Zádost o poskytnutí informací ze dne 14. 11. 2016 (2)

Žádost o poskytnutí textů rozhodnutí vydaných SÚKL v následujících věcech:  

  • sukls174590/2014,
  • sukls177659/2014,
  • sukls52077/2015,
  • sukls71976/2015,
  • sukls193024/2015,
  • sukls193314/2015,
  • sukls193841/2015,
  • sukls194136/2015,
  • sukls194241/2015;

dále o poskytnutí informace, zda

účastníci řízení ve výše uvedených věcech podali proti rozhodnutí SÚKL opravný prostředek a zda a jak o něm případně bylo rozhodnuto;

a dále, zda výše uvedená rozhodnutí nebo na ně navazující rozhodnutí odvolacího orgánu byla přezkoumávána správními soudy a zda a jak případně správní soudy v těchto věcech rozhodly a jakým jednacím číslem byla tato rozhodnutí soudů opatřena a v jaký den byla vydána.

Poskytnuté informace

Žadateli byla poskytnuta pravomocná rozhodnutí vydaná ve správních řízeních sukls174590/2014, sukls177659/2014, sukls52077/2015, sukls71976/2015, sukls193024/2015, sukls193314/2015, sukls193841/2015, sukls194136/2015, sukls194241/2015 s anonymizovanými údaji, které SÚKL dle zákona o svobodném přístpu k informacím nesposkytuje.

Informace, zda účastníci řízení ve výše uvedených věcech podali proti rozhodnutí povinného subjektu opravný prostředek a zda a jak o něm Ministerstvo zdravotnictví jako nadřízený orgán SÚKL případně rozhodlo, jsou obsaženy v textech poskytnutých rozhodnutí.

Mimo výše uvedené bylo odvolání podáno proti rozhodnutí vydaném pod sp.zn. SUKLS194241/2014. Toto odvolání Ministerstvo zdravotnictví dle § 90 odst. 5 zamítlo a napadené rozhodnutí Ústavu potvrdilo. Uvedené rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví bylo napadeno správní žalobou, o níž je aktuálně vedeno řízení u Městského soudu v Praze. Ústav není účastníkem tohoto soudního řízení.

 

Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení