Seznam cen a úhrad LP/PZLU k 1.6.2012

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam") v nové verzi datového rozhraní zohledňující změny plynoucí ze zákona č. 298/2011 Sb. Nadále tak již není vydávána řádná aktualizace Seznamu.      

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu se zákonem zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam"). Seznam je vydáván vždy k 1. dni kalendářního měsíce a uvádí úplný výčet z veřejného zdravotního pojištění hrazených léčivých přípravků (LP) a potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ), o jejichž úhradě Ústav rozhoduje, včetně jejich maximálních či ohlášených cen výrobce, výše a podmínek úhrady včetně jejich nejvyšší možné úhrady pro konečného spotřebitele spolu s výší doplatku do započitatelného limitu.

Dále Seznam obsahuje základní úhrady referenčních skupin s odůvodněním, jak byly základní úhrady stanoveny, spolu s úplným výčtem léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely zařazených do referenčních skupin a maximální ceny léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, u kterých Ústav rozhoduje pouze o maximální ceně spolu s úplným výčtem léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a s odůvodněním, jak byly maximální ceny stanoveny.

 


Dne 16.4.2012 nabyl právní moci a dne 16.5.2012 vykonatelnosti Rozsudek Městského soudu V Praze 11 Ad 13/2010 – 104 ze dne 12.4.2012, kterým Městský soud v Praze rozhodl v právní věci žalobce Zentiva a.s., IČ 31411771, se sídlem v Hlohovci, Nitranská 100, Slovenská republika proti žalovanému Ministerstvo zdravotnictví České republiky, se sídlem v Praze 2, Palackého náměstí 4 o žalobě proti rozhodnutí žalovaného správního úřadu ze dne 13.4.2010, č.j. MZDR 5232/2010, sp. zn. FAR: L19/2010, kterým Ministerstvo zdravotnictví potvrdilo rozhodnutí Ústavu ze dne 30.12.2009, č.j. SUKLS6016/2009, ve společném správním řízení o změně výše a podmínek úhrady léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných s léčivými přípravky náležejícími do referenční skupiny č. 28/2 hypolipidemika, fibráty; per os, tak, že toto rozhodnutí Ministerstva se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení. Výše uvedené skutečnosti se promítají do Seznamu vydávaného Ústavem na základě ustanovení § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.


 

 

Změny úhrad, maximálních cen a započitatelných doplatkůSeznam pro přímé vyhledávání na webu v XLS podobě


Soubory pro stažení (v datovém rozhraní SÚKL CAU08-02)

 

Seznam LP/PZLÚ používaných pouze při ústavní péči v XLS podobě
 
 
Seznam LP/PZLÚ používaných pouze při ústavní péči v TXT podobě


Vysvětlivky a pomocné číselníky
 

Upravené datové rozhraní Seznamu cen LP/PZLÚ používaných při ústavní péči neobsahuje DNC

ATCrrmmdd

- číselník pro pole ATC (seznam ATC skupin)

DRZrrmmdd

- číselník pro pole DRZ (přehled držitelů rozhodnutí o registraci /výrobců

LIMrrmmdd

- číselník pro pole LIM1 a LIM2 (vykazovací limit)

NEZAPrrmmdd

- číselník pro pole NEZAP (příznak kategorie léčiva - nezapočitatelnosti do limitu)

OMErrmmdd

- číselník pro pole OME1 a OME2 (specializace předepisujícího lékaře)

STAVREGrrmmdd

- číselník pro pole S_REG (stav registrace)

DETINDrrmmdd

- číselník pro pole DET_IND1 (detail indikačního omezení)

DETIND2rrmmdd

- číselník pro detail indikačního omezení v případě zvýšené úhrady

TYPREGrrmmdd

- číselník pro pole T_REG (typ registrace)