ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv, kterým Státní ústav pro kontrolu léčiv rozhodl v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, lze podat u Státního ústavu pro kontrolu léčiv odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí účastníkovi správního řízení.

O odvolání rozhoduje Ministerstvo zdravotnictví ve lhůtě podle ustanovení § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tzn. ve lhůtě až 60 dnů, od předložení odvolání spolu se spisovým materiálem Státním ústavem pro kontrolu léčiv, který tak učiní nejpozději do 30 dnů od doručení odvolání.

O odvolání může rozhodnout také Státní ústav pro kontrolu léčiv tak, že odvolání plně vyhoví, tj. autoremedurou.

Odvoláním nelze napadnout odůvodnění rozhodnutí, ale lze napadnout pouze výrokovou část tohoto rozhodnutí.

Co musí odvolání obsahovat

  1. jméno žadatele (odvolatele)
  2. označení Státního ústavu pro kontrolu léčiv
  3. identifikaci rozhodnutí, které je napadáno odvoláním
  4. v čem žadatel spatřuje porušení zákona, nesprávnost rozhodnutí nebo jemu předcházejícího řízení,
  5. čeho se odvolatel domáhá,
  6. podpis odvolatele.

Způsoby podání odvolání

Písemně
  1. prostřednictvím pošty na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48 100 41 Praha 10
  2. osobně v podatelně SÚKL (na téže adrese jako pro podání poštou),
  3. prostřednictvím elektronické podatelny posta@sukl_cz se zaručeným elektronickým podpisem.
Ústně do protokolu

Ústně lze podat odvolání v sídle SÚKL na téže adrese, jako pro podání poštou nebo na kterékoli oblastní kontrolní laboratoři SÚKL.