať již s řidičem či jako referentská vozidla.

Ad 8

Ředitel SÚKL nepoužívá žádný služební vůz pro soukromé účely.

Ad 9 a Ad 10

Konkrétní místa působení ředitele SÚKL jsou volena vždy tam, kde to výkon jeho funkce vyžaduje, tedy včetně služebních pochůzek a služebních cest, a to jak tuzemských, tak zahraničních.

K upřesnění pojmu z dotazu „home office“: Vnitřní předpisy SÚKL tento pojem neznají, ale umožňují zaměstnancům SÚKL při splnění některých podmínek práci z domova, přičemž „prací z domova“ se v tomto případě rozumí výkon práce nebo služby z jiného místa než je pracoviště SÚKL, kdy zaměstnanec používá vzdálený přístup k dokumentům a aplikacím SÚKL.

Od počátku roku 2016 využil ředitel SÚKL možnost výkonu služby mimo pracoviště SÚKL celkem v osmi případech.


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení