ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Promíjení a vracení náhrad výdajů za odborné úkony prováděné na žádost

Státní ústav pro kontrolu léčiv může v zákonem stanovených případech prominout náhradu výdajů nebo jejich část. V odůvodněných případech pak může přikročit i k vrácení náhrad výdajů.  

Prominutí náhrad výdajů

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen ústav) promine pouze z důvodů uvedených v  § 112 odst. 3 písm. b) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech") a v § 27 odst. 3 písm. b)  zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o lidských tkáních a buňkách"),  náhradu výdajů nebo jejich část:

  • jde li o převzetí registrace nebo
  • jde li o úkony, na jejichž provedení je veřejný zájem nebo
  • jde li o úkony, které mohou mít zvlášť významné důsledky pro širší okruh osob.

Náhradu výdajů ústav promine jen na základě žádosti.

Vracení náhrad výdajů na základě žádosti

Ústav vrací žadateli náhradu výdajů nebo její část, jde-li o jeden z následujících případů:

  • pokud žadatel zaplatil náhradu výdajů, aniž ktomu byl povinen, vrací ústav náhradu vplné výši
  • pokud řízení nebo požadovaná činnost nebyly vůbec zahájeny, vrací ústav náhradu vplné výši
  • pokud žadatel zaplatil vyšší částku, než je uvedena v sazebníku SÚKL (pokyn UST-29, UST-36), vrací ústav rozdíl mezi těmito částkami
  • pokud žadatel zaplatil a pak mu ústav na jeho dodatečnou žádost úhradu prominul, vrací ústav náhradu vplné výši
  • pokud je na žádost žadatele zastaveno správní řízení nebo je na žádost žadatele ukončen odborný úkon neprováděný ve správním řízení, vrací ústav poměrnou část náhrady výdajů odpovídající odborným činnostem, které nebyly do doby ukončení řešení žádosti provedeny; pokud již byla vypracována hodnotící zpráva, považují se všechny odborné úkony za provedené

Ústav vrací náhradu výdajů na základě podepsané žádosti.  

Podrobnější informace o promíjení a vracení náhrad výdajů naleznete v pokynu SÚKL UST-24.

Výzva pro držitele rozhodnutí o registraci – dostupnost léčivých přípravků v souvislosti s COVID-19, 19.03.2020

Vyzýváme držitele rozhodnutí o registraci o sdělení informací, které se týkají dostupnosti léčivých přípravků v souvislosti s onemocněním COVID-19. SÚKL je připraven řešit případné...