Odborný pracovník Oddělení podpory ředitele

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební pozici Odborný pracovník Oddělení podpory ředitele  

V Praze dne: 4. května 2021

Spisová značka: sukls130956/2021
Čj.: sukl130956/2021

Vyvěšeno dne: 4. 5. 2021

Sejmuto dne:   17.5.2021

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na:

 

služební místo: Odborný pracovník Oddělení podpory ředitele, ID služebního místa 708

obor služby: 21 – Zdravotnictví a ochrana zdraví

Informace o služebním místě:

  • Služební úvazek: 1,0
  • Služební poměr na dobu neurčitou (v případě vykonání úřednické zkoušky)
  • Předpokládaným dnem nástupu červen 2021 (nebo dle dohody)
  • Místo výkonu služby: Praha
  • Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 zákona o státní službě do 13. platové třídy

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

-          Nastavení a dodržování koncepce a celostátní koordinace v oblasti léčiv, zdravotnických prostředků, inspekční činnosti a dozoru,

-          koordinace činnosti ve vztahu k zahraničním institucím a zahraniční spolupráci v kompetenci ředitelky SÚKL, včetně přípravy podkladů, dokumentů, organizace jednání a příprava formulací závěrů z jednání,

-          koordinace přípravy podkladů pro ředitelku SÚKL k jednání na úrovni ředitelů lékových agentur HMA a regulační sítě EU,

-          koordinace činnosti pro ředitelku SÚKL k jednání na úrovni EMA Management Board, včetně přípravy podkladů, dokumentů a organizace jednání,

-          spolupráce na přípravě Coreperu, Rady EPSCO či trialogu s EP v oblasti léčiv a zdravotnických prostředků včetně přípravy podkladů a dokumentů i v rámci českého předsednictví a koordinuje přípravu odborných podkladů na jednání v rámci SÚKL,

-          organizačně se podílí na zajištění mezinárodních akcí SÚKL v kompetenci ředitelky SÚKL v oblasti léčiv a zdravotnických prostředků,

-          podílí se na zajištění kontaktu s Radou EU a dalšími institucemi EU (Komise, Parlament) v kompetenci ředitelky SÚKL,

-          podílí se na přípravě dalších strategických návrhů a postupů na základě poznatků a zkušeností z jednání v rámci EU podle pokynů ředitelky SÚKL,

-          agenda zahraničních pracovních cest, včetně kontroly vyúčtování zahraničních pracovních cest a evidence cestovních zpráv,

-          refundace nákladů zahraničních pracovních cest ve vztahu k ministerstvu financí ČR a EU institucím.

Posuzovány budou žádosti[1] o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále je „žádost“), podané ve lhůtě do 17. května 2021, tj. v této lhůtě

  • zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, oddělení personální a vzdělávací, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10,
  • podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
  • podané v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu posta@sukl_cz, nebo
  • podané v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové schránky ID: qwfai2m.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo Odborný pracovník Oddělení podpory ředitele, ID 708, sp. zn. sukls130956/2021“. 

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

1) Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem o státní službě, tj.:

a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona.

      Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[2], uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;

Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou;

b) dosáhl věku 18 let;

c) je plně svéprávný – splnění tohoto předpokladu žadatel dokládá písemným čestným prohlášením[3];

d) je bezúhonný – splnění tohoto předpokladu žadatel dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[4], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů. Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[5]; 

e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[6]; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

- v průběhu pohovoru bude ověřena znalost anglického jazyka.  

f) má potřebnou zdravotní způsobilost – splnění tohoto předpokladu se dokládá při podání žádosti čestným prohlášením[7]. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.

2) K žádosti dále žadatel přiloží strukturovaný profesní životopis a motivační dopis.

 

Omezení některých práv státních zaměstnanců (§ 80 až 81 zákona o státní službě):

1. představený nesmí po dobu trvání služebního poměru vykonávat žádnou funkci v politické straně nebo v politickém hnutí (§ 80 zákona o státní službě),

2. státní zaměstnanec nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů obchodních korporací provozujících podnikatelskou činnost, s výjimkou případů, kdy byl do těchto orgánů vyslán služebním orgánem,

3. státní zaměstnanec může vykonávat jinou výdělečnou činnost než službu podle tohoto zákona pouze s předchozím písemným souhlasem služebního orgánu (§ 81 odst. 2 zákona o státní službě).

 

Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Přihláška, která nebude mít formální náležitosti uvedené v bodě 1) nebude ve výběrovém řízení posuzována.

 

Kontakty

JUDr. Radmila Madarová
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Telefon: 272 185 367

                                                                                                                          

Mgr. Irena Storová, MHA
ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv

Příloha:  [1] Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.

[2] Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[3] Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[4] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

[5] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

[6] Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[7] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.