ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Informace povinného subjektu dle § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů  

V souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů jsou ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv určeny tyto příslušné osoby k výkonu činnosti dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů:

Ing. Petr Šimek, MBA    a

Mgr. Tereza Valicová (zástupce)

Oznámení je možno podat:

1)      osobně nebo telefonicky na tel. 272 185 320, případně 272 185 264,

2)      prostřednictvím elektronické pošty na adresu prosetrovatel@sukl_cz,

3)      v listinné podobě na adresu Prošetřovatel SÚKL, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, (označit „Neotevírat – Pouze k rukám prošetřovatele“),

4)      v listinné podobě vhodit do schránky pro příjem oznámení umístěné u spodní vrátnice u vchodu do SÚKL z ulice Ruská a v chodbě u výtahu hlavní   budovy SÚKL č. 24 v areálu Státního zdravotního ústavu (prostor kolem schránek není   nahráván nebo monitorován kamerovým ani žádným jiným systémem),

5)      přes oznamovací systém Oznam.To (vstup přes internet i intranet SÚKL) popř. na www.oznam.to, nebo

6)      přes oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti (§ 14 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů) https://oznamovatel.justice.cz/

Příslušná osoba přijímá oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“).

Oznámení má obsahovat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít v rámci SÚKL, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem zaměstnání, dobrovolnické činnosti, odborné praxe nebo stáže v SÚKL, a které

- má znaky trestného činu,

- má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,

- porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo

- porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

daně z příjmů právnických osob,

předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

ochrany spotřebitele,

souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

ochrany životního prostředí,

bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo

fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

V souladu s § 9 odst. 2 písm. b) bod 3. zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů tímto SÚKL vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.