ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vedoucí oddělení provozu a dopravy v Odboru ekonomicko – provozním

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Vedoucí oddělení provozu a dopravy v Odboru ekonomicko – provozním.   

V Praze dne: 9. 7. 2024

Spisová značka: sukls160187/2024

Čj.: sukl160187/2024


Vyvěšeno dne: 9. července 2024

Sejmuto dne: 16. července 2024

 

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

 

 

1.   Údaje o služebním místě a podmínkách výkonu služby

 

Ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na:

 

služební místo Vedoucí oddělení provozu a dopravy v Odboru ekonomicko – provozním ve služebním úřadu Státní ústav pro kontrolu léčiv, ID služebního místa 674

obory služby:    4 – Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace

Informace o služebním místě:

 • Služební úvazek: 1,0 při délce služební doby 40 hodin týdně
 • Služební poměr na dobu neurčitou
 • Předpokládaným dnem nástupu je nejdříve den 14. 8. 2024
 • Místo výkonu služby: Praha

Další údaje o podmínkách výkonu služby naleznete na internetové stránce Ministerstva vnitra ČR https://www.mvcr.cz/sluzba/soubor/ssp-c-3-2022-priloha-c-3b-podminky-vykonu-sluzby-text.aspx

 

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

 • organizační zajištění chodu přímo podřízené organizační jednotky (OJ) - Oddělení provozu a dopravy (ODP) a plnění úkolů přidělených svěřené OJ a jemu podřízených zaměstnanců (např. měsíční uzávěrka docházky přímo podřízených zaměstnanců, odměňování, motivace, služební hodnocení a vedení přímo podřízených zaměstnanců odd. OPD, podílení se na tvorbě ročního plánu vzdělávání a čerpání dovolené, tvorba charakteristik SSM/SPM a kompetenčních modelů aj.),
 • koordinace a stanovování koncepčních záměrů a plánů rozsáhlých provozních činností Ústavu k zajištění provozu, údržby a oprav budov, zařízení a pronajatých prostor, včetně koordinace a řízení všech účastníků přípravy a realizace,
 • zpracování interních předpisů v rámci své působnosti, podílení se na připomínkovém řízení ostatních interních předpisů Ústavu,
 • účast na výběrových řízeních na dodavatele, účast na poptávkových řízeních a kontraktačních jednáních, zastupování Ústavu při jednání s pojišťovnami a ve správních řízeních týkajících se dopravních přestupků způsobených služebními automobily,
 • zabezpečení vypracování zadávacích dokumentací v rámci zajištění provozu, oprav a údržby budov, zařízení a pronajatých prostor,
 • vedení centrální evidence dodavatelů za Ústav a výše objemu jejich zakázek včetně provádění hodnocení dodavatelů v souladu s interními předpisy,
 • výkon činností příkazce operace u přidělených účelových středisek pro financování provozu, v souladu s předpisy platnými pro tuto oblast,
 • plánování a zajišťování autodopravy včetně vedení evidence na tomto úseku v souladu s platnými předpisy a interními normami pro tuto oblast,
 • odpovědnost za údržbu, opravy, servis, obnovu a obměnu služebních vozidel,
 • řízení, organizace a kontrola externě zajišťovaných činností v oblasti BOZP a PO,
 • zajištění technické správy a údržby budov včetně spolupráce s externími subjekty v oblasti servisu, zabezpečení fyzického perimetru (PZTS, EKV, CCTV, klíčové hospodářství), povinných revizí, vytápění a kotelny, klimatizačních zařízení, instalace vody, elektroinstalace apod.,
 • řízení, organizace a kontrola externě zajišťovaných činností provozně technického servisu (např. ostraha objektů, ekologická likvidace odpadu, úklid, správa budov apod.),
 • zajištění správy, provozu a pravidelného vyúčtování všech telefonních operátorů,
 • metodická činnost v oblasti evidence majetku,
 • zajištění vedení evidence majetku v souladu s platnými předpisy pro tuto oblast,
 • zajištění činností spojených s převody majetku a s likvidací nepotřebného majetku v souladu s platnými předpisy pro tuto oblast,
 • zabezpečení zpracování plánu odpisů,
 • zabezpečení inventarizace majetku,
 • podílení se na přípravě podkladů pro pravidelné porady vedení.

 

 

2.   Údaje o složkách platu

 

Zveřejnění uvedených údajů o složkách platu nepředstavuje veřejný příslib.

 

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 13. platové třídy.

 

2. 1. Platový tarif

 

Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif od 30 780 Kč do 45 420 Kč. Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně podle započitatelné praxe a míry jejího zápočtu podle § 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 304/2014 Sb.)

 

2. 2. Osobní příplatek

 

Rozpětí od 9 000 Kč do 13 600 Kč odpovídá průměrné výši osobního příplatku při dosahování dobrých výsledků ve služebním hodnocení ve služebních úřadech v České republice. Osobní příplatek je nenároková složka platu, kterou lze ocenit státního zaměstnance za jeho znalosti, dovednosti, a především za jeho výkonnost. V závislosti na výsledku jeho služebního hodnocení tedy státnímu zaměstnanci přísluší osobní příplatek v rozmezí od 0 Kč do částky odpovídající 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává službu, a u tzv. vynikajících, všeobecně uznávaných odborníků do částky odpovídající 100 %.

 

 

2. 3. Příplatek za vedení

 

Výše příplatku za vedení je stanovena přílohou č. 2 k zákonu. Příplatek za vedení v rozmezí od 10% do 20% v rámci rozpětí stanoveného v příloze č. 2 k zákonu o státní službě. Příplatek za vedení se určí podle stupně řízení a náročnosti řídící práce v procentech platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je představený zařazen a v závislosti na počtu přímo podřízených státních zaměstnanců, zaměstnanců v základním pracovněprávním vztahu a představených.

 

2. 4. Odměny

 

Státnímu zaměstnanci, který splnil mimořádné nebo zvlášť významné služební úkoly nebo který dobrovolně převzal splnění naléhavých služebních úkolů za nepřítomného státního zaměstnance, lze poskytnout odměnu a státnímu zaměstnanci, který se bezprostředně nebo významně podílel na splnění předem stanoveného mimořádně náročného služebního úkolu, jež je z hlediska působnosti služebního úřadu zvlášť významné, lze poskytnout cílovou odměnu.

 

 

3.   Podání žádosti

 

Posuzovány budou žádosti[1] o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného nebo žádosti o jmenování na služební místo představeného (dále je „žádost“), doručené ve lhůtě do 16. července 2024, tj. v této lhůtě

 • doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, oddělení personální a vzdělávací, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10,
 • podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
 • @ podané v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu posta@sukl_cz, nebo
 • podané v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové schránky ID: qwfai2m. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo Vedoucí oddělení provozu a dopravy v Odboru ekonomicko – provozním ve služebním úřadu Státní ústav pro kontrolu léčiv, ID služebního místa 674 sp. zn. sukls160187/2024“.

 

 

V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.

 

 

4.   Podmínky účasti ve výběrovém řízení

 

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

1) Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem o státní službě, tj.:

a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona.

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[2], uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;

Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou;

b) dosáhl věku 18 let;

c) je plně svéprávný – splnění tohoto předpokladu žadatel dokládá písemným čestným prohlášením[3];

d) je bezúhonný – splnění tohoto předpokladu žadatel dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[4], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů. Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[5]; 

e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolského vzdělání získaného studiem v magisterském studijním programu;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[6]; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; 

f)   má potřebnou zdravotní způsobilost – splnění tohoto předpokladu se dokládá při podání žádosti čestným prohlášením[7]. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.

2) Splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona platným služebním předpisem (Stanovení požadavků na služební místo), kterým je

- odborné zaměření vzdělání v některém z těchto oborů – magisterský studijní program v oboru technické vědy a nauky; stavebnictví; ekonomie.

Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny (vysokoškolským diplomem v příslušném oboru);

3) Je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:

a)    příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,

b)    evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti;

Splnění tohoto předpokladu lze pro účely výběrového řízení doložit též dokladem, že žadatel o vydání osvědčení požádal. Osvědčení je však žadatel povinen doložit nejpozději před vyhodnocením výsledků výběrového řízení výběrovou komisí;

 

4) Je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží čestné prohlášení[8] podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:

a)    tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,

b)     pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem a) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,

c)     příslušníkem Lidových milicí,

d)     členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,

e)     studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti. Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách;

5) Splňuje předpoklad účasti ve výběrovém řízení na služební Vedoucí oddělení provozu a dopravy v Odboru ekonomicko – provozním ve služebním úřadu Státní ústav pro kontrolu léčiv, ID služebního místa 674, tj. je osobou, která v uplynulých 15 letech vykonávala nejméně po dobu 1 roku činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné.  Činnostmi podle § 5 odst. 1 zákona jsou:

 • příprava návrhů právních předpisů a zajišťování právní činnosti,
 • příprava mezinárodních smluv a předpisů Evropské unie nebo jiné mezinárodní organizace,
 • příprava návrhů koncepcí, strategií a programů,
 • řízení a usměrňování činnosti jiných správních úřadů, organizačních složek státu, které nejsou správními úřady, nebo orgánů veřejné moci, které nejsou správními úřady,
 • vytváření a správu systémů veřejné správy podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou provozních informačních systémů,
 • státní statistická služba,
 • správa kapitoly státního rozpočtu vůči organizačním složkám státu a právnickým osobám, s výjimkou služebního úřadu, ve kterém je služba vykonávána,
 • ochrana utajovaných informací podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů,
 • zabezpečování obrany státu,
 • zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti,
 • obhajoba zahraničních zájmů České republiky a zájmů České republiky vyplývajících z jejího členství v Evropské unii nebo v jiné mezinárodní organizaci,
 • příprava nebo realizaci dotační politiky,
 • příprava nebo realizaci politiky výzkumu a vývoje,
 • příprava a provádění správních úkonů[9] včetně kontroly,
 • ochrana obyvatelstva, krizové řízení a integrovaný záchranný systém,
 • zadávání veřejných zakázek,
 • audit,
 • zajišťování organizačních věcí služby a správy služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců[10],
 • řízení (činností výše uvedených),
 • příprava a vypracování odborných věcných podkladů (k činnostem výše uvedeným).

 

Splnění těchto předpokladů se podle § 51 odst. 3 zákona dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin (např. pracovní smlouva, potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem, nebo výpis z personálního spisu), z nichž je zřejmé, kdo je vydal a které prokazují aktuálně zastávanou pozici a dosaženou délku praxe výkonu činností podle § 5 odst. 1 zákona nebo činností obdobných.

6) K žádosti dále žadatel přiloží strukturovaný profesní životopis v českém jazyce.

7) K žádosti dále žadatel přiloží motivační dopis.

5.   Ostatní informace

 

Omezení některých práv státních zaměstnanců (§ 80 až 81 zákona o státní službě):

1. představený nesmí po dobu trvání služebního poměru vykonávat žádnou funkci v politické straně nebo v politickém hnutí (§ 80 zákona o státní službě),

2. státní zaměstnanec nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů obchodních korporací provozujících podnikatelskou činnost, s výjimkou případů, kdy byl do těchto orgánů vyslán služebním orgánem,

3. státní zaměstnanec může vykonávat jinou výdělečnou činnost než službu podle tohoto zákona pouze s předchozím písemným souhlasem služebního orgánu (§ 81 odst. 2 zákona o státní službě).

 

Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.

 

6.   Údaje o pohovoru

 

Se žadateli, jejichž žádost nebyla vyřazena, provede výběrová komise pohovor.

 

Poučení služebního orgánu:

Přihláška, která nebude obsahovat náležitosti stanovené zákonem a uvedené v bodě 1) až 6), nebude ve výběrovém řízení posuzována. Přihláška, ve které žadatel neuvede adresu datové schránky nebo emailovou adresu bude z výběrového řízení vyřazena, stejně tak jako přihláška, která nebyla doručena v poslední den lhůty na adresu služebního úřadu.

Poučení o doručování ve výběrovém řízení podle § 24 odst. 11 zákona o státní službě:

V průběhu výběrového řízení se doručuje žadateli do datové schránky nebo na elektronickou adresu pro doručování (e-mail), pokud žadatel nemá datovou schránku zřízenu. Pokud žadatel v žádosti elektronickou adresu pro doručování neuvede a nemá zřízenu datovou schránku, bude jeho žádost vyřazena.

Dokument doručovaný žadateli ve výběrovém řízení na elektronickou adresu je doručen pátým dnem ode dne, kdy byl odeslán, pokud se datová zpráva nevrátila jako nedoručitelná. Pokud nebude možno dokument doručit, protože se datová zpráva vrátí jako nedoručitelná, učiní se neprodleně další pokus o doručení; bude-li i další pokus o doručení neúspěšný, doručí se dokument jiným vhodným způsobem. V takovém případě pak bude platit, že dokument bude doručen pátým dnem ode dne, kdy byl odeslán.

V případě doručování do datové schránky platí, že nepřihlásí-li se do datové schránky osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodané písemnosti, ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy byla písemnost dodána do datové schránky, je písemnost doručena pátým dnem ode dne, kdy byla odeslána.

Poučení o možnosti provedení pohovoru v náhradním termínu podle § 27 odst. 5 zákona o státní službě:

Výběrová komise může provést s žadatelem pohovor v náhradním termínu na jeho požádání, pokud provedení pohovoru v náhradním termínu nebrání řádnému plnění úkolů služebního úřadu. K provedení náhradního termínu pohovoru žadatele, který by se nemohl dostavit k pohovoru pro překážku na jeho vůli nezávislou, pro kterou by nebylo možné provést pohovor v takovém náhradním termínu, aby bylo možné výběrové řízení dokončit ve lhůtě 60 dnů, je třeba souhlas služebního orgánu.

 

Kontakty

Mgr. Tereza Valicová

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Telefon: 272 185 264

 

 

                                                                                                                     

MUDr. Tomáš Boráň
ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv
Přílohy:  

 


[1] Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.

[2] Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[3] Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[4] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

[5] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

[6] Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[7] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[8] Čestné prohlášení je přílohou tohoto Oznámení

[9] Např. § 15 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

[10] Mezi obdobné těmto činnostem lze zařadit činnosti v oblasti personalistiky a řízení lidských zdrojů.