ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Politika kvality Ústavu

K zajištění plnění cílů a povinností Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) vyhlašuje ředitelka politiku kvality Ústavu s ohledem na

 • zákazníky (regulované subjekty), zainteresované strany a zaměstnance Ústavu,
 • platnou legislativu a normativní předpisy,
 • Statut SÚKL,
 • postavení Ústavu v národním a mezinárodním měřítku,
 • pravidla etiky.

Politika kvality je zohledňována při všech činnostech vykonávaných Ústavem a vedení Ústavu požaduje, aby se každý zaměstnanec podílel v rámci své působnosti na plnění politiky kvality.

Cíle a úkoly jsou dosahovány s využitím příslušné legislativy, při zachovávání etických pravidel, environmentálního chování a bezpečnosti práce, průhledně, předvídatelně, s transparentní dokumentací činností Ústavu a s otevřeností k podnětům regulovaných subjektů a veřejnosti.

Cíle a úkoly směřují k naplnění politiky státu v oblasti veřejného zdraví a zohledňují obecně přijaté odborné standardy v oblasti lékové politiky.

Pro efektivní plnění politiky kvality ředitelka Ústavu stanovila následující dlouhodobé záměry Ústavu podporující naplňování strategických cílů dále rozpracovaných ve Strategickém plánu SÚKL pro roky 2021 - 2025:

 • Poskytovat služby a plnit činnosti dané legislativními předpisy na vysoké úrovni, v reálně nejkratších časových termínech, zvyšovat spokojenost zákazníků a partnerů a vytvářet příznivou image Ústavu.
 • Ukazatelem efektivnosti systému managementu kvality je pravidelné hodnocení jednotlivých aktivit útvarů Ústavu s ohledem na naplňování spokojenosti zákazníků a partnerů Ústavu.
 • Usilovat o dosažení mezinárodního uznání činnosti Ústavu nejen v rámci agentur v EU. V této souvislosti podporovat aktivní účasti zástupců Ústavu při mezinárodní spolupráci v rámci Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), Evropské komise (EK), Evropského ústředí pro kvalitu léčiv a zdravotní péče Rady Evropy (EDQM), Rady Evropy (RE) a dalších, systematicky sledovat jejich rozhodnutí a zapracovávat je do činností Ústavu.
 • Plnit podmínky pro zabezpečení činnosti Ústavu v souladu se zásadami systému managementu kvality a požadavky norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN ISO/IEC 17025 v oblasti laboratoří.
 • Zvyšovat efektivitu a účinnost systému managementu kvality, k tomu využívat funkční informační systémy, moderní nástroje řízení, interní audity a uplatňovat opatření k nápravě a příležitosti ke zlepšení.
 • Zvyšovat kvalifikaci, odbornou způsobilost všech zaměstnanců a zabezpečovat jejich trvalý odborný růst zjišťováním potřeb a realizací plánů vzdělávání.
 • Vhodnými motivačními nástroji stimulovat své zaměstnance, kteří jsou základním zdrojem pro plnění úkolů Ústavu.
 • Udržovat potřebné materiální, technické a finanční zdroje pro neustálé zlepšování procesů.