OOP 02-21 Stanovení výše a podmínky úhrady transfuzních přípravků a autologních transfuzních přípravků

Opatření obecné povahy 02-21 týkající se stanovení výše a podmínek úhrady transfuzních přípravků a autologních transfuzních přípravků.      

Státní ústav pro kontrolu léčiv na základě ustanovení § 15 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 171 a. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává na základě ukončeného připomínkového řízení opatření obecné povahy 02-21, sp. zn. SUKLS17786/2021. Předmětné opatření obecné povahy nabývá v souladu s ustanovením § 173 odst. odst. 1, věty čtvrté správního řádu účinnosti již dnem jeho vyvěšení, tj. 1. 3. 2021.  

V Praze dne 1. 3. 2021

Sekce cen a úhrad