Legislativa Evropské unie

           

  

Oblast zdravotnických prostředků (aktualizováno: červen 2017)

  
  

 

  
  

 

  
  

Název

  
  

Ze dne

  
  

Číslo OJ

  

Směrnice 98/79/ES Č.L 331, 7.12.1998, s.1-37

Ze dne 27. 10. 1998 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

( CZ verze / EN verze /konsolidované   znění)

27.10.1998

L 331, 7.12.1998, s.1-37

Směrnice 2000/70/ES Č.L 313, 13.12.2000, s.22-24

ze dne 16. listopadu 2000, kterou se mění směrnice Rady 93/42/EHS s ohledem na   zdravotnické prostředky obsahující stabilní deriváty z lidské krve nebo lidské plazmy

( CZ verze / EN verze )

16.11 2000

L 313, 13.12.2000, s.22-24

Směrnice 2001/104/ES Č.L 6, 10.1.2002, s.50-51

ze dne 7. prosince 2001, kterou se mění směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických   prostředcíchText s významem pro EHP

( CZ verze / EN verze )

7.12.2001

L 6, 10.1.2002, s.50-51

Nařízení1882/2003Č.L 284, 31.10.2003 s.1

ze dne 29. září 2003 o přizpůsobení ustanovení týkajících se výborů, které jsou nápomocny Komisi při výkonu jejích prováděcích pravomocí, stanovených v právních aktech Rady přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy o ES, ustanovením rozhodnutí 1999/468/ES

( CZverze / ENverze )

29.9.2003

L284,   31.10.2003 s.1

Směrnice 2007/47/ESČ.L   247 21.9.2007 s.21

ze dne 5. září 2007, kterou se mění směrnice Rady 90/385/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aktivních implantabilních zdravotnických prostředků, směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích a směrnice 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (Text s významem pro EHP)

( CZ verze / EN verze /konsolidované   znění)

5.9.2007

L 247 21.9.2007 s.21

Směrnice 93/42/EHS Č.L 169, 12.7.1993, s.1-43

ze dne 14. června 1993 o zdravotnických prostředcích

( CZ verze /EN verze/ konsolidované   znění)

14.6.1993

L 169, 12.7.1993, s.1-43

Směrnice 93/68/EHS Č.L 220, 30.8.1993, s.1-22

ze dne 22. července 1993, kterou se   mění směrnice 87/404/EHS (jednoduché tlakové nádoby), 88/378/EHS (bezpečnost   hraček), 89/106/EHS (stavební výrobky), 89/336/EHS (elektromagnetická kompatibilita), 89/392/EHS (strojní zařízení), 89/686/EHS (osobní ochranné   prostředky), 90/384/EHS (váhy s neautomatickou činností), 90/385/EHS (aktivní implantabilní zdravotnické prostředky), 90/396/EHS (spotřebiče plynných paliv), 91/263/EHS (telekomunikační koncová zařízení), 92/42/EHS (nové teplovodní kotle na kapalná nebo plynná paliva) a 73/23/EHS (elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí)

( CZ verze / EN verze  / konsolidované   znění)

22. 7. 1997

L 220, 30.8.1993, s.1-22

Nařízení 596/2009Č.   L 188, 18.7.2009, s. 14

ze dne 18. června 2009 o přizpůsobení některých aktů přijatých postupem podle článku   251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES – Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou - Část čtvrtá

( CZ verze / ENverze /konsolidované   znění)

18.6.2009

L 188

Směrnice Komise 2011/100/EUČ.   L 341, 22.12.2011, s. 50

ze dne 20. prosince 2011, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro Text s významem pro EHP

( CZ verze / EN verze )

20.12.2011

L 341

Směrnice Komise 2003/12/ES

ze dne 3. února 2003 o změně klasifikace prsních implantátů v rámci směrnice 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích
  (
CZ verze|EN verze)

3.2.2003

L 28, 4.2.2003, s.43-44

Směrnice Komise 2005/50/ES

ze dne 11. srpna 2005 o nové klasifikaci endoprotéz kyčelního, kolenního a ramenního kloubu v rámci směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích
  (
CZ verze|EN verze)

11.8.2005

L 210 ,   12/08/2005 S. 0041 - 0043

Nařízení Komise 207/2012/EU

ze dne ze dne 9. března 2012 o elektronických návodech k použití zdravotnických prostředků

( CZ verze | EN verze )

9.3.2012

 L  72,

10. 3. 2012

S. 28-31

Nařízení Komise 722/2012/EU

ze dne 8. srpna 2012 o zvláštních požadavcích týkajících se požadavků stanovených ve směrnicích Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS s ohledem na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky a zdravotnické prostředky vyrobené s použitím tkání zvířecího původu

( CZ verze | EN verze )

 

 

8.8.2012

L 212,

9. 8. 2012

S. 3-12

 

Prováděcí nařízení Komise  920/2013/EU

ze dne 24. září 2013 o jmenování oznámených subjektů podle směrnice Rady 90/385/EHS o aktivních implantabilních zdravotnických prostředcích a směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích a dozoru nad těmito subjekty

( CZ verze | EN verze )

24.9.2013

L 253

25. 9. 2013

S. 8- 19

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42 EHS

platná od 25. 5. 2017, částečná použitelnost viz. čl. 123

 Úř. věst. L 117, 5. 5. 2017, s.1-175

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU (Text s významem pro EHP)

platná od 25. 5. 2017, částečná použitelnost viz. čl. 123

 Úř. věst. L 117, 5. 5. 2017, s. 176-332