ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Odvolání proti odmítnutí žádosti o informace

Proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat u Státního ústavu pro kontrolu léčiv v souladu s § 16 zákona č. 106/1999 Sb. odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí žadateli.

O odvolání rozhoduje Ministerstvo zdravotnictví ve lhůtě 15 dnů od předložení odvolání žadatele spolu se spisovým materiálem Státním ústavem pro kontrolu léčiv, který tak učiní nejpozději do 15 dnů od doručení odvolání.

Odvoláním nelze napadnout pouze odůvodnění rozhodnutí o odmítnutí žádosti, ale lze napadnout pouze výrokovou část tohoto rozhodnutí.

Co musí odvolání obsahovat

      1. Identifikaci odvolatele:

  • fyzická osoba - jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování,
  • právnická osoba - název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.
 1. Označení Státního ústavu pro kontrolu léčiv jako správního orgánu, jemuž je odvolání určeno.
 2. Identifikaci rozhodnutí, které je napadáno odvoláním.
 3. V  jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá a v čem spatřuje rozpor s právními
  předpisy, nesprávnost rozhodnutí nebo jemu předcházejícího řízení. Není-li v odvolání
  uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že je podáno proti celému rozhodnutí.
 4. Čeho se odvolatel domáhá, co navrhuje.
 5. Podpis odvolatele.

Způsoby podání odvolání

 1. Písemně prostřednictvím pošty na adresu:
  Státní ústav pro kontrolu léčiv
  Šrobárova 48
  100 41 Praha 10
 2. Ústně do protokolu na výše uvedené adrese.
 3. Prostřednictvím datové schránky.
 4. Prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické podatelny posta@sukl_cz se zaručeným elektronickým podpisem.

Za podmínky, že je podání odvolání do 5 dnů potvrzeno některým z výše uvedených způsobů,  je možné odvolání podat také prostřednictvím faxu (+420 272 185 377) nebo elektronické pošty bez zaručeného elektronického podpisu.