ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Návrh opatření obecné povahy 02-24, kterým se stanovují výše a podmínky úhrady individuálně připravovaných radiofarmak

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále je „Ústav“) na základě ustanovení § 15 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s ustanovením § 171 an. zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydává návrh opatření obecné povahy, sp. zn. SUKLS295680/2023, kterým se navrhuje stanovení výše a podmínek úhrady individuálně připravovaných radiofarmak. V rámci připomínkového řízení je tento návrh opatření obecné povahy v písemné podobě uveřejněn na úřední desce Ústavu odd. „Návrhy dokumentů SÚKL k připomínkování“ a současně na webových stránkách Ústavu.

Ústav v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 a 4 správního řádu stanovuje lhůtu 5 dnů pro uplatnění připomínek k předloženému návrhu, a to ode dne doručení tohoto návrhu opatření obecné povahy.

Připomínky k návrhu zasílejte písemně na adresu Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, nebo elektronicky na adresu posta@sukl_cz

V Praze dne 8. 2. 2024

Sekce cen a úhrad