ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Elektronická podatelna

 

Elektronické podání může být učiněno těmito způsoby:

 

1. Na technickém nosiči dat 

Pravidla pro podání na přenosném technickém nosiči dat:

 • Přípustným přenosným technickým nosičem dat je CD, DVD nebo USB flash disk.
 • Předaný nosič dat se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání na podatelně SÚKL.

Nosič dat je možné doručit na podatelnu SÚKL Českou poštou, kurýrní službou nebo osobně na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv – podatelna
Šrobárova 48
100 41 Praha 10

 

2. Prostřednictvím e-mailové zprávy 

Elektronická adresa podatelny SÚKL: posta@sukl_cz

Maximální velikost datové zprávy je 15 MB.


Přehled přijímaných datových formátů:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: PDF, PDF/A, DOC/DOCX, XLS/XLSX, PPT/PPTX, RTF, TXT, ODT, ODS, ODP, JPG, PNG, XML, HTML. V případě pochybností vzneste dotaz na e-podatelnu SÚKL, zaměstnanci Vám sdělí, zda je daný formát akceptovatelný. 


Náležitosti doručování datové zprávy:

Pokud je součástí jednoho podání více elektronických souborů, musí být z podání zřejmé, který soubor je vlastním podáním a které soubory jsou jeho přílohami.

 

Postup v případě zjištění škodlivého kódu, chybného formátu nebo nevyžádaného obchodního sdělení (spam) u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, chybný/poškozený formát, nebo nevyžádané obchodní sdělení není podatelnou SÚKL zpracovávána. Pokud lze z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu nebo chybného formátu. 

 

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny SÚKL:

Případné dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu: posta@sukl_cz.

 

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

U doručených datových zpráv podepsaných uznávaným elektronickým podpisem je odesílateli elektronickou spisovou službou SÚKL automaticky generováno potvrzení o doručení podání. Součástí potvrzení o doručení je:

 • datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena,
 • evidenční číslo datové zprávy přidělené elektronickou podatelnou,
 • obsah přijatého podání.

Po zpracování přijatého podání podatelnou SÚKL a jeho předání na příslušné oddělení je navíc odesláno potvrzení o převzetí. Pokud zaslaná datová zpráva neobsahuje uznávaný elektronicky podpis, je zasláno pouze potvrzení o převzetí podání při jeho zpracování.

 

3. Prostřednictvím informačního systému datových schránek

ID datové schránky SÚKL: qwfai2m

Maximální velikost datové zprávy je 20 MB.

 

Více informací ohledně doručování prostřednictvím systému datových schránek najdete na stránkách SÚKL: https://www.sukl.cz/sukl/datove-schranky.

Pokud je při kontrole dokumentu v digitální podobě zjištěno, že obsahuje škodlivý kód, elektronický dokument se neukládá, ale zničí a v takovém případě je dokument považován za nedoručený.

 

Základní výčet právních předpisů, jimiž se řídí činnost podatelny:

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES;
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);
 • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/55/EU ze dne 16. dubna 2014 o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek;
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů;
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád;
 • zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti);
 • zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů;
 • zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce;
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím;
 • vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby;
 • vyhláška č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti);
 • vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů;
 • vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek;
 • vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích

 

Datové schránky, 29.10.2021