ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

Na postup Státního ústavu pro kontrolu léčiv při vyřizování žádosti o poskytnutí informace lze podat u Státního ústavu pro kontrolu léčiv v souladu s § 16a zákona č. 106/1999 Sb. stížnost a to ve lhůtě 30 dnů ode dne

 1. doručení sdělení, kterým Státní ústav pro kontrolu léčiv odkáže žadatele na zveřejněnou informaci,
 2. doručení sdělení, kterým Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o odložení žádost pro nedostatek působnosti k poskytnutí informace,
 3. doručení oznámení Státního ústavu pro kontrolu léčiv o požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace,
 4. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace, jestliže žádost nebyla rozhodnutím odmítnuta,
 5. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace v prodloužené lhůtě podle ustanovení § 14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., jestliže žádost nebyla rozhodnutím odmítnuta.

O stížnosti rozhoduje Ministerstvo zdravotnictví, jestliže Státní ústav pro kontrolu léčiv stížnosti do 7 dnů sám zcela nevyhoví. Ministerstvo rozhodne ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího předložení Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Co musí stížnost obsahovat ?

     1. Identifikace stěžovatele

  • fyzická osoba - jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování,
  • právnická osoba - název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.
 1. Označení Státního ústavu pro kontrolu léčiv jako správního orgánu, jemuž je stížnost určena.
 2. Předmět stížnosti - žádost k níž se stížnost vztahuje.
 3. Důvody podání stážnosti - v čem stěžovatel spatřuje porušení zákona.
 4. Čeho se stěžovatel domáhá.
 5. Podpis stěžovatele.

Způsoby podání stížnosti

 1. Písemně prostřednictvím pošty na adresu:
  Státní ústav pro kontrolu léčiv
  Šrobárova 48
  100 41 Praha 10
 2. Ústně do protokolu na výše uvedené adrese.
 3. Prostřednictvím faxu na čísle +420 272 185 377.
 4. Prostřednictvím datové schránky.
 5. Prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické podatelny posta@sukl_cz.