ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o doručování veřejnou vyhláškou

Doručování veřejnou vyhláškou upravuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), konkrétně je doručovaní veřejnou vyhláškou upraveno v ustanovení § 25 správního řádu.  

Tímto způsobem se doručují písemnosti:

  • osobám neznámého pobytu nebo sídla
  • osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat
  • osobám, které nejsou známy
  • v dalších případech, které stanoví zákon

 Způsob doručování: 

  • písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, se vyvěsí na úřední desce a na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup
  • na písemnosti se vyznačí den vyvěšení
  • patnáctým dnem po vyvěšení (pokud zvláštní právní úprava nestanoví jinak) se písemnost považuje za doručenou (pozn. den vyvěšení se počítá jako den 0)
  • po svěšení písemností z elektronické úřední desky jsou dokumenty nadále součástí spisu správního řízení 

V řízeních dle části 6. zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejném zdravotním pojištění“), se písemnosti doručují dle ustanovení § 39o: „V řízení o stanovení, změně nebo zrušení maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady v hloubkové nebo zkrácené revizi, v řízení o opravném prostředku nebo v přezkumném řízení se veškeré písemnosti doručují pouze veřejnou vyhláškou, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Písemnost se považuje za doručenou pátým dnem po vyvěšení.

V řízeních dle části 7. zákona o veřejném zdravotním pojištění, se písemnosti doručují dle ustanovení § 39z: „Není-li stanoveno jinak, v řízeních podle části sedmé se veškeré písemnosti doručují pouze veřejnou vyhláškou, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Písemnost se považuje za doručenou pátým dnem po vyvěšení.“

Prakticky to znamená, že se v těchto případech písemnost považuje za doručenou pátým dnem po vyvěšení na webových stránkách Ústavu (pozn. den vyvěšení se počítá jako den 0).

V návaznosti na výše uvedené Ústav upozorňuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 5. 2022, č.j. 4 Afs 264/2018-85, kdy dochází ke sjednocení určení konce úložní doby při doručování prostřednictvím pošty, doručování datovou schránkou a doručování písemností veřejnou vyhláškou. Nově se bude i na doručovaní veřejnou vyhláškou vztahovat ustanovení § 40 odst. 1 písm. c) správního řádu: „připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin“.

Ústav, tak vázán názorem Nejvyššího správního soudu, upravil svou praxi ve smyslu aplikace výše popsaného pravidla při doručovaní písemností veřejnou vyhláškou.

 V řízeních dle části 6. a části 7. zákona o veřejném zdravotním pojištění Ústav upravil svou praxi ke dni 1. 10. 2022 a byť stále platí, že se písemnost považuje za doručenou pátým dnem po vyvěšení (pouze v případě zahájení správních řízení ex offo 15. dnem), je potřeba i v případě, kdy tento pátý/patnáctý den padne na sobotu, neděli či svátek, posunout účinky doručení na následující pracovní den.

 Obdobně se uvedený způsob počítání lhůty uplatní rovněž u správních řízení podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) ve znění pozdějších předpisů, a dalších zákonů v působnosti Ústavu, pokud dochází k doručování prostřednictví veřejné vyhlášky.

Například při rozhodování o zápisu internetové stránky do seznamu nelegálních internetových stránek a rozhodnutí o výmazu internetové stránky ze seznamu nelegálních internetových stránek podle ustanovení § 13 odst. 2 písm, a) bod 11 zákona o léčivech.

Aktualizace dne 29. 9. 2022